Ὁμιλία Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, B΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 4/2/2018. Ὁμιλητής ὁ κ. Ἀνέστης Κεσελόπουλος, Ὁμότιμ. Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Παν/μίου Θεσσαλονίκης, μέ θέμα: «Τά πάθη καί ἡ καταπολέμησή τους».