Ιερά Μονή Κουδουμά

 

imk

Ιερά Μονή Κουδουμά

I. Εικόνες από την Ι. Μονή Κουδουμά

Αδελφότητα Ι. Μονής Κουδουμά 2012

Αδελφότητα Ι. Μονής Κουδουμά 2014

Οι Άγιοι Πατέρες Παρθένιος και Ευμένιος σε παλαιά φωτογραφία

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΜΕΝΙΟΣ (Έργα κ. Παν. Μόσχου)

Η Ι. Μονή Κουδουμά επανιδρύθηκε στο τέλος του 19ου αιώνος από του αυταδέλφους Παρθένιο και Ευμένιο, αδελφούς της Ι. Μονής Οδηγήτριας. Αναζητούσαν ησυχαστικό χώρο για περισσότερη άσκηση. Οι Άγιοι Πατέρες βρήκαν μικρό σπηλαιώδη Ναό και υπολείμματα παλαιών κτιρίων του 14ου αιώνος στην παραλία του Κουδουμά. Η αγιότητα του βίου των και τα θαύματα τους βοήθησαν στην γρήγορη δημιουργία μιας αδελφότητας και την αναγνώριση της Μονής σε προσκύνημα, το οποίο μέχρι σήμερα ευλαβούνται οι πιστοί.

Το καθολικό της Ι. Μονής τιμάται στην Κοίμηση της Θεοτόκου και συγκεντρώνει πλήθος προσκυνητών το δεκαπενταύγουστο καθώς και στις 10 Ιουλίου, ημέρα της ι. μνήμης των Αγίων Πατέρων των κτητόρων της Μονής.

Καταγραφή ἐκκλησιαστικῶν καταστροφῶν 

ἀπό τούς ναζιστές Γερµανούς σέ ἐκκλησίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς µας (Β´ µέρος)

Μονή Κουδουμᾶ

Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ εἶναι ἀποσπάσματα ἀπό ὁμιλία τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Μακαρίου ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στό Πολιτιστικό μας Κέντρο, στίς 16/12/2018, στήν ἐκδήλωση, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ. Ἐ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, γιά τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης Εὐγένιο, μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση 40 ἐτῶν ἀπό τήν κοίμησή του. Στό ἑπόμενο τεῦχος θά ἀκολουθήσουν καί ἄλλα ἀποσπάσματα πού ἀφοροῦν καταγραφές ἐκκλησιαστικῶν καταστροφῶν σέ ἄλλες ἐκκλησίες τῆς Ἐπαρχίας μας.

Ἀπό τό Ἀρχεῖο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας:
Μετά τή φυγή τῶν Γερμανῶν τό Ἑλληνικό Κράτος ἔκανε, ὡς γνωστόν, διάφορες ἀπογραφές. Στήν προσπάθειά του γιά τή συγκέντρωση στοιχείων καταστροφῶν πού ἔγιναν, μεταξύ ἄλλων συμπεριλαμβάνεται καί ἕνα τηλεγράφημα  τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, πρός τήν τότε Ἱερά Ἐπισκοπή Ἀρκαδίας, μέ τό ὁποῖο ζήτησε κατάσταση ζημιῶν πολέμου καί κατοχῆς, εἰς βάρος Ἱερῶν Ναῶν καί Ἱερῶν Μονῶν τῆς δικαιοδοσίας τῆς ἐν λόγῳ Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς.
Ἀπό τήν, ὅση καί ὅπως σώζεται, συνημμένη κατάσταση ζημιῶν, στό ἀπαντητικό ἔγγραφο τοῦ προαναφερθέντος τηλεγραφήματος, πού ὑπάρχει στό ἀρχεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τό ὁποῖο ὑπογράφει ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱ. Ἐπισκοπῆς Ἀρκαδίας, Ἀρχιμανδρίτης Χρύσανθος Μαρκάκης προκύπτουν τά ἀκολουθοῦντα στοιχεῖα πού ἀξίξει νά ἀναφερθοῦν, γιά νά σχηματισθεῖ γνώμη καί γιά τήν «εὐλάβεια»!!! τῶν κατακτητῶν τῆς περιόδου πού ἀναφερόμαστε. Σημασία ἔχει ἐδῶ τό τί ἱερά κατέστρεψαν ἀσεβῶς οἱ κατακτητές καί ὄχι ἡ χρηματική ἀξία τους. Ἡ ἀνάγνωση καί μόνο τῶν στοιχείων ἀποτελεῖ ἕνα ἐπί πλέον θλιβερό τεκμήριο τῶν πράξεων τῶν Ναζί καί εἰδικά γιά τό πῶς φέρθηκαν γιά Ἱερούς Ναούς καί ἱερά τῆς πίστεώς μας.
Ἔγραψε, (ὑπ᾽ ἀριθμ. πρωτ. 172/110/4-10-1945, Ἅγιοι Δέκα, ἐξερχόμενο τῆς Ἱ. Ἐπισκοπῆς Ἀρκαδίας, Ἀρχεῖο Ἱ. Μ. Γ. Ἀ) λοιπόν, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Χρύσανθος Μαρκάκης, ἀπό τούς Ἁγίους Δέκα (τό κοσμικό του ὄνομα ἦταν Χαράλαμπος Μαρκάκης, καταγόταν ἀπό τό Τυμπάκι, πῆγε στό Μοναστῆρι τῶν Ἀπεζανῶν τήν 1/8/1906, σέ ἡλικία 19 ἐτῶν. Στίς 19/12/1907, ἐκάρη Μοναχός καί ἔλαβε τό ὄνομα Χρύσανθος. Διετέλεσε καί  Ἡγούμενος τῆς ἐν λόγῳ Ἱ. Μονῆς. Ἀπεβίωσε στίς 2/2/1957, (πληροφ. ἀπό τό Μοναχολόγιο τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀπεζανῶν): «Τάς ζημίας αἵτινες ἐπηνέχθησαν εἰς βάρος τῶν Ἱερῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν τῆς Δικαιοδοσίας τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Ἀρκαδίας, παρά τῶν Γερμανικῶν καί Ἰταλικῶν Στρατευμάτων κατά τό διάστημα τῆς κατοχῆς…

Ἡ Ἱερά Μονή Κουδουμᾶ δίς ἐξεκκενώθη παρά τῶν Γερμανῶν καί ἐλεηλατήθη παρά τούτων τῶν ζημιῶν ὑπολογιζομένων εἰς δρ. Ἀξία Ὁλική 1.600.000 δρ.»…

Τό παραπάνω κείμενο δημοσιεύθηκε στό Περιοδικό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας «Ἐν Ἐσόπτρῳ», τεῦχος 55, ἔτος 2019, σελ. 14-15.

Από μια επίσκεψη στην Ι. Μονή Κουδουμά.

Η κατάταξη των Αγίων Παρθενίου και Ευμενίου στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας 2007

Δέστε και από την γενέτειρα των Αγίων τα Πιστίδια

Ἀπολυτίκια

Ἦχος πλ. α’. Τόν συνάναρχον Λόγον.
Κουδουμᾶ τοῦ σεμνείου
τούς νέους κτίτορας,
τούς αὐταδέλφους ὁσίους
ἐν τοῖς ἐσχάτοις καιροῖς ἐγκρατείας καί εὐχῆς βολαῖς ἐκλάμψαντας,
θεῖον Εὐμένιον ᾠδαῖς
καί Παρθένιον σοφόν, τιμῶντες ἀξιοχρέως
ὑπέρ ὑμῶν τάς ἐντεύξεις
πρός τόν Χριστόν αὐτῶν αἰτούμεθα.

Ἕτερον τοῦ Ὁσίου Παρθενίου. Ἦχος ὁ αὐτός.
Ἐν σπηλαίοις οἰκήσας
ἀνεζωγράφησας
ὁσίων ἄρτι τῶν πάλαι
τάς ἀρετάς, ἀσκητά,
Κουδουμᾶ μονῆς δομῆτορ ἱερώτατε
ὅθεν εἰς ὕψος ἀνελθών
θεωρίας μυστικῆς,
Παρθένιε, χάριν εὗρες
ὑπέρ ἡμῶν ἱκετεύειν
τῶν προστρεχόντων τῇ σῇ χάριτι.

Ἰδιόμελον ἐκ τῆς Λιτῆς, Ἧχος γ΄.
Τά σπήλαια καί τάς ὀπάς τῶν Ἀστερουσίων ὀρέων ἐπιλέξαντες ὡς τῶν ἀσκητικῶν ὑμῶν καμάτων κονίστραν τῆς Θεοτόκου σεμνεῖον ἐν Κουδουμᾷ ἐδομήσατε καί τήν ἔρημον ἐπολίσατε, παναοίδιμοι∙ καί νῦν, Παρθένιε καί Εὐμένιε, εἰς τάς μονάς τάς ἐπουρανίους μετατεθέντες μή παύσησθε πρεσβεύοντες τῷ εὐϊλάτῳ Κυρίῳ εἰρήνην καταπέμψαι πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ καί ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τό μέγα ἔλεος.

Μεγαλυνάριον
Πρέσβευε, Παρθένιε, τῷ Χριστῷ σύν τῷ Εὐμενίῳ αὐταδέλφῳ σου τῷ σεπτῷ ἄφεσιν πταισμάτων ἡμῖν ἀεί διδόναι τοῖς σπεύδουσι σῇ θείᾳ σκέπῃ ἑκάστοτε.

panagias_216

Ι. Πανήγυρη Κοιμήσεως Θεοτόκου, χειροθεσία Ιερομονάχου Παρθενίου σε Πνευματικό, στην εορτάζουσα Ι. Μονή Κουδουμά, 15/8/2021.

0 σχόλια
pateron_213

Ι. Πανήγυρη Οσίων Παρθενίου και Ευμενίου, I. Μονής Κουδουμά, 10/7/2021.

0 σχόλια
xirotonia_emil_7-2-2112

Θ. Λειτουργία, στην Ι. Μονή Κουδουμά, χειροτονία εις Διάκονον του Μοναχού Αιμιλιανού, Κυριακή 7-2-2021.

0 σχόλια
pateron_20208

Εορτή Αγ. Παρθενίου και Ευμενίου των εν Κουδουμά, Eις Πρεσβύτερον χειροτονία του Διακόνου Πορφυρίου, 10/7/2020.

0 σχόλια
koura-emilianou_202014

Θ. Λειτουργία, Kουρά Μοναχού Αιμιλιανού, στην Ι. Μονή Κουδουμά, Κυριακή 31-5-2020.

0 σχόλια
ag_pateron_koudouma_20194

Ι. Πανήγυρη Οσίων Παρθενίου και Ευμενίου, I. Μονής Κουδουμά, 10/7/2019.

ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒ. ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΕΥΜΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ, ΝΕΩΝ ΚΤΙΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΥΔΟΥΜΑ (10 Ἰουλίου 2019) * * * Σεβασμιώτατε καί τιμιώτατε καί προσφιλέστατε  ἅγιε  ἀδελφέ, Ποιμενάρχα τῆς Θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας, Μητροπολῖτα Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κύριε Μακάριε, Πανοσιολογιώτατε ἅγιε Καθηγούμενε τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς, Ἀρχιμανδρῖτα κύριε Μακάριε μετά τῆς …

0 σχόλια
kosmas_18520195

Εορτή επανακομιδής ι. λειψάνων Αγ. Κοσμά του Ερημίτη, στην Ι. Μ. Κουδουμά, 18/5/2019.

0 σχόλια
ag_kosmas_iraklio_20191

Συνοδική Θ. Λειτουργία, εορτής επανακομιδής Τ. Κάρας Αγ. Τίτου και επανακομιδής Τ. Λειψάνων Οσίου Κοσμά του Ερημίτη, στον Ι. Καθεδρικό Ν. Αγ. Τίτου Ηρακλείου, Κυριακή 12/5/2019.

  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Τήν Κυριακή, 12 Μαΐου 2019, στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Ἁγίου Τίτου Ἡρακλείου, τελέσθηκε Συνοδική Θεία Λειτουργία, ἐξ ἀφορμῆς τῆς 53ηςἘπετείου τῆς Ἐπανακομιδῆς τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου, Πρώτου Ἐπισκόπου Κρήτης καθώς καί τοῦ 1ουἑορτασμοῦ τῆς Ἐπανακομιδῆς ἀπό τή Βενετία στήν Κρήτη Ἱερῶν …

0 σχόλια
koudoumas_ag_kosmas_20182

Αος πανηγυρισμός επανακομιδής ι. λειψάνων Κοσμά του Ερημίτη, στην Ι. Μ. Κουδουμά, 17/11/2018.

0 σχόλια
kosmas_erimitis

Ο ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΣ ΓΝΩΣΤΟΣ ΕΡΗΜΙΤΗΣ ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ  ΜΕΤΑ ΑΠΟ 960 ΧΡΟΝΙΑ

              Ὁ ἀρχαιότερος γνωστός Ἐρημίτης Ἅγιος τῆς Κρήτης εἶναι ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Ὁμολογητής, ὁ ὁποῖος κοιμήθηκε τό ἔτος 658 μ.Χ.. Ἡ βιογραφία του μᾶς εἶναι γνωστή ἀπό τήν παλαίτυπη σειρά «ActaSanctorum», καθώς καί ἀπό ἄλλες πηγές. Ὅπως ἀναφέρει ἡ παραπάνω πηγή, ὁ Κρητικός Νότος δέν ἦταν τόσο φημισμένος τά χρόνια ἐκεῖνα γιά τόν …

0 σχόλια
vivlio_filagri_20185

Από την παρουσίαση του Βιβλίου: «Ο Ιωσήφ Φιλάγρης & τα Αστερούσια- Συμβολή στην τοπική ιστορία», που έγραψε ο Ζαχαρίας Δ. Καλοχριστιανάκης και εξέδωσε η Ι. Μονή Κουδουμά. Πύργος Μονοφ. 29/9/2018.

0 σχόλια
xirotonia_porfiriou_201820

Eις Διάκονον χειροτονία του Μοναχού Πορφυρίου της Ι. Μονής Κουδουμά, 18/8/2018.

0 σχόλια
koura_serafim_201811

Kουρά Μοναχού Σεραφείμ, στην Ι. Μονή Κουδουμά, 17-8-2018.

0 σχόλια
ag_pateron_koudouma_201810

Ι. Πανήγυρη Οσίων Παρθενίου και Ευμενίου, I. Μονής Κουδουμά, 10/7/2018.

0 σχόλια
ag_nikolaos_koudouma_20-5-20185

Θ. Λειτουργία στο Ι. Μετόχιο Αγ. Νικολάου, της Ι. Μονής Κουδουμα, εορτή ανακομιδής Ι. Λειψάνων Αγ. Νικολάου, Κυριακή 20/5/2018.

0 σχόλια
dromos_koudouma_20183

Βράβευση 24ου αγώνα δρόμου, Ι. Μονή Κουδουμά, 1/4/2018.

0 σχόλια
vaion_201816

Κυριακή των Βαΐων Ι. Μ. Κουδουμά, χειροτονία Διακόνου Παρθενίου σε Πρεσβύτερο και χειροθεσία Ιερομονάχου Ιλαρίωνος σε Πνευματικό, 1/4/2018.

0 σχόλια
xirotonia_partheniou_koudoumas_18-2-18-17

Από την εις Διάκονον χειροτονία του Μοναχού Παρθενίου της Ι. Μονής Κουδουμά, Κυριακή 18/2/2018.

0 σχόλια
aleksandros_koudoumas_17-2-18-5-copy

Από την εις δόκιμον μοναχόν χειροθεσία του Αναγνώστου Αλεξάνδρου Βιολάκη, στην Ι. Μονή Κουδουμά, Σάββατο 17/2/2018.

0 σχόλια
panigiri_koudouma_20175

Εόρτασε η Ι. Μονή Κουδουμά τους Οσίους της Παρθένιο και Ευμένιο, Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017.

Εόρτασε η Ι. Μονή Κουδουμά τους Οσίους της Παρθένιο και Ευμένιο, Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017. Μέσα στους Αγίους της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, συγκαταλέγονται και οι Όσιοι Παρθένιος και Ευμένιος της Ι. Μονής Κουδουμά. Φέτος στην Ι. Πανήγυρη των Αγίων παρέστησαν οι Μητροπολίτες Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος, Κυδωνιάς και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Ιεραπύτνης και …

0 σχόλια
rasoforia_fanouriou_zaxarioudaki_koudouma_20172

Από τη χειροθεσία του κ. Φανουρίου Ζαχαριουδάκη, εκ Νυβρίτου, σε ρασοφόρο δόκιμο μοναχό της Ι. Μ. Κουδουμά και από τη χειροθεσία του σε Αναγνώστη, κατά τον Εσπερινό της εορτής των Αγ. Κων/νου και Ελένης, στο καθολικό της εν λόγω Ι. Μονής, 20/5/2017.

Από τη χειροθεσία του κ. Φανουρίου Ζαχαριουδάκη, εκ Νυβρίτου, σε ρασοφόρο δόκιμο μοναχό της Ι. Μονής Κουδουμά και από τη χειροθεσία του σε Αναγνώστη, η οποία έγινε κατά τον Εσπερινό της εορτής των Αγ. Κων/νου και Ελένης, στο καθολικό της εν λόγω Ι. Μονής, 20/5/2017.

0 σχόλια
thiraniksia_ag_nikolaou_koudouma_201714

Από τα θυρανοίξια του Ι. Εξωκκλησίου του Αγ. Νικολάου της Ι. Μονής Κουδουμά, 20/5/2017.

Από τα θυρανοίξια του Ι. Εξωκκλησίου του Αγ. Νικολάου της Ι. Μονής Κουδουμά, 20/5/2017.

0 σχόλια
2koudoumas_16

Ι. Πανήγυρη Οσ. Παρθενίου και Ευμενίου Ι. Μονής Κουδουμά και χειροθεσία κ. Φραγκίσκου Ζαχαριουδάκη, από τη Νύβριτο, πτυχ. Φιλοσοφικής Σχολής Παν/μίου Κρήτης και σπουδαστή της Ανωτ. Εκκλ. Ακαδημίας Κρήτης, σε Αναγνώστη, Κυριακή 10 Ιουλίου 2016.

Από την Ι. Πανήγυρη των Οσίων Πατέρων Παρθενίου και Ευμενίου (Συλλειτουργία Σεβ. Μητροπολιτών Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου και Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακαρίου). Προ της απολύσεως ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Μακάριος, εχειροθέτησε τον κ. Φραγκίσκο Ζαχαριουδάκη, από τη Νύβριτο, πτυχ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Κρήτης και σπουδαστή της Ανωτάτης Εκκλ. Ακαδημίας Κρήτης, σε …

0 σχόλια
λουσούδι

Συνέντευξη Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Μακαρίου στο Λουσούδι 4/5/2016

Συνέντευξη Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Μακαρίου στο Λουσούδι 4/5/2016 Η συνέντευξη δόθηκε μετά τα Θυρανοίξια του αναστηλωμένου καθολικού του Ι. Μετοχίου Τριών Ιεραρχών Λουσουδίου Καπετανιανών (Ιωσήφ Φιλάγρη), της Ι. Μονής Κουδουμά 4/5/2016 Η συνέντευξη βρίσκεται εδώ: http://www.tvcreta.gr/index.php?module=episode&ekpompes_id=37&episode_id=0

0 σχόλια
3lousoudi_2016

Θυρανοίξια, μετά απο 600 χρόνια, στο αναστηλωμένο καθολικό του Ι. Μετοχίου Τριών Ιεραρχών Λουσουδίου Καπετανιανών (Ιωσήφ Φιλάγρη), της Ι. Μονής Κουδουμά 4/5/2016

Θυρανοίξια, μετά απο 600 χρόνια, στο αναστηλωμένο καθολικό του Ι. Μετοχίου Τριών Ιεραρχών Λοσουδίου Καπετανιανών (Ιωσήφ Φιλάγρη), της Ι. Μονής Κουδουμά Οι ανασκαφές έγιναν υπό τη διεύθυνση του μακαριστού καθηγητή αρχαιολογίας κ. Αθαν. Παλιούρα, στη θέση Λουσούδι των Καπετανιανών, σε υψόμετρο 800μ. κάτω από τον δυτικό ίσκιο του Κόφινα, της υψηλότερης κορυφής των Αστερουσίων, όπου …

0 σχόλια
xirot_irarionos_15 (30)

Από τη Θ. Λειτουργία της εορτής του Αγ. Μύρωνος και την εις Πρεσβύτερον χειροτονία του Διακόνου Ιλαρίωνος, Ι. Μ. Κουδουμά 8-8-2015

Από τη Θ. Λειτουργία της εορτής του Αγ. Μύρωνος και την εις Πρεσβύτερον χειροτονία του Διακόνου Ιλαρίωνος 8-8-2015

0 σχόλια
koura_porfir_15 (13)

Από τον Εσπερινό της εορτής του Αγ. Μύρωνος και την κουρά του Μοναχού Πορφυρίου, Ι. Μ. Κουδουμά 7-8-2015

Από τον Εσπερινό της εορτής του Αγ. Μύρωνος και την κουρά του Μοναχού Πορφυρίου 7-8-2015

0 σχόλια
ekdilosi_palioura_15 (1)

Εκδήλωση εις μνήμην του μακαριστού Αθανασίου Παλιούρα Καθηγητού 2015

Πατήστε πάνω στο τεύχος για να διαβάστε την ύλη του  Από την εκδήλωση εις μνήμην του μακαριστού Αθανασίου Παλιούρα Καθηγητού, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο και το Τοπικό Συμβούλιο Χάρακα, στην αυλή του Αγ. Παντελεήμονα Χάρακα, στην οποία μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκε το παραπάνω τεύχος για τον εν λόγω Καθηγητή, έκδοση της Ι. Μονής Κουδουμά, το οποίο …

0 σχόλια
pateres_15 (12)

Ιερά Πανήγυρη των Οσίων Πατέρων Παρθενίου και Ευμενίου, Ι. Μ. Κουδουμά 2015

Από την Ι. Πανήγυρη των Οσίων Πατέρων Παρθενίου και Ευμενίου του έτους 2015 (Σεβ. Μητροπολίτες Ρόδου κ. Κύριλλος, Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Αυστρίας κ. Αρσένιος, Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριος)

0 σχόλια
xronos_anastasioy (6)

Από το ετήσιο μνημόσυνο του Πανοσ. Αρχιμ. Αναστασίου Κουδουμιανού 29/11/2014

Από το ετήσιο μνημόσυνο του Πανοσ. Αρχιμ. Αναστασίου Κουδουμιανού 29/11/2014

0 σχόλια
koud_esp_pan_14 (16)

Από τον Εσπερινό της Ι. Πανήγυρης της Κοιμ. της Θεοτόκου Ι. Μ. Κουδουμά και τις κουρές των Μοναχών Αθανασίου και Παρθενίου 2014

Από τον Εσπερινό της πανήγυρης της Κοιμ. της Θεοτόκου 2014 και τις κουρές των Μοναχών Αθανασίου και Παρθενίου, τις οποίες τέλεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Μελίτων

0 σχόλια
koud_ag_pater_14 (1)

Από την Ι. Πανήγυρη των Οσίων Πατέρων Παρθενίου και Ευμενίου Ι. Μ. Κουδουμά 2014

Από την Ι. Πανήγυρη των Οσίων Πατέρων Παρθενίου και Ευμενίου 10-7-2014 (Σεβ. Μητροπολίτες Νειλουπόλεως κ. Γεννάδιος, του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριος) και από τον Αγιασμό του νέου κειμηλιαρχείου της Ι. Μονής

0 σχόλια
xir_ksil (26)

Ε Κυριακή των Νηστειών 2014

Ε Κυριακή των Νηστειών 2014, από τον Αγιασμό του νέου Αρχονταρικίου της Ι. Μονής

0 σχόλια
xiroth_vatsi (1)

Ε Κυριακή των Νηστειών 2014

Ε Κυριακή των Νηστειών 2014, ευχή δόκιμου ρασοφορούντος μοναχού στον Μιχαήλ Βατσιθιανό

0 σχόλια
xir_ksil (15)

Ε’ Κυριακή των Νηστειών 2014

Ε Κυριακή των Νηστειών 2014, χειροτoνία Διακόνου Νικολάου Ξυλούρη, εις Πρεσβύτερον

0 σχόλια
mnim_an (11)

Μνημόσυνο του Πανοσ. Αρχιμ. Αναστασίου Κουδουμιανού 2014

Από το 40/μερο μνημόσυνο του Πανοσ. Αρχιμ. Αναστασίου Κουδουμιανού 11/1/2014

0 σχόλια

Τεύχος για τον Πανοσ. Αρχιμ. Αναστάσιο Κουδουμιανό

Μετά τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ Γέροντα Ἀναστασίου, ἀδελφοῦ τῆς Ἱ. Μ. Κουδουμᾶ τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως, ἡ ἐν λόγῳ Ἱ. Μονή τῆς μετανοίας του, αἰσθάνθηκε τό χρέος νά ἐκδώσει ἕνα τεῦχος. Προλογίζοντάς το, σημειώνουμε ὅτι ὁ Γέροντας δέχθηκε βαθειά πρόσκληση τοῦ Θεοῦ καί γνώρισε τόν πόλεμο τοῦ ἐναντίου. Προχώρησε δέ σέ πνευματικούς ἀγῶνες, ‘‘γράμματα …

0 σχόλια
kidia_anast (2)

Εξόδιος Ι. Ακολουθία π. Αναστασίου Κουδουμιανού 3/12/2013

Εξόδιος Ι. Ακολουθία π. Αναστασίου Κουδουμιανού, 3/12/13

0 σχόλια
lousoudi (6)

Η δόξα του Βυζαντίου επιστρέφει στο ταπεινό Λουσούδι κάτω από την κορυφή του Κόφινα 2013

Η δόξα του Βυζαντίου επιστρέφει στο ταπεινό Λουσούδι κάτω από την κορυφή του Κόφινα Οι ανασκαφές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με την διεύθυνση του ομότιμου καθηγητή αρχαιολογίας κ. Αθαν. Παλιούρα, διεξάγονται στη θέση Λουσούδι των Καπετανιανών, σε υψόμετρο 800μ. κάτω από τον δυτικό ίσκιο του Κόφινα, της υψηλότερης κορυφής των Αστερουσίων, όπου ευρίσκεται το Ι. Μετόχιο …

0 σχόλια
sinentefksi_lousoudi (1)

Συνέντευξη τύπου που δόθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης για την ανασκαφή στο Ι. Μετόχιο Τριών Ιεραρχών Λουσουδίου 2013

Από τη συνέντευξη τύπου που δόθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης για την ανασκαφή στο Ι. Μετόχιο Τριών Ιεραρχών Λουσουδίου (Ιωσήφ Φιλάγρη), της Ι. Μ. Κουδουμά. (23-9-2013)

0 σχόλια
aponomi_koudoum_13 (5)

Από τον Εσπερινό της Ι. Πανήγυρης Κοιμ. Θεοτόκου Ι. Μ. Κουδουμά 2013

Από τον Εσπερινό της πανήγυρης της Κοιμ. της Θεοτόκου 2013 και από την απονομή του Σταυρού των Αγ. Αποστόλων Παύλου και Τίτου της Ι. Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, μετά σχετικού παπύρου, στο κ. Αθανάσιο Παλιούρα, Ομότιμο Καθηγητή Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την προσφορά του στην ανασκαφή του Ι. Μετοχίου των Τριών Ιεραρχών (Ιωσήφ …

0 σχόλια
ilarion_13 (12)

Χειροτονία Διακόνου Ιλαρίωνος Ι. Μ. Κουδουμά 2013

Ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου κατὰ τὴ χειροτονία τοῦ Διακόνου Ἰλαρίωνα Σταματάκη (Ἱ. Μονὴ Κουδουμᾶ, 23-2-2013) …Διαλέξαμε τὴ μέρα αὐτὴ γιὰ νὰ σοῦ μεταδώσουμε τὴν Θεία Χάρη, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Πολυκάρπου, ἡμέρα καὶ δικῆς μας πρὸ ἐτῶν πολλῶν χειροτονίας σὲ Διάκονο, ἀπὸ τὸν ἀοίδιμο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης Τιμόθεο, …

0 σχόλια
kornilios_13 (9)

Κουρά Μοναχού Κορνηλίου Ι. Μ. Κουδουμά 2013

Από την κουρά του Μοναχού Κορνηλίου 22-2-2013

0 σχόλια
ilarion_2012(12)

Κουρά Μοναχού Ιλαρίωνος Ι. Μ. Κουδουμά 2012

Από την κουρά του Μοναχού Ιλαρίωνος 25-10-2012

0 σχόλια
koud_apodosi_12 (2)

Αγρυπνία απόδοσης εορτής Κοιμ. Θεοτόκου Ι. Μ. Κουδουμά 2012

Από την αγρυπνία της απόδοσης της εορτής της Κοιμ. της Θεοτόκου 2012, της κουράς της μικρόσχημης μοναχής Γεσθημανής και της ευχής σε δόκιμο ρασοφορούντα μοναχό, στους Φώτιο Δαφέρμο, Χαράλαμπο Γιανέλλο

0 σχόλια
vaion_12 (1)

Κυριακή των Βαΐων Ι. Μ. Κουδουμά 2012

Από την Κυριακή των Βαίων 2012

0 σχόλια
koudoumas_panagias_11 (8)

Ι. Πανήγυρη Κοιμ. της Θεοτόκου Ι. Μ. Κουδουμά 2011

Από την πανήγυρη της Κοιμ. της Θεοτόκου 2011

0 σχόλια
lousoudi_11 (2)

Αγιασμός έναρξης εργασιών αναστήλωσης Ι. Μετοχίου Τριών Ιεραρχών Λουσουδίου (Ιωσήφ Φιλάγρη) Ι. Μ. Κουδουμά 2011

1/8/2011. Εκ του αγιασμού των εργασιών της ανασκαφής αναδείξεως, προστασίας και στερεώσεως του Ι. Μετοχίου Τριών Ιεραρχών Λουσουδίου Αστερουσίων, της Ι. Μονής Κουδουμά, τας οποίας διεξάγει ο κ. Αθανάσιος Παλιούρας, Καθηγητής Πανεπιστημίου όπου εδίδαξε μετά το 1363, ο γνωστός φιλόσοφος και διδάσκαλος Ιωσήφ Φιλάγρης.

0 σχόλια
koudoymas_11 (3)

Ι. Πανήγυρη των Οσίων Πατέρων Παρθενίου και Ευμενίου του έτους 2011

Οι Όσιοι Παρθένιος και Ευμένιος, κτήτορες της Ιεράς Μονής Κουδουμά (Ομιλία του κ. Ι. Λίλη, Καθηγητή της Ανωτάτης Εκκλ. Ακαδημίας Ηρακλείου κατά την πανήγυρη των Αγ. Πατέρων στην Ι. Μονή Κουδουμά, το έτος 2011) Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατε άγιοι Aρχιερείς, Άγιε Καθηγούμενε της Ιεράς Μονής Κουδουμά μετά της τιμίας συνοδείας Σας, Σεβαστοί Πατέρες, Αγαπητοί αδερφοί, Το …

0 σχόλια
stavroprosk_11 (2)

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως Ι. Μ. Κουδουμά 2011

Από την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 2011

0 σχόλια
koudoumas2010 (1)

Ι. Πανήγυρη των Οσίων Πατέρων Παρθενίου και Ευμενίου του έτους 2010

Από την Ι. Πανήγυρη των Οσίων Πατέρων Παρθενίου και Ευμενίου του έτους 2010 (Σεβ. Μητροπολίτες Ελευθερουπόλεως κ. Χριστόδουλος, Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός και Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριος

0 σχόλια
akathistou_10 (1)

Ακαθίστου 2010

Ακαθίστου 2010

0 σχόλια

Ομιλία του Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακαρίου 2010

Ομιλία του Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακαρίου κατά την εις Πρεσβύτερο χειροτονία του Διακόνου Δημητρίου Φορτετσανάκη, Σάββατο του Ακαθίστου στην Ι. Μονή Κουδουμά (20-3-2010) Αγαπητέ Διάκονε Δημήτριε, Χειροτονείσαι σε λίγο Πρεσβύτερος της Εκκλησίας του Χριστού. Η Κυριακή της Σταυροπροσκύνησης ήδη πέρασε. Η Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, εκβάλει δια των δρόμων των Ασκητών Ιωάννου …

0 σχόλια
koudoumas8.8.09 (4)

Χειροτονία Διακόνου Θεολόγου, αδελφού της Ι. Μονής, πτυχιούχου θεολογίας σε Πρεσβύτερο 2009

Θ. Λειτουργία, 8/8/2009 χειροτονία Διακόνου Θεολόγου, αδελφού της Ι. Μονής, πτυχιούχου θεολογίας σε Πρεσβύτερο, χειροθεσία σε υποδιάκονο και χειροτονία σε Διάκονο, του Αναγνώστου Γεωργίου Δασκαλάκη, πτυχιούχου θεολογίας.

0 σχόλια
agpateron09 (11)

Ι. Πανήγυρη των Οσίων Πατέρων Παρθενίου και Ευμενίου 2009

Από την Ι. Πανήγυρη των Οσίων Πατέρων Παρθενίου και Ευμενίου του έτους 2009 (Σεβ. Μητροπολίτες Πλέβεν κ. Ιγνάτιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Βουλγαρίας, Φιλιππουπόλεως κ. Νικόλαος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Βουλγαρίας, Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός και Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριος)

0 σχόλια
koudoumaskoura09 (7)

Xειροτονία Διακόνου Θεολόγου 2009

Χαιρετισμοί, κουρά του Μοναχού Θεολόγου, Θ. Λειτουργία, χειροτονία Διακόνου Θεολόγου 6-3-2009

0 σχόλια

Προς τον Σεβ. Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριο

Προς τον Σεβ. Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριο Χίλια καλωσορίσματα στον αγαπημένο εν Χριστό ποιμενάρχη της περιφερείας μας, στερεωμένος και αγαπητός σε όλους τους χριστιανούς. Εύχομαι ολοψύχως χίλια καλωσορίσατε με την καλή παρέα, στην Παναγιά στον Κουδουμά στον καθαρό αέρα. Πρώτη φορά βαδίσατε του Κουδουμά τον δρόμο χίλια καλωσορίσατε στον αγιασμένο τόπο. Ω Παναγιά …

0 σχόλια
koud8

Ι. Πανήγυρη των Οσίων Πατέρων Παρθενίου και Ευμενίου 2008

Από την Ι. Πανήγυρη των Οσίων Πατέρων Παρθενίου και Ευμενίου του έτους 2008 (Σεβ. Μητροπολίτες Ελευθερουπόλεως κ. Χριστόδουλος, Εδέσσης και Πέλλης κ. Ιωήλ, Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός και Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριος

0 σχόλια
k1

Προσφώνηση Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακαρίου προς τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. κ. Θεόδωρο, κατά την Εορτή των Οσίων Παρθενίου και Ευμενίου των εν Κουδουμά, εν τη Ι. Μονή Κουδουμά (10-7-2006).

Απομαγνητοφώνησις προσφωνήσεως του Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακαρίου προς την Α. Θ. Μ. τον Πατριάρχην Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. κ. Θεόδωρον, κατά την Εορτήν των Οσίων Παρθενίου και Ευμενίου των εν Κουδουμά, εν τη Ιερά Μονή Κουδουμά (10-7-2006). Αισθανόμεθα την ανάγκην, Μακαριώτατε Δέσποτα, να εκφράσουμε ευγνώμονες ευχαριστίες προς τον Πανάγαθο Θεό, όπου …

0 σχόλια

Από μια παραμονή στην Ι. Μ. Κουδουμά, Δ΄ των Νηστειών 2006

Από μια παραμονή στην Ι. Μονή Κουδουμά Ευρισκόμενος για άλλη μια φορά στην Οσιοβάδιστη Μονή του Κουδουμά, αφού κατεβήκαμε σιγά – σιγά προς αυτήν, ακριβώς δίπλα στον ερχόμενο φλοίσβο από το Λυβικό Πέλαγος που μας ενώνει άρρηκτα με την Ανατολή της ασκητικής ιερής μνήμης της Αιγύπτου των Αγίων Ασκητών, βρεθήκαμε κάτω από την σκιά των …

0 σχόλια