24-4-2008

Ἱερώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε Εὐρώπης, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Εἰρηναῖε, Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς ἐν ΚρήτῃἘκκλησίας, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῦ.

Ἐκ τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 609 καί ἀπό τῆς ς’ Σεπτεμβρίου π. ἔ. γράμματος ὑμῶν, ἐπληροφορήθημεν τόσον ἡ ἡμετέρα Μετριότης, ὅσον καί ἅπαντες οἱ σκηνοῦντες εἰς τό ταπεινόν ἐν Φαναρίῳ ἐνδιαίτημα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τάς προγραμματισθείσας ἐκδηλώσεις εἰς τήν Ἁγιοδόξαστον Ἱεράν Μητρόπολιν Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, προκειμένου νά τιμηθῆ δεόντως καί μέ τόν ὑπό τῆς νεοτεύκτου ἱστορικῆς πραγματικότητος ὑπαγορευόμενον τρόπον ἡ λαμπρά καί ἡρωϊκή προσωπικότης τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Πετράκη ἤ Πετρακογιώργη, ὅστις ὡς γνωστόν, προεκινδύνευσε πρωτοστατικῶς διά τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς Μεγαλονήσου, ἔχων μεθ’ ἐαυτοῦ καθ’ ἠμέραν «τό ἀπόκριμα τοῦ θανάτου», μεθοδικῶς συντονίζων καί ἡγετικῶς διεξάγων τήν σθεναράν ἀντίστασιν τῶν Κρητῶν ἔναντι τῶν στρατευμάτων τῆς Γερμανικῆς κατοχής.

Ἡ πρωτοβουλία αὕτη τιμᾴ ἰδιάζοντως τούς ἀναλαβόντας αὐτήν, τόσον τόν Ἱερώτατον Ποιμενάρχην τῆς Ἐπαρχίας καί ἀγαπητόν ἀδελφόν κύριον Μακάριον, ὅσον καί τήν Ἐξοχωτάτην κυρίαν Νομάρχην καί τούς λοιπούς θεσμικούς παράγοντας τοῦ τόπου, οἴτινες εἴχον τήν ἀξιέπαινον ἔμπνευσιν τῆς τοιαύτης διοργανώσεως καί ὀφειλετικῆς ἀναφορᾶς.

Τυγχάνει δέ πολυμερῶς καί πολυτρόπως ὡφέλιμος ἡ τιμητική προβολή τῆς γενναίας ταύτης προσωπικότητος, διότι ζώμεν εἰς μίαν ἐποχήν κατά τήν ὁποίαν οἱ ἄνθρωποι καί ἰδιαιτέρως οἱ νέοι ἀναζητοῦν πρότυπα καί ἰσχυρά βιώματα καί ὀφείλομεν ὡς Γένος νά ἀποδείξωμεν ὅτι δέν προτιθέμεθα νά ἀπολέσωμεν τήν πνευματικήν ἡμῶν ἰδιοπροσωπείαν, λησμονοῦντες τό ἱστορικόν μεγαλεῖον μας, τήν ἀναγεννητικήν πίστιν μας καί τήν πολιτιστικήν εὐπρέπειαν καί ἀρχοντιάν μας.

Ἐπί δέ τούτοις, εὐχόμεθα αἰσίαν καί καρποφόρον περαίωσιν τῶν ἐκδηλώσεων τούτων, πρός ἔπαινον καί δόξαν τοῦ Γένους καί τῆς ἡρωοτόκου Κρήτης καί πρός ἀναζωπύρωσιν τῆς ἱστορικῆς μνήμης, ἥτις καί ἐγγυᾶται τήν ἀπρόσποπτον καί ἀποδοτικήν μελλοντικήν πορείαν τῶν φερελπίδων ἐκβλαστημάτων τῆς γενεαλογικῆς μας συνεχείας.

,βη’ Ἀπριλίου κδ’