Από τη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Πολιτιστικού μας Κέντρου, στην οποία συμμετείχε η χορωδία της Σχολής Βυζ. Μουσικής της Ι. Μητροπόλεώς μας, (Μοίρες 17-12-2017).

Χριστουγεννιάτικοι ύμνοι, από τη χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ι. Μητροπόλεώς μας:
«Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει…», Κοντάκιο της εορτής, σε ήχο Τρίτο.
«Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε…», «Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν Μυστήριον ξένον, ὁρῶ καὶ παράδοξον…», Καταβασίες της εορτής, σε αργό ειρμολογικό μέλος, Πέτρου Πελλοπονησίου, σε ήχο Πρώτο.
«Βηθλεὲμ ἑτοιμάζου εὐτρεπιζέσθω ἡ φάτνη…», Ιδιόμελο τροπάριο της Πρώτης Ώρας της εορτής, σε ήχο Πλάγιο του Τετάρτου.
«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. …», Ιδιόμελο τροπάριο, σε ήχο Πλάγιο του Δευτέρου.
«Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, ὅτι ὤφθης ἐπὶ γῆς τῆς ἄνθρωπος δι’ ἡμᾶς …», Ιδιόμελο τροπάριο εσπερινού της εορτής, σε ήχο Δεύτερο.
«Εὐφραίνεσθε Δίκαιοι, οὐρανοὶ ἀγαλλιᾶσθε…», «Ὁ Πατὴρ εὐδόκησεν, ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο, καὶ ἡ Παρθένος ἔτεκε, Θεὸν ἐνανθρωπήσαντα…», Στιχηρά ιδιόμελα των αίνων της εορτής, σε ήχο Τέταρτο.
«Μάγοι Περσῶν Βασιλεῖς,…», Δοξαστικό της Λιτής του εσπερινού της εορτής, σε ήχο Πλάγιο του Πρώτου.
«Τῶν νομικῶν διδαγμάτων ὁ σύλλογος …», Δοξαστικό της Κυριακής προ της Γεννήσεως του Χριστού, σε ήχο Πλάγιο του Τετάρτου.
«Ἡ Γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν…», Απολυτίκιο της εορτής, σε ήχο Τέταρτο.
Η χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ι. Μητροπόλεώς μας, με συνοδεία παραδοσιακών μουσικών οργάνων, θα αποδώσει Κάλαντα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
«Άναρχος Θεός καταβέβηκε…», Χριστουγεννιάτικα βυζαντινά κάλαντα, σε ήχο Πρώτο.
«Καλήν εσπέραν άρχοντες…», Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Σμύρνης, σε ήχο Πλάγιο του Δευτέρου.
«Άγιος Βασίλης έρχεται…», Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα Μυτιλήνης, σε ήχο Βαρύ Διατονικό εκ του κάτω Ζω.
«Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά…», Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα Ρόδου, σε ήχο Πλάγιο του Πρώτου.