Εκδημία αοιδίμου Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κυρού Ευγενίου

Εκδημία αοιδίμου Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κυρού Ευγενίου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

   Ἀριθμ. Πρωτ. 628                 Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 16ῃ Σεπτεμβρίου 2016

ΑΓΓΕΛΤΗΡΙΟΝ

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης θλίψει βαθυτάτῃ ἀγγέλλει τήν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἐκ τῶν μελῶν Αὐτῆς ἀοιδίμου Μητροπολίτου Ἰεραπύτνης καί Σητείας κυροῦ Εὐγενίου.
Ἀπό τῆς ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 16ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., τό σεπτόν σκήνωμα τοῦ μεταστάντος θά ἐκτίθεται εἰς προσκύνησιν εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἱεραπέτρας.
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία θά τελεσθῆ εἰς τόν ὡς ἄνω Ἱερόν Ναόν τήν Κυριακήν, 18ην Σεπτεμβρίου 2016, καί ὥραν 1.00 μ.μ. Ὁ ἐνταφιασμός τοῦ σεπτοῦ σκηνώματος τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου θά λάβῃ χώραν ἐν τῇ κρύπτῃ τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου, ἐν τῷ προαυλείῳ χώρῳ τοῦ Ἐπισκοπείου Ἱεραπέτρας.
Παρακαλοῦνται τά εὐσεβῆ τῆς Ἐκκλησίας τέκνα ὅπως μετάσχωσιν εἰς τό πένθος τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας καί εὔχωνται ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Εὐγενίου.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνελθοῦσα εἰς ἔκτακτον σύσκεψιν ἐπί τῇ εἰς Κύριον ἐκδημίᾳ τοῦ ἐκ τῶν μελῶν Αὐτῆς ἀοιδίμου Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κυροῦ Εὐγενίου, ἐν Ἡρακλείῳ σήμερον, 16ην Σεπτεμβρίου 2016 καί ὥραν 10.00 π.μ.:

         α) ὥρισεν, ὅπως ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τελεσθῇ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἱεραπέτρας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας, τήν Κυριακήν, 18ην Σεπτεμβρίου 2016 καί ὥραν 1.00 μ.μ.. Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, ὡς καί τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς θά τελεσθοῦν Ἀρχιερατικά Συλλείτουργα.

         β) ἀπεφάσισεν, ὅπως τό μέν πένθος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης φέρῃ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, τόν δέ ἐπικήδειον ἐκφωνήσῃ ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, καί

         γ) καθήκοντα Τοποτηρητοῦ τῆς χηρευούσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀνέλαβε, συνῳδά τῷ 20ῷ ἄρθρῳ τοῦ Νόμου 4149/1961 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος.

Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 16ῃ Σεπτεμβρίου 2016.