Μοῖρες – Ἱ. Καθεδρικός Ν. Ἁγ. Νεκταρίου

Μεγαλυνάρια

Χάριτι θαυμάτων παρὰ Χριστοῦ, λαμπρῶς ἐδοξάσθης, μετὰ τέλος σου τὸ σεπτόν· ὅθεν τῶν λειψάνων, ἡ θήκη σου πηγάζει, ἰάματα ποικίλα Πάτερ τοῖς πάσχουσι.
Χαίροις ὁ τοῦ Παύλου συγκοινωνός, καί Εὐαγγελίου, θεοφόρος μυσταγωγός· χαίροις Κρητονήσου, Ἐπίσκοπος ὁ πρῶτος, καί ὁδηγός ὦ Τίτε, πρός γνῶσιν ἔνθεον.
Χαίροις Ἐκκλησίας μέγας φωστήρ, καί τῆς Κρήτης πάσης, ὁ ἀσύλληπτος θησαυρός· χαίροις μετανοίας, ὁ θεῖος ὑποφήτης, Ἀνδρέα θεοφόρε, κῆρυξ τῆς χάριτος.

Προσόμοια Ἦχος β΄. Ποίοις εὐφημιῶν.

Ποίοις μελωδικοῖς ᾄσμασιν, ἐπαινέσωμεν τὸν Ἱεράρχην; τοῦ Θεοῦ τὸν θεῖον θεράποντα, καὶ τῶν ἀρετῶν τὸ κειμήλιον, τῆς θεολογίας τὴν κιθάραν, τὸν ἄρτι τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀναβλύσαντα, τὸ νέκταρ, τῆς εὐσεβείας τὸ οὐράνιον, λόγῳ τῆς χάριτος θείῳ, ἐκ σοφῶν χειλέων, καὶ θαυμάτων τὴν δωρεάν, θεόθεν δεξάμενον, τὸν θεόληπτον Νεκτάριον.

Ποίοις πνευματικοῖς ῥήμασι, μακαρίσωμέν σε Ἱεράρχα; τόν ἐν μέσῳ κόσμου βιώσαντα, βίον ἀληθῶς ἐνθεώτατον, πράξεσιν ὁσίαις καὶ ἀμέμπτοις, ἐντεῦθεν, Μονήν ἁγίαν Θεῷ ἵδρυσας, ὡς ἄλλον, ψυχῶν λιμένα ἀκλυδώνιστον, ἐν τῇ Αἰγίνῃ τῇ νήσῳ, ἣν ἀπαύστως σκέπε, σὺν τῷ ταύτης καθηγητῇ, Νεκτάριε Ὅσιε, Διονυσίῳ τῷ θεόφρονι.

Προσόμοιον Ἦχος α΄. Ὦ τοῦ παραδόξου θαύματος.

Ὦ τοῦ παραδόξου θαύματος! ἐν ἐσχάτοις καιροῖς, ὥσπερ λύχνος πάμφωτος, Νεκτάριος ὁ σοφός, τῷ κόσμῳ ἔλαμψε, καὶ ηὔγασε τοῖς πιστοῖς, Εὐαγγελίου τὸ φῶς τὸ ὑπέρλαμπρον, ἐν λόγῳ θεοπρεπεῖ, καὶ πολιτείᾳ ἀμέμπτῳ καὶ κρείττονι. Ὅθεν τῇ τοῦ Παρακλήτου, δωρεᾷ δεδόξασται, καὶ παρέχει ἀπαύστως, τοῖς αἰτοῦσι τὰ ἰάματα.

Ἀπολυτίκιον Ἁγ. Νεκταρίου

Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ὁσίως ἐβίωσας, ὡς Ἱεράρχης σοφός, δοξάσας τὸν Κύριον, δι’ ἐναρέτου ζωῆς, Νεκτάριε Ὅσιε. Ὅθεν του Παρακλήτου, δοξασθεὶς τῇ δυνάμει, δαίμονας ἀπελαύνεις, καὶ νοσοῦντας ἰᾶσαι, τούς πιστῶς προσιόντας, τοῖς θείοις λειψάνοις σου.

Περί βίου και θαυμάτων του Αγ. Νεκταρίου

Παρακλητικός Κανόνας στον Αγ. Νεκτάριο

Καθορισμός του Ι. Ναού Αγίου Νεκταρίου Μοιρών, ως Ιερού Καθεδρικού Ναού

«Τοῖς δ τὴν οἰκοδομὴν ταύτην, καὶ τὸν τοῦ Ναοῦ ἐγκαινισμὸν ἔρωτι θείῳ ποιησαμένοις διὰ σπουδῆς, ἄφεσιν τῶν πλημμελημάτων παράσχου» 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟΥ, ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑι ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗι ΑΥΤΟΥ ΤΕ, ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ, ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΦΑΤΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΡΤΥΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΘΕΝ ΣΥΝΕΠΙΚΟΥΡΗΣΑΝΤΩΝ, ΗΓΟΡΑΣΘΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ ΕΦ΄ ΟΥ ΚΑΤΕΤΕΘΗ Ο ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ, ΤΩι 1965, ΤΟΥΔΕ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ, ΑΝΕΓΕΡΘΕΝΤΟΣ ΕΠ΄ ΑΥΤΟΥ, ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΓΙΑΔΟΥ (ΛΟΓΙΟΥ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ. ΗΡΞΑΤΟ ΔΕ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΤΩι 1970.

ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΤΑ Ι. ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΗι 9-11-1981 ΚΑΘΟΣΙΩΘΕΝΤΟΣ ΥΠ΄ ΑΥΤΟΥ, ΝΕΚΤΑΡΙΩι ΤΩι ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΩι, ΤΙΤΩι ΠΡΩΤΩι ΕΠΙΣΚΟΠΩι ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑι ΚΡΗΤΗΣ, ΠΟΙΗΤΗι ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ.

ΑΝΕΚΑΙΝΙΣΘΗ ΤΩι 2000-2001 ΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΤΗι ΣΥΝΔΡΟΜΗι ΕΥΣΕΒΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΟΙΡΩΝ.

ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΕΤΕΘΗ Η ΠΛΑΞ ΑΥΤΗ ΕΠΙ ΤΗι 30/ΕΤΗΡΙΔΙ, 1981-2011, ΑΠΟ ΤΩΝ Ι. ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ Ι. ΤΟΥΤΟΥ ΝΑΟΥ ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ ΚΑΙ ΔΟΞΑΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, ΤΙΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΑΟΙΔΙΜΩΝ ΠΡΟΚΑΤΟΧΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΗΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΣΑΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΝ ΑΥΤΟΥ.-

18-12-2011

Η ἔκδοση πού ἔγινε γιά τά 30 ἔτη (1981-2011) ἀπό τῶν ἱ. ἐγκαινίων τοῦ Ἱ. Κ. Ν. Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν.

Τό φυλλάδιο πού ἐκτυπώθηκε γιά τά 30 ἔτη (1981-2011) ἀπό τῶν ἱ. ἐγκαινίων τοῦ Ἱ. Κ. Ν. Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν.

Ιστορικό

Ο Ι. Ναός Αγ. Νεκταρίου Μοιρών θεμελιώθηκε το έτος 1965 και ετέθη σε λειτουργία το έτος 1970.

Ανηγέρθη υπό του μακαριστού Μητροπολίτου Γορτύνης και Αρκαδίας κυρού ΤΙΜΟΘΕΟΥ, δαπάναις των ευσεβών κατοίκων των Μοιρών και της ευρύτερης περιοχής της Μεσαράς.

Τον Ι. Ναό σχεδίασε και τις εργασίες ανεγέρσεώς του επέβλεψε δωρεάν, ο Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εμμανουήλ Γ. Λογιάδης (ΛΟΓΙΟΣ).

Στις 9 Νοεμβρίου του έτους 1981 εγκαινιάσθηκε υπό του μακαριστού Μητροπολίτου Γορτύνης και Αρκαδίας κυρού Κυρίλλου.

Είναι τρίκλιτος, βασιλικού ρυθμού μετά τρούλου. Το κεντρικό κλίτος τιμάται επ΄ ονόματι του Αγ. Νεκταρίου και εορτάζει στις 9 Νοεμβρίου, το δεξιό κλίτος επ΄ ονόματι του Αγ. Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Υμνογράφου και εορτάζει στις 4 Ιουλίου, και το αριστερό κλίτος επ΄ ονόματι του Αγ. Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης και εορτάζει στις 25 Αυγούστου.

Στον Ι. Ναό φυλάσσονται τα κάτωθι Ι. Λείψανα των Αγίων:

  1. Αγίου Νεκταρίου
  2. Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης
  3. Των Ος. αυταδέλφων Παρθενίου – Ευμενίου, Κτητόρων Ι. Μονής Κουδουμά.
  4. Αγίου Ιωάννου του Χυσοστόμου και ένα Επιτραχήλιο του Αγ. Νεκταρίου.

Ανακαινίσθηκε το έτος 2001.

Το εμβαδόν του μετά του Νάρθηκος, ανέρχεται εις τα 900 τετρ. μέτρα και πλέον, πλην του Γυναικωνίτη.

Ο Ι. Ναός  έχει χωρητικότητα – μαζί με τον Γυναικωνίτη – 3.000 όρθιων ατόμων.

Τον Ι. Ναό υπηρετούν δύο Εφημέριοι : 1) Πρωτοπρ. Νικόλαος Ρουκουνάκης, τηλ. κιν. 6973024107, τηλ. Ι. Ναού 2892022432. 2) Πρεσβ. Μιχαήλ Ψαρουδάκης, τηλ. κιν. 6977781877.

Νοτίως του Ι. Ναού ευρίσκεται το Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας εμβαδού 500 τετρ. μέτρων το οποίο εξυπηρετεί κάθε πνευματική και πολιτιστική δραστηριότητα της Ενορίας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Μεσαράς.

 

Από την ανέγερση του Ι. Ν. Αγ. Νεκταρίου Μοιρών

Αγιογράφηση Πλατυτέρας 2009

Από την Αγιογράφηση των Αγ. Ιεραρχών Ι. Βήματος 2012

Από την Αγιογράφηση των Αγ. Ιεραρχών Ι. Βήματος 2013

Σύνθρονο 2013

dsc08781m_savato_24

Μ. Σάββατο πρωί, Ι. Καθεδρικός Ναός Αγ. Νεκταρίου Μοιρών, 4/5/2024.

0 σχόλια
dsc08667m_parask_24

Μ. Παρασκευή πρωΐ, Ἱ. Καθεδρικός Ναός Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν, 3/5/2024.

0 σχόλια
efxel-24dsc08446

Μεγάλη Τετάρτη βράδυ, Ἱ. Καθεδρικός Ναός Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν, 1/5/2024. 

0 σχόλια
m_triti_vradi24dsc08347

Ἱ. Ἀκολουθία Νυμφίου, Μεγάλη Τρίτη βράδυ, Ἱ. Καθεδρικός Ναός Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν, 30/4/2024.

0 σχόλια
dsc08113akathistou_24

Του Ακαθίστου Ύμνου, στον Ι. Καθεδρικό Ν. Αγ. Νεκταρίου Μοιρών, 19-4-2024, όπου έψαλε χορωδία της Σχολής Βυζ. Μουσικής του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεώς μας, υπό τη διεύθυνση του κ. Αντ. Μαθιουδάκη, Καθηγητού της Σχολής.

0 σχόλια
dsc06047prot_24

Θ. Λειτουργία Πρωτοχρονιάς, χειροθεσία σε Πρωτοπρεσβύτερο Σταυροφόρο του π. Αντωνίου Χριστουλάκη, στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγ. Νεκταρίου Μοιρών, 1/1/2024.

0 σχόλια
ag_nekt_23dsc_0128

Ἑορτή Ἱ. Καθεδρικοῦ Ν. Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν καί ἀπονομή τῆς Ἀνωτάτης Τιμητικῆς Διακρίσεως τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, στόν κ. Γεώργιο Μαυρογιάννη, Γενικό Διευθυντή τῆς Ἀναπτυξιακῆς Ἡρακλείου, 9/11/2023.

0 σχόλια
esp_ag_nekt_23dsc04445

Εσπερινός εορτής Αγ. Νεκταρίου, στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγ. Νεκταρίου Μοιρών, 8/11/2023.

0 σχόλια
dsc02236-copyag_parask_23

Εσπερινός Αγ. Παρασκευής, στον Ι. Ναό της, στις Μοίρες, 25 Ιουλίου 2023.

0 σχόλια
m_savat_proi_20238

Μ. Σάββατο πρωί, Ι. Καθεδρικός Ναός Αγ. Νεκταρίου Μοιρών, 15/4/2023.

0 σχόλια
m_parask_proii_202311

Μ. Παρασκευή πρωΐ, Ἱ. Καθεδρικός Ναός Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν, 14/4/2023.

0 σχόλια
m_triti_vradi_20232

Ἱ. Ἀκολουθία Νυμφίου, Μεγάλη Τρίτη βράδυ, Ἱ. Καθεδρικός Ναός Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν, 11/4/2023.

0 σχόλια
stavroproski_2314

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στον I. Καθεδρικό Ν. Αγ. Νεκταρίου Μοιρών, επίδοση ευχαριστίας στον κ. Σπυρίδωνα Μαγκουφάκη για τη δωρεά τοποθέτηση φωτοβολταϊκού σταθμού στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ι. Μητροπόλεως, 19/3/2023.

  Ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου, κατά τήν ἐπίδοση, Ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου – Ἐπικοινωνιακοῦ καί Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, μέ τήν ὁποία ἀνακήρυξε Εὐεργέτη του, τόν κ. Σπυρίδωνα Μαγκουφάκη, στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Ἁγίου Νεκταρίου Μοιρῶν, Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 19/3/2023.   Ἀγαπητέ κ. …

0 σχόλια
b_xer__231

B΄ Χαιρετισμοί στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγ. Νεκταρίου Μοιρών, 10/3/2023.

0 σχόλια
ptotoxronia_238

Θ. Λειτουργία Πρωτοχρονιάς έτους 2023, στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγ. Νεκταρίου Μοιρών.

0 σχόλια
ag_nekt_223

Από τη Θ. Λειτουργία της εορτής του Αγ. Νεκταρίου, στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγ. Νεκταρίου Μοιρών, 9/11/2022.

 

0 σχόλια
espagnekt20222

Εσπερινός εορτής Αγ. Νεκταρίου Μοιρών, 8/10/2022.

 

0 σχόλια
ag_paraskevis_222

Εσπερινός Αγ. Παρασκευής, στον Ι. Ναό της, στις Μοίρες, 25 Ιουλίου 2022.

0 σχόλια
m_savato_proi_222

Μ. Σάββατο πρωί, Ι. Καθεδρικός Ναός Αγ. Νεκταρίου Μοιρών, 23/4/2022.

0 σχόλια
m_paraskevi_proi_2210

Μ. Παρασκευή πρωΐ, Ἱ. Καθεδρικός Ναός Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν. 22/4/2022.

0 σχόλια
m_deftera_vradi_223

Ἱ. Ἀκολουθία Νυμφίου, Μ. Δευτέρα βράδυ, Ἱ. Καθεδρικός Ν. Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν, 18/4/2022.

0 σχόλια
akathistou_222

Του Ακαθίστου Ύμνου, στον Ι. Καθεδρικό Ν. Αγ. Νεκταρίου Μοιρών, 8-4-2022.

0 σχόλια
g_nistion_226

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στον I. Καθεδρικό Ν. Αγ. Νεκταρίου Μοιρών, 27/3/2022.

0 σχόλια
protoxronia_20228

Θ. Λειτουργία και ευλογία πιτών Πρωτοχρονιάς, Ι. Μητροπόλεως και Δήμου Φαιστού έτους 2022, στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγ. Νεκταρίου Μοιρών.

0 σχόλια
ag_nekt-212

Από τη Θ. Λειτουργία της εορτής του Αγ. Νεκταρίου, στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγ. Νεκταρίου Μοιρών, 9/11/2021.

0 σχόλια
esp_ag_nekt-212

Από τον Εσπερινό της εορτής του Αγ. Νεκταρίου, στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγ. Νεκταρίου Μοιρών, 8/11/2021.

0 σχόλια
%ce%b1%ce%b3-%ce%bd%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%bf%ce%b9%cf%81%cf%89%ce%bd

Άρχισαν οι εργασίες ελαιοχρωματισμού του Ι. Καθεδρικού Ναού Αγ. Νεκταρίου Μοιρών έργο οφειλόμενο στον κ. Σταύρο Αρναουτάκη Περιφερειάρχη Κρήτης

Κατά τα εγκαίνια του «Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης Μεσαράς», τμήμα του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας πού έγιναν στις 19/3/2017, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης, βλέποντας τη φθορά των προσόψεων του Ι. Κ. Ναού Αγ. Νεκταρίου Μοιρών,ανήγγειλε χωρίς να του ζητηθεί, τον ελαιοχρωματισμό του Ι. Κ. Ναού Αγ. Νεκταρίου Μοιρών, ύψους δαπάνης …

0 σχόλια
stavroprosk_214

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στον I. Καθεδρικό Ν. Αγ. Νεκταρίου Μοιρών, 4/4/2021.

0 σχόλια
b_xeretismi_212

B΄ Χαιρετισμοί στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγ. Νεκταρίου Μοιρών, 26/3/2021.

0 σχόλια
protoxr_217

Θ. Λειτουργία Πρωτοχρονιάς έτους 2021, στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγ. Νεκταρίου Μοιρών.

0 σχόλια
ag_nekt_202

Από τη Θ. Λειτουργία της εορτής του Αγ. Νεκταρίου, στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγ. Νεκταρίου Μοιρών, 9/11/2020.

0 σχόλια
esp_ag_nekt_204

Από τον Εσπερινό της εορτής του Αγ. Νεκταρίου, στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγ. Νεκταρίου Μοιρών, 8/11/2020.

0 σχόλια
a_parask_203

Εσπερινός Αγ. Παρασκευής, στον Ι. Ναό της Αγ. Παρασκευής Μοιρών, 25 Ιουλίου 2020

0 σχόλια
protoxronia_20208

Θ. Λειτουργία Πρωτοχρονιάς έτους 2020, στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγ. Νεκταρίου Μοιρών.

0 σχόλια
ag_nektariou_9_11_1919

Από τη Θ. Λειτουργία της εορτής του Αγ. Νεκταρίου, στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγ. Νεκταρίου Μοιρών, 9/11/2019.

0 σχόλια
esperinos_ag_nektariou_8_11_197

Από τον Εσπερινό της εορτής του Αγ. Νεκταρίου, στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγ. Νεκταρίου Μοιρών, 8/11/2019.

0 σχόλια
esperinos_ag_paraskenis_25-7-20195

Εσπερινός εορτής Αγ. Παρασκευής, στον Ι. Ναό της Αγ. Παρασκευής Μοιρών, 25 Ιουλίου 2019.

0 σχόλια
pentikosti_20196

Κυριακή της Πεντηκοστής, στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγ. Νεκταρίου Μοιρών, 16/6/2019.

0 σχόλια
m_savato_20194

Μ. Σάββατο πρωί, 2019, Ι. Καθεδρικός Ναός Αγ. Νεκταρίου Μοιρών.

0 σχόλια
m_tetarti_20196

Μεγάλη Τετάρτη βράδυ, 2019, Ἱ. Καθεδρικός Ναός Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν.

0 σχόλια
m_triti_20192

Ἱ. Ἀκολουθία Νυμφίου, Μεγάλη Τρίτη, 2019, Ἱ. Καθεδρικός Ναός Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν.

0 σχόλια
vaion_20192

Κυριακή των Βαΐων στον Ι. Καθεδρικό Ν. Αγ. Νεκταρίου Μοιρών, 21/4/2019.

0 σχόλια
b_xeretismi_ag_nektarios_22-3-20191

B΄ χαιρετισμοί στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγ. Νεκταρίου Μοιρών 22/3/2019, όπου έψαλε η χορωδία της Σχολής Βυζ. Μουσικής της Ι. Μητροπόλεως, υπό τη διεύθυνση του κ. Αντωνίου Μαθιουδάκη, καθηγητού της Σχολής.

B´ Χαιρετισμοί  2019. Ι. Καθεδρικός N. Αγ. Νεκταρίου Μοιρών. Ψάλλει ο Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριος.

0 σχόλια
protroxronia_20194

Θ. Λειτουργία Πρωτοχρονιάς έτους 2019, στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγ. Νεκταρίου Μοιρών.

0 σχόλια
ag_nektariou_20182

Από τη Θ. Λειτουργία της εορτής του Αγ. Νεκταρίου, στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγ. Νεκταρίου Μοιρών, 9/11/2018.

0 σχόλια
ag_nektarios_23_9_201810

Θ. Λειτουργία, εύφημος μνεία της Ι. Μητροπόλεως στον κ. Νικόλαο Μπαγιαρτάκη για τα 30 έτη ιεροψαλτικής υπηρεσίας του, στον Ι. Καθ. Ν. Αγ. Νεκταρίου Μοιρών, Κυριακή 23/9/2018.

 

0 σχόλια
m_savato_proi_20189

Μ. Σάββατο πρωί, 2018, Ι. Καθεδρικός Ναός Αγ. Νεκταρίου Μοιρών.

0 σχόλια
apokathilosi_201812

Μ. Παρασκευή πρωΐ, 2018, Ἱ. Καθεδρικός Ναός Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν.

0 σχόλια
m_triti_20183

Ἱ. Ἀκολουθία Νυμφίου, Μεγάλη Τρίτη, Τροπάριο Κασσιανῆς, 2018, Ἱ. Καθεδρικός Ναός Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν.

 

0 σχόλια
4_nistion_ag_nektarios_miron_201817

Από τη Θ. Λειτουργία της Δ΄ Κυριακής των Νηστειών και μιά πλάκα τιμής με τα ονόματα των Μεσαριτών Μακεδονομάχων (1903 -1908), στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγ. Νεκταρίου Μοιρών, 18/3/2018.

Την Κυριακή Δ΄ των Νηστειών, 18 Μαρτίου 2018, έγινε Αρχιερατική Θ. Λειτουργία, στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγ. Νεκταρίου Μοιρών, κατά την οποία ιερούργησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριος. Πριν την απόλυση τελέσθηκε μνημόσυνο για τους Μακεδονομάχους, (1903 -1908), που προέρχονται από την Περιφέρεια της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας και μίλησε ο …

0 σχόλια
3_xeretismi_ag_nektarios_9-3-20181

Γ΄ χαιρετισμοί στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγ. Νεκταρίου Μοιρών 9/3/2018, όπου έψαλε η χορωδία της Σχολής Βυζ. Μουσικής της Ι. Μητροπόλεως, «Αγ. Τίτος», υπό τη διεύθυνση του κ. Αντωνίου Μαθιουδάκη, καθηγητού της Σχολής.

0 σχόλια
protoxronia_201813

Aπό τη Θ. Λειτουργία της Πρωτοχρονιάς του έτους 2018, Ι. Καθεδρικός Ναός Αγ. Νεκταρίου Μοιρών.

0 σχόλια
ag_nektariou_174

Από τη Θ. Λειτουργία της εορτής του Αγ. Νεκταρίου, στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγ. Νεκταρίου Μοιρών, 9/11/2017.

0 σχόλια
esperinos_ag_nektariou_174

Από τον Εσπερινό της εορτής του Αγ. Νεκταρίου, στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγ. Νεκταρίου Μοιρών, 8/11/2017.

0 σχόλια
esperin_ag_parask_20174

Εσπερινός εορτής Αγ. Παρασκευής, στον Ι. Ναό της Αγ. Παρασκευής Μοιρών, 25 Ιουλίου 2017.

Εσπερινός εορτής Αγ. Παρασκευής, στον Ι. Ναό της Αγ. Παρασκευής Μοιρών, 25 Ιουλίου 2017. Κατά τον Εσπερινό ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Μακάριος, εχειροθέτησε σε Αναγνώστη τον κ. Δευκαλίωνα Μανασάκη, Λυκειάρχη Μοιρών.

0 σχόλια
ag_nektarios_pilitsoglou_26-5-201722

Θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Καθεδρικό Ναό Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν, χειροθεσία σέ Ἀναγνώστη τοῦ κ. Ἰωάννη Πιλίτσογλου, συνταξιούχου Γυμνασιάρχου, Κυριακή 28/5/2017.

Θ. Λειτουργία  στόν Ἱ. Καθεδρικό Ναό Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν, χειροθεσία σέ Ἀναγνώστη τοῦ κ. Ἰωάννη Πιλίτσογλου, συνταξιούχου Γυμνασιάρχου, Κυριακή 28/5/2017.

0 σχόλια
m_savato_201711

Θ. Λειτουργία Μ. Σαββάτου 2017, Ἱ. Καθεδρικός Ναός Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν.

Θ. Λειτουργία Μ. Σαββάτου 2017, Ἱ. Καθεδρικός Ναός Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν.

0 σχόλια
apokathilosi_201715

Ἱ. Ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως Μ. Παρασκευή 2017, Ἱ. Καθεδρικός Ναός Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν.

Ἱ. Ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως Μ. Παρασκευή 2017, Ἱ. Καθεδρικός Ναός Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν.

0 σχόλια
m_pempti_20176

Θ. Λειτουργία Μεγάλη Πέμπτη 2017, Ἱ. Καθεδρικός Ναός Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν.

Θ. Λειτουργία Μεγάλη Πέμπτη 2017, Ἱ. Καθεδρικός Ναός Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν.

0 σχόλια
kasiani_20171

Ἱ. Ἀκολουθία Νυμφίου Μεγάλη Τρίτη βράδυ 2017, Ἱ. Καθεδρικός Ναός Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν.

Ἱ. Ἀκολουθία Νυμφίου Μεγάλη Τρίτη βράδυ 2017, Ἱ. Καθεδρικός Ναός Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν.

0 σχόλια
stavroproskinisi_20172

Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως 2017 I. Καθεδρικός Ναός Αγ. Νεκταρίου Μοιρών

Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως 2017

0 σχόλια
3_xeretismi_20177

Γ΄ χαιρετισμοί στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγ. Νεκταρίου Μοιρών 17/3/2017, όπου έψαλε η χορωδία της Σχολής Βυζ. Μουσικής της Ι. Μητροπόλεως, «Αγ. Τίτος», υπό τη διεύθυνση του κ. Αντωνίου Μαθιουδάκη, καθηγητού της Σχολής.

Γ΄ χαιρετισμοί στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγ. Νεκταρίου Μοιρών 17/3/2017, όπου έψαλε η χορωδία της Σχολής Βυζ. Μουσικής της Ι. Μητροπόλεως, «Αγ. Τίτος», υπό τη διεύθυνση του κ. Αντωνίου Μαθιουδάκη, καθηγητού της Σχολής.

0 σχόλια
protoxronia_20173

Aπό τη Θ. Λειτουργία της Πρωτοχρονιάς του έτους 2017, Ι. Καθεδρικός Ναός Αγ. Νεκταρίου Μοιρών

Aπό τη Θ. Λειτουργία της Πρωτοχρονιάς του έτους 2017, Ι. Καθεδρικός Ναός Αγ. Νεκταρίου Μοιρών

0 σχόλια
ag_nektariou_201654

Πραγματοποιήθηκαν στην Ι. Μητρόπολή μας οι εκδηλώσεις μηνός Νοεμβρίου, για τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Τιμόθεο (Θ. Λειτουργία στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγ. Νεκταρίου Μοιρών) 9/11/2016

Πραγματοποιήθηκαν στην Ι. Μητρόπολή μας οι εκδηλώσεις μηνός Νοεμβρίου, για τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Τιμόθεο (Θ. Λειτουργία στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγ. Νεκταρίου Μοιρών) 9/11/2016 Το έτος αυτό συμπληρώθηκαν δέκα έτη από την εις Κύριον εκδημία του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρού Τιμοθέου. Τον περασμένο Αύγουστο, έγιναν δύο μουσικές εκδηλώσεις, από το Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς …

0 σχόλια
4ag_paraskevi_16

Εσπερινός εορτής Αγ. Παρασκευής, στον Ι. Ναό της Αγ. Παρασκευής Μοιρών 25 Ιουλίου 2016

Εσπερινός εορτής Αγ. Παρασκευής, στον Ι. Ναό της Αγ. Παρασκευής Μοιρών 25 Ιουλίου 2016

0 σχόλια
2m_savato_2016

Θ. Λειτουργία Μ. Σαββάτου 2016

Θ. Λειτουργία Μ. Σαββάτου 2016, Ι. Καθεδρικός Ναός Αγ. Νεκταρίου Μοιρών

0 σχόλια
7apokathilosi_2016

Ι. Ακολουθία Αποκαθηλώσεως Μεγάλη Παρασκευή 2016.

Ι. Ακολουθία της Αποκαθηλώσεως Μ. Παρασκευή 2016, I. Καθεδρικός Ναός Αγ. Νεκταρίου Μοιρών.

0 σχόλια
2kasiani_2016

Ι. Ακολουθία Νυμφίου Μεγάλης Τρίτης 2016

Ιερά Ακολουθία Νυμφίου Μεγάλη Τρίτη βράδυ 2016, I. Καθεδρικός Ναός Αγ. Νεκταρίου Μοιρών

0 σχόλια
13stavroprosk_2016_

Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως 2016

Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως 2016

0 σχόλια
protoxr_1600006

Θ. Λειτουργία Πρωτοχρονιάς 2016

  Από τη Θ. Λειτουργία της Πρωτοχρονιάς του έτους 2016, Ι. Καθεδρικός Ναός Αγ. Νεκταρίου Μοιρών

0 σχόλια
ag_nekt_15 (8)

Ι. Πανήγυρη Αγ. Νεκταρίου 2015

Από το τρισάγιο για τον μακαριστό Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου Νεκτάριο στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγ. Νεκταρίου Μοιρών 9-11-2015 Από την Ι. Πανήγυρη του Ι. Καθεδρικού Ναού Αγ. Νεκταρίου Μοιρών 9-11-2015, με τον Σεβ. Μητροπολίτη Κυρηνείας κ. Χρυσόστομο

0 σχόλια
esp_ag_nekt_15 (4)

Εσπερινός εορτής Αγ. Νεκταρίου 2015

Από τον Εσπερινό της εορτής του Αγ. Νεκταρίου στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγ. Νεκταρίου Μοιρών 8-11-2015

0 σχόλια
m_savato_15 (2)

Θ. Λειτουργία Μεγάλου Σαββάτου 2015

Από τη Θ. Λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου 2015

0 σχόλια
apokath_15 (14)

Ι. Ακολουθία Αποκαθηλώσεως Μ. Παρασκευής 2015

Από την Ι. Ακολουθία της Αποκαθηλώσεως Μ. Παρασκευής 2015

0 σχόλια
kasiani_15 (2)

Ι. Ακολουθία Νυμφίου Μεγάλης Τρίτης 2015

Ι. Ακολουθία Νυμφίου Μεγάλης Τρίτης 2015

0 σχόλια
4_kir_2015 (4)

Θ. Λειτουργία Δ΄ Κυριακής των Νηστειών 2015

Από τη Θ. Λειτουργία της Δ΄ Κυριακής των Νηστειών 22-3-2015

0 σχόλια
protoxr_15 (3)

Θ. Λειτουργία Πρωτοχρονιάς 2015

Από τη Θ. Λειτουργία της Πρωτοχρονιάς του έτους 2015

0 σχόλια
ag_nekt_14 (9)

Ι. Πανήγυρη Αγ. Νεκταρίου 2014

Από την Ι. Πανήγυρη του Αγ. Νεκταρίου 2014, με τον Σεβ. Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιο

0 σχόλια
ag_parask_14 (2)

Εσπερινός Αγ. Παρασκευής 2014

Από τον εσπερινό της εορτής της Αγ. Παρασκευής στις Μοίρες. 2014

0 σχόλια
m_savato_14 (1)

Θ. Λειτουργία Μεγάλου Σαββάτου 2014

Από τη Θ. Λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου 2014

0 σχόλια
apokath_14 (2)

Ι. Ακολουθία Αποκαθηλώσεως Μ. Παρασκευή 2014

Από την Ι. Ακολουθία της Αποκαθηλώσεως Μ. Παρασκευή 2014

0 σχόλια
protox_14 (1)

Θ. Λειτουργία Πρωτοχρονιάς 2014

Από τη Θ. Λειτουργία της Πρωτοχρονιάς του έτους 2014

0 σχόλια
ag_nektariou_13 (12)

Ι. Πανήγυρη Αγ. Νεκταρίου 2013

Από την Ι. Πανήγυρη του Αγ. Νεκταρίου 2013, με τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ειρηναίο

0 σχόλια
mires_ag_paraskevi_2013

Εσπερινός Αγ. Παρασκευής 2013

Από τον εσπερινό της εορτής της Αγ. Παρασκευής στις Μοίρες 2013

0 σχόλια
vaion_13 (5)

Θ. Λειτουργία Κυριακή των Βαΐων 2013

Από τη Θ. Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων έτους 2013

0 σχόλια
prot_ag_nekt_13 (4)

Θ. Λειτουργία Πρωτοχρονιάς 2013

Από τη Θ. Λειτουργία της Πρωτοχρονιάς του έτους 2013

0 σχόλια
ag_nekt_12 (5)

Ι. Πανήγυρη Αγ. Νεκταρίου 2012

Από την Ι. Πανήγυρη του Αγ. Νεκταρίου 2012, με τον Θεοφιλ. Επίσκοπο Αβύδου κ. Κύριλλο

0 σχόλια
ag_paraskev_mires_12 (5)

Εσπερινός εορτής Αγ. Παρασκευής 2012

Από τον εσπερινό της εορτής της Αγ. Παρασκευής στις Μοίρες. 2012

0 σχόλια
ierops_12 (8)

Θ. Λειτουργία Κυριακή 29 Απριλίου 2012

Κυριακή, 29 Απριλίου 2012, από τη χειροθεσία σε Αναγνώστες, των Ιεροψαλτών του Ι. Ναού, κ. κ. Αντ. Μαθιουδάκη και Νικ. Μπαγιαρτάκη και από την επίδοση ευεργετήριου της Ι. Μητροπόλεως προς τον κ. Νικ. Μπαγιαρτάκη, για την πολυετή προσφορά του προς την Εκκλησία.

0 σχόλια
protoxr_12 (2)

Θ. Λειτουργία Πρωτοχρονιάς 2012

Από τη Θ. Λειτουργία της Πρωτοχρονιάς του έτους 2012

0 σχόλια
epetios_11 (13)

Εορτασμός 30 ετών από τα ι. εγκαίνια του Ι. Καθεδρικού Ναού Αγ. Νεκταρίου Μοιρών (1981-2011)

Αναγγελία εορτασμού 30 ετών (1981-2011) από τα ι. εγκαίνια του Ι. Καθεδρικού Ναού Αγ. Νεκταρίου Μοιρών Πέρασαν 30 χρόνια από τα εγκαίνια του Ι. Καθεδρικού Ν. Αγ. Νεκταρίου Μοιρών 1981 – 2011. Με αφορμή το γεγονός αυτό θα τελεσθεί Αρχιερατικό Μνημόσυνο για την ανάπαυση του μακαριστού Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας Τιμοθέου, ο οποίος είχε την …

0 σχόλια
ag_nektariou_11 (16)

Ι. Πανήγυρη Αγ. Νεκταρίου 2011

Από την Ι. Πανήγυρη του Αγ. Νεκταρίου 2011, με τον Σεβ. Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα

0 σχόλια
taliadoros_11 (13)

Θ. Λειτουργία Δ΄ Κυριακής των νηστειών 2011. Έψαλε ο κ. Χαρίλαος Ταλιαδώρος

Από τη Θ. Λειτουργία της Δ΄ Κυριακής των νηστειών του 2011. Έψαλε ο Άρχων Πρωτοψάλτης κ. Χαρίλαος Ταλιαδώρος

0 σχόλια
protoxron_11 (6)

Θ. Λειτουργία Πρωτοχρονιάς 2011

Από τη Θ. Λειτουργία της Πρωτοχρονιάς του έτους 2011

0 σχόλια
stavroproskiniseos_10 (8)

Θ. Λειτουργία Σταυροπροσκυνήσεως 2010

Από τη Θ. Λειτουργία της Σταυροπροσκυνήσεως τους έτους 2010

0 σχόλια
protoxr10 (7)

Θ. Λειτουργία Πρωτοχρονιάς 2010

  Από τη Θ. Λειτουργία της Πρωτοχρονιάς του έτους 2010

0 σχόλια
agnektariou09 (19)

Ι. Πανήγυρη Αγ. Νεκταρίου 2009

Από την Ι. Πανήγυρη του Αγ. Νεκταρίου 2009, με τον Σεβ. Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα

0 σχόλια
agnektariou09 (3)

Εσπερινός Ι. Πανήγυρης Αγ. Νεκταρίου 2009

Από τον Εσπερινό της Ι. Πανήγυρης του Αγ. Νεκταρίου 2009

0 σχόλια
xe3

Mουσική εκδήλωση στον Ι. Ν. Αγ. Νεκταρίου 2009

Mουσική εκδήλωση με ύμνους των Θεοφανείων, στον Ι. Ν. Αγ. Νεκταρίου Μοιρών. Τούς ύμνους έψαλε η χορωδία του Ι. Ν. Παναγίτσας Μασταμπά Ηρακλείου, υπό τη διεύθυνση του κ. Αντωνίου Πλαίτη, καθηγητού μουσικής και προλόγισε ο κ. Δημήτριος Δασκαλάκης, καθηγητής φιλόλογος. Σάββατο 3ην Ιανουαρίου 2009

0 σχόλια
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ι. Πανήγυρη Αγ. Νεκταρίου 2008

Από την Ι. Πανήγυρη του Αγ. Νεκταρίου 2008

0 σχόλια