Λίγα λόγια γιά τό Ἐπισκοπεῖο πού κατεδαφίστηκε, λόγῳ στατικῆς ἀνεπάρκειας καί στό χῶρο του κτίστηκε τό Πολιτιστικό Κέντρο μας

(Φ.Ε.Κ. 332/12-3-2007,τ.β., και Φ.Ε.Κ. 3.225/30-12-2011,τ.β.) Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Λίγα λόγια γιά τό Ἐπισκοπεῖο πού κατεδαφίστηκε, λόγῳ στατικῆς ἀνεπάρκειας καί στό χῶρο του κτίστηκε τό Πολιτιστικό Κέντρο μας

Ὁ μοναδικός ἰδιοκτησιακός χῶρος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, στίς Μοῖρες, εἶναι τό οἰκόπεδο ἐπί τοῦ ὁποίου ὑπῆρχε τό Ἐπισκοπεῖο. Τό οἰκόπεδο αὐτό δωρήθηκε στήν Ἐκκλησία, τό ἔτος 1947, ἐπί ἀρχιερατείας τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Ἀρκαδίας Εὐγενίου καί ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ ἰδίου κτίστηκε Ἐπισκοπεῖο, μέ δυσκολίες, ἐράνους, κόπους καί πρωτοβουλίες του. Μέχρι νά χτισθεῖ, ὁ μακαριστός Ἐπίσκοπος, κατοικοῦσε σέ ἐνοικιαζόμενο σπίτι. Στό Ἐπισκοπεῖο αὐτό κατοίκησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας ἕως τοῦ ἔτους 2007, ἐντός ὅμως μερικῶν μόνο χώρων του, ὅπως καί ὁ μακαριστός προκάτοχός του Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Κύριλλος. Ἀναγράφεται παραπάνω σέ μερικούς μόνο χώρους, διότι οἱ ὑπόλοιποι χῶροι στό διάβα τοῦ χρόνου καταπονήθηκαν ἀρχιτεκτονικά, μέ ἀποτέλεσμα τό μεγαλύτερο μέρος του Ἐπισκοπείου, νά εἶναι ἀκατοίκητο.
Ἀνετέθησαν ἀμέσως μελέτες ἐπιδιορθώσεώς του. Μετά τίς σχετικές ἀπαντήσεις καί μέ τή φροντίδα τοῦ κ. Ἐμμ. Κουλεντάκη, βρέθηκαν δωρεές, πιάστηκαν λίγο τά νερά, τοποθετήθηκαν νέα πορτοπαράθυρα, ἐπιδιορθώθηκαν μερικά πράγματα, ἀλλά ἡ κατάσταση ἦταν μή ἀναστρέψιμη. Παρά ταῦτα, μέ τήν ὑπ᾽ ἀριθμ. πρωτ. 1610/893/φ16/15-9- 2006, ἀνάθεση τῆς Ἱ. Μητροπόλεως στόν κ. Μιχ. Χατζηγιάννη, πολιτικό μηχανικό, δρ. τοῦ Παν/μίου τῆς Σορβώνης καί διπλωματούχου ἀναστηλωτῆ τοῦ Παν/μίου τῆς Λουβαίνης Βελγίου, ζητήθηκε κατεπειγόντως τεχνική εἰσήγηση γιά τή γενική ἀνακατασκευή τοῦ εἰρημένου κτιρίου. Ἡ τεχνική εἰσήγηση – ἀπάντησή του ἦταν ἐντελῶς ἀρνητική γιά τήν προσπάθεια ἀνακατασκευῆς. Παρά τήν ἐξωτερική καλή ἐμφάνιση τοῦ οἰκοδομήματος αὐτοῦ, οἱ οἰκοδομικές τομές πού ἔγιναν σέ διάφορα σημεῖα του καί οἱ δειγματοληπτικές ἀφαιρέσεις ψευδοροφῶν, ἀπεκάλυψαν ὅτι τό Ἐπισκοπεῖο τελικά εἶχε, γιά πολλούς καί διαφόρους λόγους, ἄλυτο στατικό πρόβλημα. Οἱ φθορές του ἦταν ἀνεπανόρθωτες στόν φέροντα ὀργανισμό, στόν ὁπλισμό τῶν κολωνῶν, στήν ὅλη ἐπιφάνεια τῆς ταράτσας, ἡ ὁποία εἶχε λυγίσει στά δύο κ.λ.π. Μάλιστα ὑπῆρχε μιά μελέτη ἀποκατάστασης τοῦ Ἐπισκοπείου ἐπί ἀρχιερατείας τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Κυρίλλου, μέ ἐξαιρετικά ἀπαγορευτικά προϋπολογισμό, ἀλλά καί χωρίς νά ἀπαντᾶ στή λύση τοῦ στατικοῦ προβλήματος.
Γιά νά σιγουρευθοῦν τά πράγματα ἐπί πλέον, ζητήθηκαν συμβουλές καί ἄλλους εἰδικούς καί οἱ ἀπαντήσεις τους, μετά τίς προαναφερθείσες τεχνικές τομές, εἶχαν τό ἴδιο μέ τά παραπάνω περιεχόμενο. Τέλος, κλήθηκε ἡ Ἐπιτροπή Πολεοδομικοῦ Ἀρχιτεκτονικοῦ Ἐλέγχου τῆς Νομαρχίας Ἡρακλείου, γιά σχετικό ἔλεγχο καί αὐτοψία. Μέ τήν ὑπ᾽ ἀριθμ. 222/20-3-2007 Ἀπόφαση, ἡ Νομαρχία γνωμοδότησε ὅτι τό κέλυφος τοῦ ἐν λόγῳ κτιρίου, «…καθίσταται ἐπικίνδυνο στατικά».
Κατόπιν τούτων καί παρά τίς πολυδάπανες οἰκοδομικές ἐπεμβάσεις μας στό εἰρημένο κτίριο, ἀναγκαστικά, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας μέ τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο, ὁδηγήθηκαν στήν ἐκ τῶν πραγμάτων κατεδάφισή του τό ἔτος 2007, μέ ἄδεια τῆς Πολεοδομίας Μοιρῶν. Ἀπό τότε καί μέχρι τα μέσα τοῦ ἔτους 2014 τό Ἐπισκοπεῖο βρισκόταν σέ ἐνοικιαζόμενο χῶρο, ἀφοῦ ἡ Ἱ. Μητρόπολη δέν ἔχει ἄλλη ἰδιοκτησία, καθώς ἐπίσης τά γραφεῖα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως στεγάζονταν ἐπίσης σέ ἄλλο ἐνοικιαζόμενο χῶρο.

Μερικές φωτογραφίες από το κατεδαφισθέν Επισκοπείο