Ὁμιλία Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, Β΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, 10/3/2023. Ὁμιλητής ὁ Ἱερολ. Διάκ. Εὐγένιος Καμπουράκης, μέ θέμα: «Ἅγ. Γρηγόριος Παλαμᾶς, ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ. Ἡσυχασμός καί Κρήτη».