Ἁγιασμός μόνιμων Γραφείων τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, 26/7/2019.

Τά Γραφεῖα καί τά ἀρχεῖα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας ἀπόκτησαν μόνιμη στέγη.

Μέ τήν ὑπ᾽ ἀριθμ. 3/30-10-2009 ἀπόφαση τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας ἀποφασίσθηκε ἡ ἀγορά τοῦ οἰκοπέδου τοῦ κτιρίου πού στεγάζει πλέον τά ἐν λόγῳ Γραφεῖα, τοῦ ὁποίου οἰκοπέδου ἡ ἀποπληρωμή τελείωσε τό 2012.

Ἡ μελέτη κατασκευῆς τῶν Γραφείων μας ἐκπονήθηκε δωρεάν ἀπό τίς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες τοῦ Δήμου Φαιστοῦ, μέ τή βοήθεια τῶν κ. κ. Νεκταρίου Δαριβιανάκη καί Μιχαήλ Χατζηγιάννη, Δρ, Πολιτικῶν Μηχανικῶν καί ἡ ἐκσκαφή θεμελίωσης τοῦ κτιρίου ἔγινε δωρεάν ἀπό τόν Δῆμο Φαιστοῦ τό 2015.

Τό ἔργο αὐτό ἔγινε ἀπό ἔσοδα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ἀπό δωρεές καί ἀπό συνδρομές τῶν Ἐνοριῶν καί Ἱ. Μονῶν της.

Ἐκφράζουμε τήν εὐχαριστία τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ ἔργου αὐτοῦ.

Τά Γραφεῖα εὑρίσκονται ἀπέναντι ἀπό τήν κεντρική εἴσοδο τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν, ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἁγ. Νεκταρίου 2.

Τά τηλέφωνα τῶν Γραφείων καί οἱ ὥρες λειτουργίας τους, παραμένουν ὡς ἔχουν μέχρι σήμερα.