Αγιολόγιο

Layout 1

 

ton_en_gortini

Σύναξις Πάντων τῶν ἐν Γορτύνῃ καί Ἀρκαδίᾳ τῆς Κρήτης διαλαμψάντων Ἁγίων.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Τῶν Ἁγίων ὁμήγυριν θεοσύλλεκτον
Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας μελισταγέσιν ᾠδαῖς
εὐλαβῶς ἀνευφημήσωμεν κραυγάζοντες·
Μάρτυρες ἔνδοξοι, χορὲ
πανοσίων Ἀσκητῶν, θειότατοι Ἱεράρχαι
σὺν Ἀποστόλων χορείαις, θεόθεν πάντας ἁγιάζετε.

Τήν Α΄ Κυριακή τοῦ Μαΐου: ἡ Σύναξις Πάντων τῶν ἐν Γορτύνῃ καί Ἀρκαδίᾳ τῆς Κρήτης διαλαμψάντων Ἁγίων.

 

γιολόγιο Ἀποστολικῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας

Ἰανουάριος
Μάξιμος Ὁμολ. 21 αν.

Μάϊος
Σύναξις Πάντων τῶν ἐν Γορτύνῃ καί Ἀρκαδίᾳ διαλαμψάντων Ἁγίων A΄ Κυριακή Μαΐου
Ἰωάννης «Ἀρναουτογιάννης» ὁ ἐν Φαιστῷ, Νεομ. 19 Μαΐου
Ἀναμν. ἐπανακομιδῆς Ἱ. Λειψάνων Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Ἐρημίτου καί Ὁμολ. Γ΄Κυριακή Μαΐου
Εὐμένιος, ὁ Νέος 23 Μαΐου


Ἰούνιος
Μεθόδιος ὁ ἐν Νυβρίτῳ 25 ουν.
Παῦλος Ἀπ. 29 ουν.

Ἰούλιος
Σύναξις Πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων Ἁγίων Α΄ Κυριακή ουλ.
Ἀνδρέας Κρήτης 4 ουλ.
Κύριλλος Ἐπ. Γορτύνης 9 ουλ.
Παρθένιος & Εὐμένιος οἱ ἐν Κουδουμᾷ 10 ουλ.
Πέτρος Ἐπ. Γορτύνης 14 ουλ.
Ἀρσένιος ὁ Ἁγιοφαραγγίτης 14 ουλ.
Μαρτύριος Ἐπ. Γορτύνης Κυριακή μετά τήν 13ην ουλ.
Θεόδωρος Ἐπ. Γορτύνης 25 ουλ.

Αὔγουστος
Μύρων Ἐπ. Γορτύνης 8 Αγ.
Ἀπόστολος, Ζαχαρίας, Δημήτριος Νεομ. Mουλίων Γορτύνης Κυριακή μετά τήν 15ην Αγ.
Εὐτύχιος, Εὐτυχιανός & Κασσιανή, οἱ ἐν τῇ Ἱ. Μ. Ὁδηγητρίας Μεσαρᾶς 17 Αγ.
Χαράλαμπος ὁ ἐν Καλυβιανῇ 23 Αγ.
Τίτος Ἀπ. 25 Αγ.
Σύναξις Ἀπ. Παύλου & Τίτου Α΄ Kυριακή μετά τήν 25ην Αγ.

Σεπτέμβριος
Ἰκόνιος Ἐπ. Γορτύνης 9 Σεπτ., Βασίλειος, Ἐπ. Γορτύνης 16 Σεπτ.
Εὐμένιος Ἐπ. Γορτύνης 18 Σεπτ.
Ἰωάννης ὁ Ξένος ἐκ Σίβα Μεσαρᾶς 20 Σεπτ.
Ἀρίσταρχος Ἀπ. 27 Σεπτ.
Ζηνᾶς Ἀπ. 27 Σεπτ.
Ὁσιομ. & Ὅσιοι Ἱ. Μ. Καλυβιανῆς 28 Σεπτ.

Ὀκτώβριος
Παῦλος Ἐπ. Γορτύνης A΄ Κυριακή κτωβ.
Φίλιππος Ἐπ. Γορτύνης 8 κτωβ.
Μελέτιος Πηγᾶς Πατρ. Ἀλεξ/δρείας 13 κτωβ.
Ἠλίας Ἐπ. Γορτύνης μετά τῶν Ἁγ. Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκ. Συνόδου
Ἰωάννης Ἐπ. Ἀρκαδίας μετά τῶν Ἁγ. Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκ. Συνόδου
Ἅγ. Κρῆτες Πατέρες τῶν Οἰκ. Συνόδων Α΄ Κυριακή μετά τήν μνήμην τν γ. Πατέρων τς Ζ΄ Οκ. Συνόδου
Λουκᾶς Εὐαγγελιστής 18 κτωβ.
Ἰσίδωρος, Γεώργιος, Εἰρήνη οἱ ἐν Βαλῇ Μεσαρᾶς 18 κτωβ.
Ἀρτεμᾶς Ἀπ. 30 κτωβ.

Νοέμβριος
Νίκων ὁ «Μετανοεῖτε» 26 Νοεμβ.
Γρηγόριος Σιναΐτης, Γεράσιμος Εὐβοεύς 27 Νοεμβ.

Δεκέμβριος
Ἀπολλώ Ἀπ. 8 Δεκ.
Δέκα Μάρτυρες οἱ ἐν Γορτύνῃ 23 Δεκ.

Γεώργιος Πρεσβ. καί οἱ σύν αὐτῷ 12 Νεομ. Γέργερης Κυριακή τν Μυροφόρων.

 

Ἅγιοι Ἀπόστολοι
Παῦλος 29 Ἰουνίου
Τίτος 25 Αὐγούστου
Ἀρίσταρχος 27 Σεπτεμβρίου
Ζηνᾶς 27 Σεπτεμβρίου
Λουκᾶς Εὐαγγελιστής 18 Ὀκτωβρίου
Ἀρτεμᾶς 30 Ὀκτωβρίου
Ἀπολλώς 8 Δεκεμβρίου

 
Ἅγιοι Ἐπίσκοποι
oli i episopi
Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἐπισκόπων Γορτύνης καί Ἀρκαδίας. Δέησις  τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου. Ἔργο τοῦ κ. Στεφάνου Ἀλμπαντάκη

Με γ α λ υ ν ά ρ ι ο ν Ἦχος πλ. δ΄
Γορτύνης τιμήσωμεν οἱ πιστοί,
θείους ποιμενάρχας τους κλάμψαντας ρετας,
πλήθει τε θαυμάτων και ργοις φιλοθέοις,
ατν θείαν εκόνα κατασπαζόμενοι.

Ἀνδρέας Γορτύνης Ἀρχιεπ. Κρήτης ὑμνογράφος 4 Ἰουλίου
Κύριλλος Γορτύνης Ἱερομάρτυς 14 Ἰουνίου καί 9 Ἰουλίου
Μαρτύριος Γορτύνης μετά τῶν Ἁγ. Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τήν Κυριακή μετά τήν 13η Ἰουλίου
Πέτρος Γορτύνης νέος Ἱερομάρτυς 14 Ἰουλίου
Θεόδωρος Γορτύνης μετά τῶν Ἁγ. Πατέρων τῆς Ε΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 25 Ἰουλίου
Μύρων Γορτύνης 8 Αὐγούστου
Εὐτύχιος Γορτύνης 17 Αὐγούστου
Ἰκόνιος Γορτύνης μετά τῶν Ἁγ. Πατέρων τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 9 Σεπτεμβρίου
Βασίλειος Γορτύνης 16 Σεπτεμβρίου
Εὐμένιος Γορτύνης 18 Σεπτεμβρίου
Παῦλος Γορτύνης α΄ Κυριακή Ὀκτωβρίου
Φίλιππος Γορτύνης 8 Ὀκτωβρίου
Ἠλίας Γορτύνης μετά τῶν Ἁγ. Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, κατά μῆνα Ὀκτώβριο
Ἰωάννης Ἀρκαδίας μετά τῶν Ἁγ. Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, κατά μῆνα Ὀκτώβριο
Μελέτιος Πηγᾶς Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας 13 Ὀκτωβρίου
  
Ἅγιοι Μάρτυρες
 
 
Σύναξις τῶν ἐν Γορτύνῃ καί Ἀρκαδίᾳ διαλαψάντων Ἁγίων Μαρτύρων. Δέησις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου. Ἔργο τοῦ κ. Στεφάνου Ἀλμπαντάκη
Σύναξις τῶν ἐν Γορτύνῃ καί Ἀρκαδίᾳ διαλαψάντων Ἁγίων Μαρτύρων. Δέησις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου. Ἔργο τοῦ κ. Στεφάνου Ἀλμπαντάκη

Με γ α λ υ ν ά ρ ι ο ν Ἦχος πλ. δ΄
Ὑμνήσωμεν μάρτυρας τοῦ Χριστοῦ,
τούς γῆν τῆς Γορτύνης ἁγιάσαντας ἀληθῶς,
ῥήθροις τῶν αἱμάτων καί πλήθει τῶν θαυμάτων,
πᾶσαν δέ Ἐκκλησίαν κατακοσμήσαντας.

Ἅγ. Μάρτυρες
Ἅγ. Δέκα 23 Δεκεμβρίου
Ἅγ. Νεομάρτυρες
Γεώργιος Πρεσβύτερος καί οἱ σύν αὐτῷ Δώδεκα Νεομάρτυρες Γέργερης Κυριακή τῶν Μυροφόρων
Ἰωάννης «Ἀρναουτογιάννης» 19 Μαΐου
Τρεῖς Νεομάρτυρες Ἀπόστολος, Ζαχαρίας καί Δημήτριος ἐξ Ἄ. Μουλίων Κυριακή μετά τήν 15ην Αὐγούστου
Ἰσίδωρος Ἱερομάρτυς καί τέκνα αὐτοῦ Γεώργιος καί Εἰρήνη Βαλῆ Μεσαρᾶς 18 Ὀκτωβρίου

 

Όσιοι

osioi_gortinis

Σύναξις πάντων τῶν ἐν Γορτύνῃ καί Ἀρκαδίᾳ διαλαψάντων Ὁσίων.
Δέησις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτυνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου.

Με γ α λ υ ν ά ρ ι ο ν , Ἦχος πλ. δ΄
Δεῦτε εὐφημήσωμεν οἱ πιστοί,
Ὁσίους Πατέρας, τῆς Γορτύνης
θείους φρουρούς, πάντας
ἐπωνύμους ὁμοῦ καί ἀνωνύμους,
θαύμασι καί ἀσκήσει
τούς διαλάμψαντας.
Ἅγ. Ὁσιομάρτυρες

Εὐτυχιανός 17 Αὐγούστου
Ὅσιοι
Μάξιμος ὁμολογητής 21 Ἰανουαρίου
Εὐμένιος, ὁ Νέος 23 Μαΐου
Ἁγ. Κοσμᾶ ἐρημίτης καί ὁμολογητής Ἀναμν. ἐπανακομιδῆς Ἱ. Λειψάνων  Γ΄Κυριακή Μαΐου
Μεθόδιος Νυβρίτου 25 Ἰουνίου
Παρθένιος καί Εὐμένιος Κουδουμᾶ 10 Ἰουλίου
Ἀρσένιος Ἁγιοφαραγγίτης 14 Ἰουλίου
Κασσιανή 17 Αὐγούστου
Χαράλαμπος Καλυβιανῆς 23 Αὐγούστου
Ἰωάννης Ξένος ἐκ Σίβα Πυργιωτίσσης 20 Σεπτεμβρίου
Ὁσιομ. και Ὁσίων Καλυβιανῆς 28 Σεπτεμβρίου
Νίκων «Μετανοεῖτε» 26 Νοεμβρίου
Γρηγόριος Σιναΐτης καί ὁ μαθητής αὐτοῦ Γεράσιμος Εὐβοεύς 27 Νοεμβρίου
 
Τήν Α΄ Κυριακή τοῦ Μαΐου: ἡ Σύναξις Πάντων τῶν ἐν Γορτύνῃ καί Ἀρκαδίᾳ τῆς Κρήτης διαλαμψάντων Ἁγίων.
Τήν Α΄ Κυριακή τοῦ Ἰουλίου: ἡ Σύναξις πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων Ἁγίων.
A′ Kυριακή μετά τήν 25ην Αὐγούστου, τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγ. Ἀπ. Παύλου καί Τίτου.
Τήν Α΄ Κυριακή μετά την Κυριακή τῶν Ἁγ. Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου κατά μῆνα Ὀκτώβριο, τῶν Ἁγ. Κρητῶν Πατέρων τῶν Οἰκ. Συνόδων.

Τοιχογραφίες από τον Ι. Ν. Παναγίας Γοργοεπηκόου Πηγαϊδακίων