Μαγαρικάρι – Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν

petra1

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Α.Θ.Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΗΜΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ Κ. Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε Κεντρῴας Κρήτης, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Μακάριε, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῦ.  Διά τῶνδε τῶν Πατριαρχικῶν ἡμῶν Γραμμάτων γνωρίζομεν τῇ  ὑμετέρᾳ ἀγαπητῇ ἱερότητι ὅτι ἀνετέθη αὐτῇ ἡ ἐκπροσώπησις τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί ἡμῶν προσωπικῶς κατά τάς …

0 σχόλια

24-4-2008

Ἱερώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε Εὐρώπης, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Εἰρηναῖε, Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς ἐν ΚρήτῃἘκκλησίας, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῦ. Ἐκ τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 609 καί ἀπό τῆς ς’ Σεπτεμβρίου π. ἔ. γράμματος ὑμῶν, ἐπληροφορήθημεν τόσον ἡ ἡμετέρα …

0 σχόλια
petra2

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2007

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  Ἀριθμ. πρωτ. 718 Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 29ῃ Ὀκτωβρίου 2007 Πρός Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριον Εἰς Μοίρες. Σεβασμιώτατε, Εἰς ἀπάντησιν τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 1895/1016/Φ20/6-9-2007 ὑμετέρου ἐγγράφου πληροφοροῦμεν ὑμᾶς, ὅτι Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ κατά τήν Συνεδρίαν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τῆς 25ης Ὀκτωβρίου …

0 σχόλια

 

Καταγραφή ἐκκλησιαστικῶν καταστροφῶν 

ἀπό τούς ναζιστές Γερµανούς σέ ἐκκλησίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς µας (Β´ µέρος)

Ἐνορία Μαγαρικαρίου

Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ εἶναι ἀποσπάσματα ἀπό ὁμιλία τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Μακαρίου ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στό Πολιτιστικό μας Κέντρο, στίς 16/12/2018, στήν ἐκδήλωση, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ. Ἐ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, γιά τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης Εὐγένιο, μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση 40 ἐτῶν ἀπό τήν κοίμησή του. Στό ἑπόμενο τεῦχος θά ἀκολουθήσουν καί ἄλλα ἀποσπάσματα πού ἀφοροῦν καταγραφές ἐκκλησιαστικῶν καταστροφῶν σέ ἄλλες ἐκκλησίες τῆς Ἐπαρχίας μας.

Ἀπό τό Ἀρχεῖο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας:
Μετά τή φυγή τῶν Γερμανῶν τό Ἑλληνικό Κράτος ἔκανε, ὡς γνωστόν, διάφορες ἀπογραφές. Στήν προσπάθειά του γιά τή συγκέντρωση στοιχείων καταστροφῶν πού ἔγιναν, μεταξύ ἄλλων συμπεριλαμβάνεται καί ἕνα τηλεγράφημα  τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, πρός τήν τότε Ἱερά Ἐπισκοπή Ἀρκαδίας, μέ τό ὁποῖο ζήτησε κατάσταση ζημιῶν πολέμου καί κατοχῆς, εἰς βάρος Ἱερῶν Ναῶν καί Ἱερῶν Μονῶν τῆς δικαιοδοσίας τῆς ἐν λόγῳ Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς.
Ἀπό τήν, ὅση καί ὅπως σώζεται, συνημμένη κατάσταση ζημιῶν, στό ἀπαντητικό ἔγγραφο τοῦ προαναφερθέντος τηλεγραφήματος, πού ὑπάρχει στό ἀρχεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τό ὁποῖο ὑπογράφει ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱ. Ἐπισκοπῆς Ἀρκαδίας, Ἀρχιμανδρίτης Χρύσανθος Μαρκάκης προκύπτουν τά ἀκολουθοῦντα στοιχεῖα πού ἀξίξει νά ἀναφερθοῦν, γιά νά σχηματισθεῖ γνώμη καί γιά τήν «εὐλάβεια»!!! τῶν κατακτητῶν τῆς περιόδου πού ἀναφερόμαστε. Σημασία ἔχει ἐδῶ τό τί ἱερά κατέστρεψαν ἀσεβῶς οἱ κατακτητές καί ὄχι ἡ χρηματική ἀξία τους. Ἡ ἀνάγνωση καί μόνο τῶν στοιχείων ἀποτελεῖ ἕνα ἐπί πλέον θλιβερό τεκμήριο τῶν πράξεων τῶν Ναζί καί εἰδικά γιά τό πῶς φέρθηκαν γιά Ἱερούς Ναούς καί ἱερά τῆς πίστεώς μας.
Ἔγραψε, (ὑπ᾽ ἀριθμ. πρωτ. 172/110/4-10-1945, Ἅγιοι Δέκα, ἐξερχόμενο τῆς Ἱ. Ἐπισκοπῆς Ἀρκαδίας, Ἀρχεῖο Ἱ. Μ. Γ. Ἀ) λοιπόν, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Χρύσανθος Μαρκάκης, ἀπό τούς Ἁγίους Δέκα (τό κοσμικό του ὄνομα ἦταν Χαράλαμπος Μαρκάκης, καταγόταν ἀπό τό Τυμπάκι, πῆγε στό Μοναστῆρι τῶν Ἀπεζανῶν τήν 1/8/1906, σέ ἡλικία 19 ἐτῶν. Στίς 19/12/1907, ἐκάρη Μοναχός καί ἔλαβε τό ὄνομα Χρύσανθος. Διετέλεσε καί  Ἡγούμενος τῆς ἐν λόγῳ Ἱ. Μονῆς. Ἀπεβίωσε στίς 2/2/1957, (πληροφ. ἀπό τό Μοναχολόγιο τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀπεζανῶν): «Τάς ζημίας αἵτινες ἐπηνέχθησαν εἰς βάρος τῶν Ἱερῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν τῆς Δικαιοδοσίας τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Ἀρκαδίας, παρά τῶν Γερμανικῶν καί Ἰταλικῶν Στρατευμάτων κατά τό διάστημα τῆς κατοχῆς…

Ταξιαρχῶν Μαγαρικάρι: -Ἔλαιον ὀκάδ. 150, 4.500 δρ. –Εἰκόνες 4, 2.500 δρ. -Ἱερά Σκεύη καί ἄμφια, 15.000 δρ. -Φθορά ὀροφῆς καί τοίχων Ἱεροῦ Ναοῦ προελθουσῶν ἐκ τῆς ἀνατινάξεως τῆς ἐνορίας παρά τῶν Γερμανῶν, 100.000 δρ. -Τελεία καταστροφή κωδωνοστασίου μετά κώδωνος, 60.000 δρ. Ἀξία Ὁλική 182.000 δρ…

Ἐρχόμαστε τώρα στόν Ἀρκαδίας Εὐγένιο Ψαλιδάκη, ὅπως αὐτός ἐνήργησε γιά τά ὅσα παραπάνω ἀναφέρθηκαν. Μετά τήν ἐκλογή, χειροτονία καί ἐνθρόνισή του, ἀπευθύνθηκε (ὑπ᾽ ἀριθμ. πρωτ. 382/204/3-7-1946, Μοῖρες, ἐξερχόμενο τῆς Ἱ. Ἐπισκοπῆς Ἀρκαδίας, Ἀρχεῖο Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας) στήν ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν ὑποθέσεων Ἐπιτροπήν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἔγραψε τά ἑξῆς: «Εἰς ἀπάντησιν τοῦ ὑπ᾽ ἀριθ. 985/337 καί χρονολογίαν 16-4-46 ὑμετέρου ἐγγράφου προαγόμεθα νά γνωρίσωμεν Ὑμῖν ὅτι, ἀποφάσει τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τό ἀποσταλέν ποσόν δραχμῶν 1.000.000 διά τήν πρόχειρον στέγασιν τῶν ἀκαλύπτων Ἱερῶν Ναῶν τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Ἀρκαδίας, διετέθη ὡς ἀκολούθως…

Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ταξιαρχῶν Μαγαρικαρίου δραχ. 250.000. Τό χωρίον τοῦτο κατεστράφη ἐξ ὁλοκλήρου ὑπό τῶν Γερμανῶν. Αἱ ζημίαι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὑπολογιζόμεναι εἰς δραχμάς 1940-41 εἰς 122.000.

Τό παραπάνω κείμενο δημοσιεύθηκε στό Περιοδικό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας «Ἐν Ἐσόπτρῳ», τεῦχος 55, ἔτος 2019, σελ. 14-15.