Κανονισμός Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ι Ε Ρ Α    Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ
Γ Ο Ρ Τ Υ Ν  Η Σ    Κ Α Ι    Α Ρ Κ Α Δ Ι Α Σ

Αριθμ. Πρωτ. 1946β

Αριθμ. Διεκπ. 1168 Αριθμ. Φ. 1

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις πνευματικές, κοινωνικές και μορφωτικές ανάγκες του πληρώματος της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας,

2. Τους Θείους και Ι. Κανόνες της Εκκλησίας, οι οποίοι επιβάλλουν στονΕπίσκοπο να μεριμνά για την πνευματική καλλιέργεια του ποιμνίου του,

3. Το Ν. 4149/1961 (Φ.Ε.Κ.41/16-3-1961,τ.Α) «Περί Καταστατικού Χάρτου τηςεν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας»,

4. Τις διατάξεις του Ν. 590/1977 (Φ.Ε.Κ.146/31-5-1977,τ.Α) «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» ισχύουσες στην Περιφέρεια της Εκκλησίας Κρήτης, με το 54ο άρθρο του Ν. 4149/1961 (Φ.Ε.Κ.41/16-3-1961,τ.Α) «Περί Καταστατικού Χάρτου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας»,

5. Τον Κανονισμό 58/1975 (Φ.Ε.Κ.4/13-1-1975,τ.Α) της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Αρμοδιοτήτων και Τρόπου Λειτουργίας των Μητροπολιτικών Συμβουλίων», ισχύον στη Περιφέρεια της Εκκλησίας Κρήτης, με το 54ο άρθρο του Ν. 4149/1961 (Φ.Ε.Κ.41/16-3-1961,τ.Α) «Περί Καταστατικού Χάρτου της ενΚρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας»,

6. Την υπ΄ αριθμ. 30/1-2-2007 απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, περί ίδρυσης και λειτουργίας των Ν.Π.Ι.Δ.: 1) «Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας» και 2) «Πολιτιστικό – Πνευματικό Κέντρο ΙεράςΜητροπόλεως Γορτύνης Αρκαδίας»,

7. Την υπ΄ αριθμ. 282/94/φ1/1-2-2007 Απόφασή μας, περί ίδρυσης και λειτουργίας των ανωτέρω Ν.Π.Ι.Δ.,

8. Το Φ.Ε.Κ. 332/12-3-2007,τ.β., στο οποίο δημοσιεύθηκε ο κανονισμός ίδρυσης και λειτουργίας των εν λόγω Ν.Π.Ι.Δ.,

9. Το άρθρο 12 του Ν. 4149/1961 (Φ.Ε.Κ.41/16-3-1961,τ.Α) περί δελτίου «Απόστολος Τίτος», της Ι. Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, το οποίο προβλέπει τη δημοσίευση πράξεων – αποφάσεων των Αρχιερέων της Εκκλησίας Κρήτης και στο οποίο (υπ΄ αριθμ. 6/Απρίλιος 2007) δημοσιεύθηκε ο κανονισμός ίδρυσης και λειτουργίας των παραπάνω Ν.Π.Ι.Δ.,

10. Την υπ΄ αριθμ. 3/26-9-2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ.: «Πολιτιστικό – Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης Αρκαδίας» περί διάλυσης αυτού καθώς και την υπ΄ αριθμ. 1850/1100/φ1/26-9-2011 σύμφωνη Απόφασή μας, με βάση το άρθρο 8 του κανονισμού του,

11. Την υπ΄ αριθμ. 6/26-9-2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ.:«Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης καιΑρκαδίας», περί  τροποποίησης του κανονισμού του, με βάση το άρθρο 10 του κανονισμού του και περί μετονομασίας αυτού με την προσωνυμία: «Πολιτιστικό Κέντρο-Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα ΙεράςΜητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας»,

12. Την υπ΄ αριθμ. 9/27-9-2011 απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, με την οποία ενέκρινε ως έχουν τις αναφερόμενες αποφάσεις, στις παραπάνω παραγράφους 10 και 11 και

13. Την υπ΄ αριθμ. 14/17-10-2011 Απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, με την οποία ενέκρινε την υπ΄ αριθμ. 9/27-9-2011 απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας και τον κανονισμό λειτουργίας του Ν.Π.Ι.Δ.: «Πολιτιστικό Κέντρο-Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης καιΑρκαδίας»

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε: Α) Τη διάλυση του Ν.Π.Ι.Δ.: «Πολιτιστικό – Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης Αρκαδίας» Β) Την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του Ν.Π.Ι.Δ., μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:«Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης καιΑρκαδίας» ο οποίος αφορά τη διοίκηση, το σκοπό, τις δραστηριότητες, τη λειτουργία, τη διαχείρισή του και ο οποίος θα ισχύει στο εξής καθώς και την μετονομασία του με την προσωνυμία: «Πολιτιστικό Κέντρο – Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας».

Μοίρες, 17 Οκτωβρίου 2011

Ο Μητροπολίτης

† Ο Γορτύνης και Αρκαδίας Μακάριος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ –

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Προοίμιο

Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας με την υπ΄ αριθμ. 9/27-9-2011 απόφασή του, ενέκρινε την υπ΄ αριθμ. 3/26-9-2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ.: «Πολιτιστικό – Πνευματικό ΚέντροΙεράς Μητροπόλεως Γορτύνης Αρκαδίας», περί διάλυσής του και την υπ΄ αριθμ. 6/26-9-2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ.: «Επικοινωνιακό και ΜορφωτικόΊδρυμα Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας» (Φ.Ε.Κ.332/12-3-2007,τ.β.) περί τροποποίησης του κανονισμού του και μετονομασίας του με την προσωνυμία: «Πολιτιστικό Κέντρο – Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας». Το Μ.Σ. ενέκρινε και αποφάσισε την τροποποίηση του εν λόγω κανονισμού, ο οποίος διαμορφώθηκε όπως ακολουθεί παρακάτω.

Άρθρο 1ο

Τροποποίηση – Επωνυμία – Έδρα

Στην Ι. Μητρόπολη Γορτύνης και Αρκαδίας, συστάθηκε Ίδρυμα με την επωνυμία: «Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας» του οποίου ο κανονισμός δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.332/12-3-2007,τ.β. Ο κανονισμός αυτός τροποποιείται με τον παρόντα καθώς και η επωνυμία του Ιδρύματος, η οποία θα είναι στο εξής: «Πολιτιστικό Κέντρο – Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας» και το οποίο θα λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «Ν.Π.Ι.Δ.», μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στο εξής θα αναφέρεται «Πολιτιστικό Κέντρο» ή «Π.Κ.» για λόγους συντομίας.

Το Π.Κ. θα έχει κυκλική σφραγίδα, στο κέντρο της θα φέρει παράσταση από το μνημείο της Παναγίας Κεράς «Αγ. Τίτος» της αρχαίας Γόρτυνας και κυκλικά της παράστασης θα αναγράφεται: «Πολιτιστικό Κέντρο-Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας».

Το Π.Κ. έχει έδρα τις Μοίρες Κρήτης και θα στεγάζεται στο κτίριο που ευρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως 9, ιδιοκτησίας της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας και θα διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και των κείμενων Νόμων.

Άρθρο 2ο

Σκοποί

Σκοποί του Π.Κ. είναι: α) Η καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση του πολιτισμού-γραμμάτων, μουσικής, χορού, θεάτρου, ζωγραφικής, σχεδίου, αγιογραφίας, ξυλογλυπτικής, ψηφιδωτού, κεραμικής, κινηματογράφου και των τεχνών γενικότερα, με κάθε καλό μέσο επικοινωνίας και με την άσκηση σύγχρονης μορφωτικής κοινωνικής ενημέρωσης (ομιλίες, συνέδρια, σεμινάρια, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ίντερνετ, συστήματα πολυμέσων, ηλεκτρονικούς δίσκους, φωτογραφικά μέσα, βιβλία, έντυπα, εκδόσεις κ.λ.π.).

β) Η πραγματοποίηση συνάξεων νέων, η ψυχική καλλιέργεια, επιμόρφωση και εν γένει συμπαράσταση προς μαθητές, σπουδαστές και κατηγορίες ειδικών παιδιών, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο (συντροφιές διαλόγου, εικαστικές δραστηριότητες, δημιουργική ψυχαγωγία, αθλητικές ομάδες, όμιλοι μουσικής και θεάτρου, μάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξορμήσεις, κατασκηνώσεις, βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο κ.λ.π.).

γ) Η καταγραφή, αντιμετώπιση συγχρόνων κοινωνικών προβλημάτων, όπως αυτά προκύπτουν από νέα κοινωνικά δεδομένα π.χ. ανεργία, ενδεείς, μετακίνηση πληθυσμών, μετανάστευση, απομονωτισμός, αλκοολισμός, εθισμοί διαφόρων ουσιών κ.λ.π., με διακριτικό τρόπο συμπαράστασης (ενημέρωση, οργάνωση κοινωνικής φιλανθρωπίας, συσσιτίων, προσέγγιση διαφόρων ευπαθών κοινωνικών ομάδων κ.λ.π.).

δ) Η μελέτη για τη στήριξη της οικογένειας στο σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον, με κάθε πρόσφορο μέσο (οργάνωση διαλέξεων, σχολή γονέων, σύσταση συμβουλευτικού γραφείου για την αντιμετώπιση οικογενειακών προβλημάτων π.χ. οικογενειακή βία, ψυχολογικά προβλήματα κ.λ.π.).

ε) Η σπουδή της περιβαλλοντικής εκτροπής και η ευαισθητοποίηση των ανθρώπων, με την παροχή επιστημονικής διαπολιτισμικής γνώσης για την προστασία του περιβάλλοντος, με μεθόδους εμπέδωσης περιβαλλοντικής συνείδησης.

στ) Η στροφή προς τη φύση με την καλλιέργεια–καταγραφή  αυτοφυών βοτάνων, φαρμακευτικών, αρωματικών και άλλων δένδρων ή φυτών της τοπικότητας και ιδιαίτερης ποιότητας ποικιλιών της Μεσαράς Κρήτης, σε επισκέψιμες εκκλησιαστικές, μοναστηριακές εκτάσεις με βάση την πολιτιστική παράδοση της Κρήτης και ανάδειξη της φυσικής ιστορίας της κρητικής χλωρίδας, πανίδας και διατροφικής παράδοσης της Κρήτης, νηστειών, ηδύποτων, ηθών και εθίμων με ειδικά σεμινάρια ή με τυχόν και μόνο κατά νόμο για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δυνατότητα τυποποίησης–επεξεργασίας των εν λόγω φυτών, υπέρ των σκοπών του Π.Κ. ή με φύτευση φυτών ή δένδρων σε ακαλλιέργητες μοναστηριακές εκτάσεις και την παραγωγή εκχυλισμάτων φυτών κ.λ.π.

ζ) Η καταγραφή, διαφύλαξη, συντήρηση έργων τέχνης της εκκλησιαστικής και πολιτιστικής κληρονομίας, όλων των Ναών και Μονών της Ι. Μητρόπολης Γορτύνης και Αρκαδίας, η καταγραφή των βυζαντινών μνημείων της και η σύσταση ειδικού εκθετηρίου, ιστορικού αρχείου καθώς και η λειτουργία κεντρικού και περιφερειακών κόμβων θρησκευτικού τουρισμού πάνω στα μονοπάτια της πίστης, με κάθε σύγχρονο μέσο υλοποίησης.

η) Η ενίσχυση των στόχων του εν γένει έργου της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, στα πλαίσια των παρακαταθηκών, δυνατοτήτων και αρμοδιοτήτων της και η παροχή επιμόρφωσης στις διάφορες τάξεις του δυναμικού της.

θ) Η σκοποί του Π.Κ. έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα, λειτουργία, και διενεργούνται με βάση την έδρα του Π.Κ. ως τοπικού κέντρου, αλλά επεκτείνονται στα όρια της δικαιοδοσίας της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, δηλαδή το μεγαλύτερο νότιο και μέρος του κεντρικού τμήματος του Ν. Ηρακλείου, με αποδέκτες τις τοπικές κοινωνίες, σε συνεργασία με τις Ενορίες και άλλους τοπικούς φορείς, εκπαιδευτικούς, μορφωτικούς, ακαδημαϊκούς, εντός και εκτός της περιοχής της Ι. Μητροπόλεως, καθώς και με ευρύτερες ομάδες του πληθυσμού.

Άρθρο 3ο

Τμήματα του Πολιτιστικού Κέντρου

1. Εκδηλώσεων, συνεδρίων και ομιλιών.

2. Μελέτης, αντιμετώπισης κοινωνικών προβλημάτων.

3. Κοινωνικής αλληλεγγύης.

4. Νεανικών συνάξεων.

5. Ψυχαγωγίας νέων.

6. Συμπαράστασης μαθητών, σπουδαστών.

7. Στήριξης οικογένειας.

8. Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

9. Καλλιέργειας φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών Κρήτης.

10. Μάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

11. Πολυμέσων και ίντερνετ.

12. Βιβλιοθήκης, αναγνωστηρίου.

13. Σχολής βυζαντινής μουσικής.

14. Μάθησης παραδοσιακών μουσικών οργάνων.

15. Σεμιναριακής επιμόρφωσης ευρωπαϊκής μουσικής.

16. Ζωγραφικής και σχεδίου.

17. Σχολής αγιογραφίας.

18. Επιμόρφωσης στελεχών Εκκλησίας.

19. Εκδόσεων.

20. Βιβλιοπωλείου.

21. Καταγραφής-διαφύλαξης εκκλησιαστικής και πολιτιστικής κληρονομίας.

22. Εκθετηρίου.

23. Ραδιοφωνικού προγράμματος.

24. Θρησκευτικού τουρισμού.

25. Γραφείων πολιτιστικού κέντρου.

26. Φιλοξενίας.

Μπορεί να συσταθεί και να ενεργοποιηθεί κάθε άλλο τμήμα του Π.Κ., το οποίο θα κρινόταν χρήσιμο και αναγκαίο, με απόφαση του Δ.Σ. Όλα τα τμήματα ενεργοποιούνται με απόφαση του Δ.Σ. και μπορούν να έχουν εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας,  εγκεκριμένους από αυτό.

Κάθε τμήμα έχει Εντεταλμένο και Διοικούσα Επιτροπή, οι οποίοι ορίζονται από το Δ.Σ. Ο Εντεταλμένος μαζί με την Διοικούσα Επιτροπή έχουν την ευθύνη της οργάνωσης, εύρυθμης λειτουργίας κάθε τμήματος, με τον εν γένει προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του και εισηγούνται για όλα τα θέματά του στο Δ.Σ. Δεν μπορούν να υλοποιήσουν προτάσεις τους, ούτε να προβούν σε καμιά δραστηριότητα, αν δεν έχει την έγκριση του Δ.Σ. και ευρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τον Διευθυντή του Π.Κ. και υπό τον συντονισμό του.

Άρθρο 4ο

Διοίκηση, Διοικητικό Συμβούλιο, αρμοδιότητές του

Το Π.Κ. διοικείται από 5/μελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Μέλη του είναι: Ο εκάστοτε Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας, ως Πρόεδρος του Ιδρύματος, ο οποίος μπορεί να ορίσει αναπληρωτή του και να εκπροσωπείται από αυτόν και από άλλα τέσσερα μέλη τα οποία επιλέγονται και ορίζονται με πράξη του Μητροπολίτη, μαζί με ίσο αριθμό αναπληρωτών.

Μετά την αποστολή του διορισμού των μελών του Δ.Σ., εντός 20 ημερών, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, συνέρχεται το Δ.Σ. και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα – Ταμία.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ., εκτός του Προέδρου, είναι τριετής και το αξίωμά τους είναι τιμητικό και άμισθο. Ο Πρόεδρος δύναται όταν υπάρχει λόγος να αντικαταστήσει μέλος του Δ.Σ. και πριν από τη λήξη της θητείας του.

Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικώς και εκτάκτως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και βρίσκεται σε απαρτία, παρισταμένου του Προέδρου η του αναπληρωτή του και δύο τουλάχιστον μελών του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη. Στις συνεδριάσεις παρίσταται ο Διευθυντής του Π.Κ.

Το Δ. Σ. διοικεί το Π.Κ., αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, λειτουργία, διαχείρισή του, καθώς και για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση των δραστηριοτήτων του και μεριμνά για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών και των τμημάτων του.

Εγκρίνει ή απορρίπτει κατά την κρίση του, την αίτηση άλλων φορέων για την παραχώρηση χρήσης των χώρων του κτιρίου στέγασης του Π.Κ. ή ανακαλεί την εν λόγω παραχώρηση, με απόφασή του.

Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του Π.Κ. τους οποίους υποβάλλει στο Μ.Σ. της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας για έγκριση και στη συνέχεια δημοσιεύει τον απολογισμό στα τοπικά μέσα γενικής ενημέρωσης και στην ιστοσελίδα της Ι. Μητροπόλεως.

Καθορίζει τις αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Κ. εθελοντικές θέσεις προσφοράς, αποφασίζει για την πρόσληψη και απόλυση τυχόν έμμισθου προσωπικού, για τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τις αποδοχές, καθώς και για συναφή ζητήματα, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Προβαίνει στη δημιουργία επί μέρους υπηρεσιών εξαρτημένων από το Π.Κ. και ρυθμίζει τις σχέσεις τους με τα λειτουργούντα τμήματα.

Άρθρο 5ο

Αρμοδιότητες Προέδρου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Π.Κ. σε όλες τις έννομες σχέσεις του, στις σχέσεις προς τρίτους και έναντι κάθε αρχής. Συγκαλεί το Δ.Σ. τακτικά ανά 3/μηνο και έκτακτα, όποτε παρίσταται ανάγκη. Καταρτίζει, βοηθούμενος από το Γραμματέα και το Διευθυντή του Π.Κ., την ημερήσια διάταξη με τα προς συζήτηση θέματα στο Δ.Σ. Κατευθύνει τις εργασίες του Δ.Σ. και του Διευθυντή του Π.Κ., υπογράφει κάθε έγγραφο, παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και εντέλλεται την πληρωμή οιασδήποτε δαπάνης. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο, αντικαθιστά ο από αυτόν ορισμένος αναπληρωτής του, σε όλη την έκταση των καθηκόντων του Προέδρου και υπογράφει με την ένδειξη αντί αυτού.

Άρθρο 6ο

Διευθυντής

Συνιστάται θέση Διευθυντή του Π.Κ. και καλύπτεται με πρόταση του Προέδρου, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. Η θέση αυτή μπορεί να είναι τιμητική, με εθελοντική προσφορά υπηρεσίας ή με έμμισθη ή με απόσπαση από άλλη υπηρεσία.

Ο Διευθυντής έχει τη μέριμνα για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Π.Κ. και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Εποπτεύει τις Διοικούσες Επιτροπές των τμημάτων του Π.Κ., συνεργάζεται μαζί τους, ελέγχει την καλή λειτουργία των τμημάτων, επιμελείται για τις προμήθειες του Π.Κ., εισηγείται στο Δ.Σ. για την οργάνωση των τμημάτων σεμιναρίων, συνεδρίων, επιμορφώσεων, ημερίδων και λοιπών δραστηριοτήτων των τμημάτων του Π.Κ. και για ότι άλλο του ανατεθεί από το Δ.Σ.

Άρθρο 7ο

Καθήκοντα Γραμματέα-Ταμία

Ο Γραμματέας-Ταμίας του Δ.Σ. συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε ένταλμα, τηρεί το βιβλίο πρωτοκόλλου, επιμελείται της σύνταξης των πρακτικών του Δ.Σ., διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και φυλάσσει τα έγγραφα, τα βιβλία και τη σφραγίδα του Π.Κ..

Ενεργεί όλες τις εισπράξεις που αφορούν το Π.Κ. εκδίδοντας διπλότυπες αριθμημένες αποδείξεις τις οποίες υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο, ενεργεί κάθε είδους πληρωμές με βάση νομίμως εκδιδόμενα εντάλματα, τηρεί τα διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία του Π.Κ., καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό με την επωνυμία: «Πολιτιστικό Κέντρο-Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας» τα εισπραττόμενα έσοδα, προβαίνει σε αναλήψεις καταθέσεων κατόπιν εντολής του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του, επιμελείται της κατάρτισης του προϋπολογισμού και απολογισμού, τους οποίους υποβάλλει στο Δ.Σ. Το Γραμματέα-Ταμία απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ., οριζόμενο από το Πρόεδρο.

Άρθρο 8ο

Προσωπικό

Το προσωπικό του Π.Κ. διακρίνεται σε εθελοντικό χωρίς αμοιβή και τυχόν έμμισθο η με απόσπαση από άλλη υπηρεσία ή με την ανάθεση έργου στο Π.Κ. από τους υπαλλήλους της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, μετά από απόφαση του Μητροπολίτου και έγκριση του Μ.Σ.

Οι θέσεις του προσωπικού καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. Προϊστάμενος του προσωπικού είναι ο Διευθυντής του Π.Κ., με εντολή του Δ.Σ., ο οποίος μπορεί να είναι, κληρικός ή λαϊκός.

Άρθρο 9ο

Τηρούμενα Βιβλία

Το Π.Κ., με μέριμνα του Γραμματέα – Ταμία τηρεί τα αναγκαία βιβλία, θεωρημένα από την Ι. Μητρόπολη Γορτύνης και Αρκαδίας, δηλαδή βιβλία: α) Πρωτοκόλλου, β) Πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. γ) Ταμείου και διπλότυπα γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών, δ) Προσωπικού και ε) Υλικού.

Κάθε τμήμα του Π.Κ. διατηρεί θεωρημένα από το Δ.Σ. βιβλία για την λειτουργία του, με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 10ο

Πόροι και διάθεσή τους

Πόροι του Π.Κ. είναι:

1. α) Επιχορηγήσεις της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, Ι. Μονών, Ενοριών και άλλων νομικών προσώπων, β) Τόκοι καταθέσεων του Π.Κ., γ) Πρόσοδοι λαχειοφόρων αγορών και εράνων νόμιμα διενεργουμένων, δ) Δωρεές εν ζωή ή αιτία θανάτου, κληρονομίες, κληροδοτήματα και κληροδοσίες, κινητών και ακίνητων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ε) Εισφορές σε είδος ή χρήματα στ) Κρατικές ή ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις, ευεργετήματα από ευρωπαϊκά προγράμματα, επιχορηγήσεις – συνεργασίες Υπουργείων, Περιφερειών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οργανισμών και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τυχόν και μόνο τα από τους κείμενους νόμους προβλεπόμενη για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δυνατότητα αξιοποίησης ακαλλιέργητων μοναστηριακών εκτάσεων, για τους σκοπούς του Π.Κ.

2. Το Π.Κ μπορεί να κηρύξει μεγάλους δωρητές ή δωρητές ή να απονείμει εύφημους μνείες μετά από εκτίμηση και απόφαση του Δ.Σ.

3. Οι ανωτέρω πόροι του Π.Κ., με αποφάσεις του Δ. Σ. διατίθενται για: α) Την αντιμετώπιση των δαπανών συντηρήσεως των εν γένει εγκαταστάσεων, των δαπανών διοίκησης και λειτουργίας του Π.Κ., β) Την προμήθεια του απαιτουμένου εξοπλισμού και αναλωσίμων ειδών προς κάλυψη των αναγκών των τμημάτων του Π.Κ., γ) Την πληρωμή κατά νόμο τυχόν εμμίσθου η εκτάκτου προσωπικού ή σεμιναριακής επιμόρφωσης και ε) Την κάλυψη κάθε άλλης δαπάνης που αποσκοπεί στην επίτευξη των σκοπών του Π.Κ.

Άρθρο 11ο

Τροποποίηση του Κανονισμού

Ο παρόν κανονισμός τροποποιείται με απόφαση του Δ.Σ. και μετά από έγκριση του Μ.Σ. της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας.

Άρθρο 12ο

Διάλυση του Ιδρύματος

Το Π.Κ. διαλύεται, με πράξη του Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας, μετά από απόφαση του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή όλη η περιουσία του, περιέρχεται χωρίς άλλο στην διάθεση της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας.

Άρθρο 13ο

Ισχύς του παρόντος Κανονισμού

Ο παρών κανονισμός ισχύει μετά από την έγκρισή του από το Μ.Σ. της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο Περιοδικό «Απόστολος Τίτος» της Εκκλησίας Κρήτης.-

Μοίρες, 27-9-2011

Για το Μητροπολιτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Μητροπολίτης

† Ο Γορτύνης και Αρκαδίας Μακάριος