Πρώτα βήματα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως γιά τήν κατασκευή τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου

Φωτορεαλιστικά σχέδια τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου

Πρώτα βήματα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως γιά τήν κατασκευή τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου
Στή θέση τοῦ οἰκοπέδου τοῦ Ἐπισκοπείου, ἡ Ἱ. Μητρόπολη δέν θέλησε νά ξεκινήσει διαδικασίες ἀνέγερσης νέου Ἐπισκοπείου. Μέ εἰσήγηση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας στό Μητροπολιτικό Συμβούλιο, ἀποφασίσθηκε πρῶτα ἡ κατασκευή  ἑνός Πολιτιστικοῦ Κέντρου – Ἐπικοινωνιακοῦ καί Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, προκειμένου νά ἀνοιχθεῖ μαζί μέ τούς συνεργάτες τῆς Ἐκκλησίας, περισσότερο τό ἔργο της πρός τήν κοινωνία, μέ σύγχρονα μέσα, χώρους καί τρόπους. Μετά τή σχετική ἔγκριση τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, ἀνετέθησαν οἱ μελέτες κατασκευῆς τοῦ Πολιτιστικοῦ αὐτοῦ Κέντρου καί στίς 17-4-2008, ἐλήφθη ἡ ἄδεια οἰκοδομῆς του. Τό ἴδιο ἔτος ἔγιναν τά ἀπαιτηθέντα πολλά χωματουργικά ἔργα, δωρεά τῆς ἑταιρείας ἡ ὁποία διανοίγει τό νεό δρόμο Μοιρῶν – Ἡρακλείου. Στή συνέχεια καί κατά ἔτη 2008 – 2011 πραγματοποιήθηκε ἡ θεμελίωση καί ἡ οἰκοδόμηση τῶν δύο ὑπογείων του καί ἡ ἀνέγερσή του ἔφθασε ἕως τό ὕψος τοῦ δρόμου, μέ δωρεές καί  ἐπιχορηγήσεις καί μέρος τῶν ἐξόδων καταβλήθηκε ἀπό δωρεές τῶν Ἐνοριῶν.
Στή συνέχεια ἔγιναν προσπάθειες γιά τή συνέχιση τῆς ἀνέγερσης, ἀπό τό Ε.Σ.Π.Α. Ἀνετέθησαν καί ἐκπονήθηκαν νέες εἰδικές μελέτες, τίς ὁποῖες ζήτησε τό Ε.Σ.Π.Α. ἐπί ἡμερῶν τοῦ Γ. Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, κ. Ἀθανασίου Καρούντζου, μέ τή βοήθεια καί συμπαράσταση τοῦ ἰδίου καί τοῦ κ. Σταύρου Ἀρναουτάκη, τότε Ὑφυπουργοῦ, ὑπεγράφη στίς 29-12-2010, ἀπό τόν κ. Ἀθανάσιο Καροῦντζο, ἡ ἔνταξη τοῦ ἔργου στό Ε.Σ.Π.Α. Μετά ἀπό μιά σειρά πολλῶν ἀπαιτούμενων ἐνεργειῶν οἱ ὑπηρεσίες τῆς Περιφέρειας Κρήτης, προχώρησαν στή δημοπράτηση τοῦ ἔργου. Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, στίς 5-9-2011 ὑπεγράφη στήν Περιφέρεια Κρήτης, ἡ σύμβαση ὁλοκλήρωσης τῆς κατασκευῆς τοῦ εἰρημένου Πολιτιστικοῦ Κέντρου, ἀπό τόν κ. Σταῦρο Ἀρναουτάκη, Περιφερειάρχη Κρήτης καί τόν ἀναδειχθέντα ἀνάδοχο ἐργολάβο. Στίς 8-10-2011 ἐτελέσθη ὁ ἁγιασμός τῆς ἔναρξης τῶν ἐργασιῶν ὁλοκλήρωσης τοῦ ἐν λόγῳ κτιρίου.
Eὐχαριστοῦμε πολύ ὅλους ὅσους μᾶς συνέδραμαν.

Μετά τήν κατεδάφιση τοῦ Ἐπισκοπείου, ἀποφασίσθηκε νά προταχθεῖ ἡ οἰκοδόμηση ἑνός Πολιτιστικοῦ Κέντρου. Ἐκπονήθηκαν, μέ δαπάνες τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, οἱ μελέτες κατασκευῆς του καί στίς 17-4-2008, ἐλήφθη ἀπό τήν Πολεοδομία ἡ ἄδεια οἰκοδομῆς. Ἡ ἐκσαφή τοῦ οἰκοπέδου γιά τή θεμελίωση ἔγινε δωρεάν, μέ τά μηχανήματα τῆς ἑταιρίας ΕΤΕΘ. Κατά ἔτη 2008 – 2011 πραγματοποιήθηκε ἡ θεμελίωση μέ ὁπλισμό σιδήρων, ἑνός βαθμοῦ παραπάνω ἀπό τόν προβλεπόμενο πολεοδομικῶς, ἕνεκα ἀντισεισμικῆς προστασίας καί ἡ οἰκοδόμηση τῶν δύο ὑπογείων τῆς ὅλη οἰκοδομῆς ἔφθασε ἕως τό ὕψος τοῦ δρόμου. Αὐτά ἔγιναν μέ ἐπιχορήγηση τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, μέ διάφορες δωρεές, μέρος τῶν ὁποίων προσέφεραν  οἱ  Ἐνορίες καί μέ ἐπιχορηγήσεις πού ἐξασφαλίστηκαν μέ ἐνέργειες τοῦ κ. Κων/νου Μπαντουβᾶ τοῦ Κων/νου, ἐπί ἀρχιερατείας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Μακαρίου καί τῆς κ. Εὐαγγελίας Σχοιναράκη, ἐπί ἀρχιερατείας τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κυροῦ Κυρίλλου. Μικρό μέρος τοῦ μπετό τῶν ὑπογείων, προσέφερε δωρεάν ἡ ἑταιρεία “Μπετό Μεσαρά”.