Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 21-22 Ὀκτωβρίου 2016

Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 21-22 Ὀκτωβρίου 2016

ierarxia_kritis_fanari

Μετά από ομόφωνη Απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, σύσσωμη η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Κρήτης, εκτός του Σεβ. Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίου, κωλυθέντος εκτάκτως, μετέβη στην Κωνσταντινούπολη το διήμερο, 21 και 22 Οκτωβρίου 2016 και έλαβε μέρος στους εορτασμούς της συμπληρώσεως είκοσι και πέντε (25) ετών Πατριαρχίας της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, το Σάββατο, 22 Οκτωβρίου, μετά από την Πατριαρχική Χοροστασία, στην οποία έλαβε μέρος «εν συγχοροστασίᾳ» , έγινε δεκτή από τόν Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, σε κατ’ ιδίαν ακρόαση, καί εξέφρασε την χαρά της Ιεραρχίας, του Ιερού Κλήρου, των Μοναστικών Αδελφοτήτων και του φιλογενούς Κρητικού Λαού για τη συμπλήρωση αυτής της σημαντικής επετείου στη πορεία και μαρτυρία της Μητρός Εκκλησίας, υπέβαλε δέ στον Παναγιώτατο, τα σεβάσματα, την αφοσίωση και την αγάπη του πληρώματος της Εκκλησίας Κρήτης, «ναυαρχίδος» του Πανσέπτου Οικουμενικού Πατριαρχείου. Επίσης, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος, παρουσίασε στον Παναγιώτατο το νέο Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλο, ο οποίος έλαβε την Πατριαρχική ευχή στο ξεκίνημα της Αρχιερατικής του Διακονίας.

Ο Παναγιώτατος εξέφρασε τη χαρά Του για τη συμμετοχή της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου και παραλλήλως διετύπωσε τις ευχαριστίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς την Εκκλησία της Κρήτης, για την ουσιαστική συμβολή της στην πραγματοποίηση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά και την πολύτιμη εν γένει προσφορά και μαρτυρία Της, ευχήθηκε δέ μακρά και πολύκαρπη Αρχιερατεία στο νέο Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλο.

Ηράκλειο, 24 Οκτωβρίου 2016

Από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης

Προσλαλιά Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου,

 ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

(Φανάριον, 22 Ὀκτωβρίου 2016)

Παναγιώτατε,

Ἐξ ὁμοφώνου Συνοδικῆς Ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἠγαπημένης καί πιστῆς θυγατρός τῆς Μητρός ἡμῶν Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἱστάμεθα μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ, σήμερον καί ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ, ἐνώπιον τῆς Ὑμετέρας Σεπτῆς Κορυφῆς, ἅπαντες οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης, ἐκτός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου, κωλυθέντος ἐκτάκτως, ὑποβάλλοντες τά σεβάσματα καί τήν ἀφοσίωσιν πάντων ἡμῶν, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων καί τοῦ φιλογενοῦς καί φιλοπάτορος Κρητικοῦ Λαοῦ, ἐπί τῇ αἰσίᾳ συμπληρώσει εἴκοσι καί πέντε ἀγλαῶν ἐτῶν, ἀπό τῆς ἀναρρήσεως τῆς Ὑμετέρας Θεοτιμήτου Παναγιότητος εἰς τόν Πατριαρχικόν καί Μαρτυρικόν Θρόνον τῆς Κωνσαντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας.

Συνεορτάζομεν καί συγχαίρομεν πάντες διά τήν εὐλογητήν ταύτην ἐπέτειον, τῆς συμπληρώσεως χάριτι Θεοῦ, εἴκοσι καί πέντε ἐτῶν, πεπληρωμένων ὑπό τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος, ὑφ’ ὑψηλῶν στόχων καί ὁραματισμῶν, προγραμματισμῶν καί πρωτουβουλιῶν, ἐνεργειῶν καί δράσεων, γεγονότων ἱστορικῶν καί κομβικῶν εἰς τήν ζωήν τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας. Ἡ Ὑμετέρα Πατριαρχία ἐσφράγισε καθοριστικῶς καί ἀνεξιτήλως τήν πορείαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί ἔθεσε τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον εἰς τό ἐπίκεντρον τῶν ἐξελίξεων, ὡς καθοριστικόν παράγοντα διαμορφώσεως καί λήψεως Ἀποφάσεων. Αἱ παρεμβάσεις, τά μηνύματα, αἱ ἐγκύκλιοι καί ἐν γένει αἱ σοφαί κατευθύνσεις καί τοποθετήσεις τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος, εἰς διάφορα θέματα, θεολογικά, ποιμαντικά, ἐκκλησιαστικά, οἰκολογικά, βιοηθικά, καί ἄλλα τινα, ἀλλά καί ἡ προώθησις κάθε καλοπροαίρετου διαλόγου, εἰς ὅλα τά ἐπίπεδα, κατέστησαν Αὐτήν, Προσωπικότητα ἐγνωσμένου κύρους καί ἀποδοχῆς εἰς πᾶσαν τήν Οἰκουμένην.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, ἡ καταγραφεῖσα εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἱστορίαν διά τήν φιλοξενίαν τοῦ Ἱστορικοῦ Γεγονότος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ἐκφράζει, διά μίαν εἰσέτι φοράν, μετά βαθέως σεβασμοῦ, τήν εὐχαριστίαν καί τήν εὐγνωμοσύνην αὐτῆς, πρός τήν Ὑμετέραν Θεόλεκτον Κορυφήν, διά τήν ἐμπιστοσύνην, τήν ἀγάπην καί τήν στοργήν Ὑμῶν, πρός τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης. Ἐνεπιστεύθητε τήν Κρήτην καί δικαίως. Θεωροῦμεν, ὡς διετυπώθη καί εἰς τά θερμά Ὑμέτερα εὐχαριστήρια Πατριαρχικά Γράμματα, ὅτι ὁ στόχος ἐπετεύχθη! Ἅπαντες, ἐδέχθημεν καί διηκονήσαμεν, κατά τήν ἀνατεθεῖσαν ἡμῖν εὐθύνην, μετά χαρᾶς καί πολλῆς προθυμίας τό Ἱστορικό τοῦτο Γεγονός καί ἐνεργήσαμεν, τά κατά τό δυνατόν ἀπαραίτητα, διά τήν ἀρίστην φιλοξενίαν καί δοχήν του, διά τήν καλήν μαρτυρίαν τῆς Πρωτοθρόνου Μητρός ἡμῶν Ἐκκλησίας! Δόξα τῷ Θεῷ ὑπέρ πάντων τῶν δωρεῶν Αὐτοῦ!

Παναγιώτατε,

Σήμερον διαβεβαιοῦμεν, τήν Ὑμετέραν Σεπτήν Κορυφήν, διά μίαν εἰσέτι φοράν, διά τά αἰσθήματα σεβασμοῦ, ἀγάπης καί ἀφοσιώσεως πρός τόν ἱερώτατον Θεσμόν τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί τόν Σεπτόν Οἰακοστρόφον καί Προκαθήμενον αὐτοῦ. Ἅπαντες λαμβάνομεν διαρκῶς «φῶς ἐκ φωτός» τοῦ ἀειλαμποῦς Φαναρίου, τοῦ φωτίζοντος τήν Οἰκουμένην. Ἅπαντες ἐν Κρήτῃ καυχόμεθα διά τήν κανονικήν ἡμῶν ἀναφοράν εἰς τόν μαρτυρικόν Οἰκουμενικόν Θρόνον καί ἀγωνιζόμεθα διά τήν διατήρησιν τούτου τοῦ ἱεροῦ συνδέσμου καί τήν διασφάλισιν τῶν ἱερῶν προνομίων τῆς τῆς δικαιοδοσιακῆς ταυτότητος τῆς συντεταγμένης Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, τῆς καί «ναυαρχῖδος», κατά τήν προσφιλῆ Ὑμῶν ἔκφρασιν, τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, εἰς δόξαν τοῦ Παναγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ ἡμῶν καί ἔπαινον τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Παναγιώτατε,

Δεόμενοι ἐκ βάθους καρδίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπως χαρίζηται εἰς Ὑμᾶς, ὑγιείαν ἀκλινῆ, δυνάμεις ἀνεξαντλήτους καί μακρότητα ἀγαθῶν ἐτῶν, εἰς ἐκπλήρωσιν ἔτι καί ἔτι τῶν ὑψηλῶν Ὑμῶν, διά τήν Ἐκκλησίαν καί τό Γένος ἡμῶν, ὁραματισμῶν, εἰς εὔκλειαν τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἀσπαζόμεθα βαθυσεβάστως τήν Ὑμετέραν Τιμίαν Δεξιάν, αἰτούμενοι τῶν σεπτῶν Πατρικῶν εὐχῶν καί Πατριαρχικῶν εὐλογιῶν τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος, διά τήν εὐόδωσιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἡμῶν ἔργου καί τῆς Διακονίας ἡμῶν.

Ἐν κατακλείδι, μετά πολλῆς χαρᾶς, παρουσιάζομεν ἐνώπιον τῆς Ὑμετέρας Σεπτῆς Κορυφῆς, τό νέον μέλος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλον, καί παρακαλοῦμεν ὅπως εὐλογήσητε πατρικῶς καί στοργικῶς, τήν ἀπαρχήν τῆς Ἀρχιερατικῆς αὐτοῦ πορείας καί διακονίας, καθώς καί πάντων ἡμῶν, τῶν συγκροτούντων τήν Ἱεράν Ἐπαρχιακήν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης.