Καμάρες – Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου.

Καταγραφή ἐκκλησιαστικῶν καταστροφῶν 

ἀπό τούς ναζιστές Γερµανούς σέ ἐκκλησίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς µας (Β´ µέρος)

Ἐνορία Καμαρῶν

Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ εἶναι ἀποσπάσματα ἀπό ὁμιλία τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Μακαρίου ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στό Πολιτιστικό μας Κέντρο, στίς 16/12/2018, στήν ἐκδήλωση, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ. Ἐ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, γιά τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης Εὐγένιο, μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση 40 ἐτῶν ἀπό τήν κοίμησή του. Στό ἑπόμενο τεῦχος θά ἀκολουθήσουν καί ἄλλα ἀποσπάσματα πού ἀφοροῦν καταγραφές ἐκκλησιαστικῶν καταστροφῶν σέ ἄλλες ἐκκλησίες τῆς Ἐπαρχίας μας.

Ἀπό τό Ἀρχεῖο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας:
Μετά τή φυγή τῶν Γερμανῶν τό Ἑλληνικό Κράτος ἔκανε, ὡς γνωστόν, διάφορες ἀπογραφές. Στήν προσπάθειά του γιά τή συγκέντρωση στοιχείων καταστροφῶν πού ἔγιναν, μεταξύ ἄλλων συμπεριλαμβάνεται καί ἕνα τηλεγράφημα  τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, πρός τήν τότε Ἱερά Ἐπισκοπή Ἀρκαδίας, μέ τό ὁποῖο ζήτησε κατάσταση ζημιῶν πολέμου καί κατοχῆς, εἰς βάρος Ἱερῶν Ναῶν καί Ἱερῶν Μονῶν τῆς δικαιοδοσίας τῆς ἐν λόγῳ Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς.
Ἀπό τήν, ὅση καί ὅπως σώζεται, συνημμένη κατάσταση ζημιῶν, στό ἀπαντητικό ἔγγραφο τοῦ προαναφερθέντος τηλεγραφήματος, πού ὑπάρχει στό ἀρχεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τό ὁποῖο ὑπογράφει ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱ. Ἐπισκοπῆς Ἀρκαδίας, Ἀρχιμανδρίτης Χρύσανθος Μαρκάκης προκύπτουν τά ἀκολουθοῦντα στοιχεῖα πού ἀξίξει νά ἀναφερθοῦν, γιά νά σχηματισθεῖ γνώμη καί γιά τήν «εὐλάβεια»!!! τῶν κατακτητῶν τῆς περιόδου πού ἀναφερόμαστε. Σημασία ἔχει ἐδῶ τό τί ἱερά κατέστρεψαν ἀσεβῶς οἱ κατακτητές καί ὄχι ἡ χρηματική ἀξία τους. Ἡ ἀνάγνωση καί μόνο τῶν στοιχείων ἀποτελεῖ ἕνα ἐπί πλέον θλιβερό τεκμήριο τῶν πράξεων τῶν Ναζί καί εἰδικά γιά τό πῶς φέρθηκαν γιά Ἱερούς Ναούς καί ἱερά τῆς πίστεώς μας.
Ἔγραψε, (ὑπ᾽ ἀριθμ. πρωτ. 172/110/4-10-1945, Ἅγιοι Δέκα, ἐξερχόμενο τῆς Ἱ. Ἐπισκοπῆς Ἀρκαδίας, Ἀρχεῖο Ἱ. Μ. Γ. Ἀ) λοιπόν, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Χρύσανθος Μαρκάκης, ἀπό τούς Ἁγίους Δέκα (τό κοσμικό του ὄνομα ἦταν Χαράλαμπος Μαρκάκης, καταγόταν ἀπό τό Τυμπάκι, πῆγε στό Μοναστῆρι τῶν Ἀπεζανῶν τήν 1/8/1906, σέ ἡλικία 19 ἐτῶν. Στίς 19/12/1907, ἐκάρη Μοναχός καί ἔλαβε τό ὄνομα Χρύσανθος. Διετέλεσε καί  Ἡγούμενος τῆς ἐν λόγῳ Ἱ. Μονῆς. Ἀπεβίωσε στίς 2/2/1957, (πληροφ. ἀπό τό Μοναχολόγιο τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀπεζανῶν): «Τάς ζημίας αἵτινες ἐπηνέχθησαν εἰς βάρος τῶν Ἱερῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν τῆς Δικαιοδοσίας τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Ἀρκαδίας, παρά τῶν Γερμανικῶν καί Ἰταλικῶν Στρατευμάτων κατά τό διάστημα τῆς κατοχῆς…

Ἐρχόμαστε τώρα στόν Ἀρκαδίας Εὐγένιο Ψαλιδάκη, ὅπως αὐτός ἐνήργησε γιά τά ὅσα παραπάνω ἀναφέρθηκαν. Μετά τήν ἐκλογή, χειροτονία καί ἐνθρόνισή του, ἀπευθύνθηκε (ὑπ᾽ ἀριθμ. πρωτ. 382/204/3-7-1946, Μοῖρες, ἐξερχόμενο τῆς Ἱ. Ἐπισκοπῆς Ἀρκαδίας, Ἀρχεῖο Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας) στήν ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν ὑποθέσεων Ἐπιτροπήν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἔγραψε τά ἑξῆς: «Εἰς ἀπάντησιν τοῦ ὑπ᾽ ἀριθ. 985/337 καί χρονολογίαν 16-4-46 ὑμετέρου ἐγγράφου προαγόμεθα νά γνωρίσωμεν Ὑμῖν ὅτι, ἀποφάσει τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τό ἀποσταλέν ποσόν δραχμῶν 1.000.000 διά τήν πρόχειρον στέγασιν τῶν ἀκαλύπτων Ἱερῶν Ναῶν τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Ἀρκαδίας, διετέθη ὡς ἀκολούθως…

Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καμαρῶν δραχ. 150.000. Καί τό χωρίον τοῦτο ἀνήκει εἰς τά ἐξ ὁλοκλήρου καταστραφέντα ὑπό τῶν Γερμανῶν χωρία τῆς Κρήτης. Αἱ ζημίαι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὑπολογίζονται εἰς δραχμάς 1940-41 120.000.

Τό παραπάνω κείμενο δημοσιεύθηκε στό Περιοδικό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας «Ἐν Ἐσόπτρῳ», τεῦχος 55, ἔτος 2019, σελ. 14-15.

8kamares_2016

Θ. Λειτουργία, επιμνημόσυνη δέηση για τους εκ Καμαρών εκτελεσθέντες κατά τη γερμανική κατοχή, Κυριακή 22 Μαΐου 2016

Θ. Λειτουργία, επιμνημόσυνη δέηση για τους εκ Καμαρών εκτελεσθέντες κατά τη γερμανική κατοχή, Κυριακή 22 Μαΐου 2016 Σεβασμιώτατε μητροπολῖτα Γορτύνης & Ἀρκαδίας, ἐντιμότατε κύριε βουλευτά, ἐῤῥίτιμος κυρία ἀντιπεριφερειάρχης Κρήτης, ἀξιότιμε κύριε δήμαρχε Φαιστοῦ, ἀξιότιμοι κύριοι ἐκπρόσωποι τῶν στρατιωτικῶν καὶ πολιτειακῶν ἀρχῶν, σεβαστοὶ Πατέρες, ἀγαπητοὶ κυρίες καὶ κύριοι. «Δὲν μὲ ἐνδιαφέρουν οἱ Κρητικοί, μὲ ἐνδιαφέρει ἡ …

0 σχόλια
kamares_15 (1)

Θ. Λειτουργία και επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των εκ Καμαρών εκτελεσθέντων υπό των Γερμανικών στρατευμάτων κατοχής, Μάιος 2015

Πανηγυρικός λόγος γιά τούς ἐκτελεσθέντες καί τό ὁλοκαύτωμα τῶν Καμαρῶν (Μάϊος 2015) τοῦ κ. Ἀντωνίου Κουτεντάκη, Θεολόγου, ὑπ. Διδάκτορος Θεολογίας Παν/μίου Ἀθηνῶν Σεβασμιώτατε μητροπολῖτα Γορτύνης & Ἀρκαδίας, ἐντιμότατε κύριε βουλευτά, ἐῤῥίτιμος κυρία ἀντιπεριφερειάρχης Κρήτης, ἐῤῥίτιμος κυρία ἀντιδήμαρχος Φαιστοῦ, ἀξιότιμοι κύριοι ἐκπρόσωποι τῶν ἀρχῶν, σεβαστοὶ Πατέρες, ἀγαπητοὶ κυρίες καὶ κύριοι. Πολὺ εὔστοχα εἶχε κάποτε πεῖ ὁ …

0 σχόλια
kamares_13 (2)

Θ. Λειτουργία και επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των εκ Καμαρών εκτελεσθέντων υπό των Γερμανικών στρατευμάτων κατοχής, Μάιος 2013

Θ. Λειτουργία και επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των εκ Καμαρών εκτελεσθέντων υπό των Γερμανικών στρατευμάτων κατοχής, Μάιος 2013 Πανηγυρικός λόγος γιά τούς ἐκτελεσθέντες καί τό ὁλοκαύτωμα τῶν Καμαρῶν (Μάϊος 2013) τοῦ κ. Ἀντωνίου Κουτεντάκη, Θεολόγου, ὑπ. Διδάκτορος Θεολογίας Παν/μίου Ἀθηνῶν Σεβασμιώτατε μητροπολῖτα Γορτύνης & Ἀρκαδίας, ἐντιμότατοι κύριοι βουλευτές, ἐῤῥίτιμος κυρία δήμαρχος Φαιστοῦ, ἀξιώτιμοι κύριοι ἐκπρόσωποι …

0 σχόλια
kamares

Καμάρες 22-2-2009

0 σχόλια