Ἁγ. Φανουρίου Βαλσαμονέρου

Από τοιχογραφίες του Ι. Ν. Αγ. Φανουρίου Βαλσαμονέρου, Μετοχίου της Ι. Μονής Βροντησίου.