Σύναξις Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἑορτή τῆς ἰνδίκτου 2015

 

Συνλθε, τ προσκλήσει καί πό τήν προεδρείαν τς Α. Θ. Παναγιότητος το Οκουμενικο Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, πό 29ης Αγούστου μέχρι  καί τς 2ας Σεπτεμβρίου 2015, ν τ ερ Να γίας Τριάδος Σταυροδρομίου Κωνσταντινουπόλεως, ες Σύναξιν σεβασμία εραρχία το Οκουμενικο Θρόνου μετά καί τν εραρχν τν πό τήν κανονικήν ατο προστασίαν Ατονόμων κκλησιν Φιλλανδίας καί σθονίας καί τν π᾿ ατόν Οκρανν καί Καρπαθορρώσσων.

Κατ᾿ ατήν συνεζητήθησαν, κατόπιν μπεριστατωμένων εσηγήσεων, μέ πρώτην ατήν τς Α. Θ. Παναγιότητος, τά θέματα τς πορείας πρός τήν γίαν καί Μεγάλην Πανορθόδοξον Σύνοδον, τν Διαλόγων μετά τν λοιπν Χριστιανικν κκλησιν καί μολογιν, τς Βιοηθικς, τς προστασίας το περιβάλλοντος κ.. .

Μετ᾿ διαιτέρου νδιαφέροντος συνεζητήθη τό μεταναστευτικόν πρόβλημα μέ τήν ποιμαντικήν, νθρωπιστικήν καί τάς λλας διαστάσεις ατο.

Συναφς, Σύναξις τς νά τήν οκουμένην εραρχίας το Οκουμενικο Πατριαρχείου ξ φορμς τν τελευταίων γεγονότων πευθύνει πρός τούς γγύς καί τούς μακράν κκλησιν πρός σεβασμόν τς ερότητος το νθρωπίνου προσώπου, το καί ερέως τς κτίσεως καί χοντος πό Θεο τήν ντολήν διαφυλάξεως ατς. Συναφς, Σύναξις ποκηρύσσει πσαν μορφήν βίας, φανατισμο, ποϊεροποιήσεως, τις καθιστ τόν νθρωπον ντικείμενον κμεταλλεύσεως.

εραρχία το Οκουμενικο Θρόνου πό τάς παρούσας περιστάσεις, μετά πολλο προβληματισμο καί βαθείας θλίψεως, διαπιστώνει τι κόμη καί σήμερον σταυρώνεται Χριστός καί χριστιανικοί πληθυσμοί ατόχθονες ν Μέσ νατολ καί ν φρικ μέ πλουσίαν πολιτιστικήν κληρονομίαν καί προσφοράν, ναγκάζονται πό τήν πίεσιν καί τήν βίαν τν θρησκευτικν φονταμενταλιστν νά γκαταλείψουν τάς πατρογονικάς των στίας καί πρόσφυγες, πως λλοτε Χριστός, διωκόμενος πό το ρώδου φυγεν ες Αγυπτον, νά ζητήσουν τήν φιλόξενον σφάλειαν τς Δύσεως, φέντες ες ρείπια τά μνημεα το πολιτισμο των, τά ποα σεβάσθησαν ο αἰῶνες.

νώπιον τς τραγικς ατς πραγματικότητος, Μεγάλη το Χριστο κκλησία, ναμιμνησκομένη τν δικν της δεινν, σταται λληλέγγυος πρός τάς χριστιανικάς ταύτας κοινότητας καί στηρίζει νώπιον τν διεθνν ργανισμν τό δικαίωμα παντός λαο νά λατρεύ λευθέρως τόν Θεόν ατο καί νά διακηρύσσ τι θρησκεία πρέπει νά νών τούς λαούς καί τούς πολιτισμούς καί νά καθίσταται θεμέλιον πολιτισμο καί νθρωπις.

σαύτως, ο εράρχαι το Οκουμενικο Πατριαρχείου στρέφουν τήν σκέψιν καί τήν προσευχήν των πρός τάς χιλιάδας τν ν Οκρανί μπεριστάτων δελφν μας καί εχονται διά τήν πασιν τν διαιρέσεων καί τήν πικράτησιν τς ερήνης καί τς νότητος το εσεβος οκρανικο λαο, ποος λαβε τήν πίστιν καί τό βάπτισμα παρά τς Μητρός κκλησίας τς Κωνσταντινουπόλεως.

Ο συναχθέντες εράρχαι πευθύνουν τήν ελογίαν ατν ες τούς πιστούς τν κασταχο θεοσώστων παρχιν τς πρωτοθρόνου κκλησίας, ς καί πρός «πσαν ψυχήν Χριστιανν ρθοδόξων», μο μέ τήν κφρασιν το σεβασμο των πρός τούς Μακ. Προκαθημένους τν ρθοδόξων κκλησιν καί τήν εχήν νά δουν πραγματοποιουμένην κατά τό προσεχές τος τήν γίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τς γίας ρθοδόξου μν κκλησίας.

ν τος Πατριαρχείοις, τ 2 Σεπτεμβρίου 2015 κ τς ρχιγραμματείας τς γίας καί ερς Συνόδου.