Ἠλίας Γορτύνης

ilias

Παρά τό γεγονός ὅτι ὁλόκληρη ἡ ᾿Εκκλησία περνοῦσε μεγάλη ἀναταραχή ἐξ αἰτίας τῆς εἰκονομαχίας, ἡ Κρήτη παρέμενε πιστή στήν ὀρθή πίστη. Αὐτό ἀποδείχθηκε ὄχι μέ μιά ἁπλῆ ὀλιγομελῆ ἀντιπροσωπεία, ἀλλά μέ ὅλη σχεδόν τή Σύνοδο, διότι ἡ Κρήτη λόγῳ τῆς εἰκονόφιλης στάσης της καί τῆς συμμετοχῆς της στήν ᾿Επανάσταση τῶν ῾Ελλαδικῶν τό 727 μετά τήν ἔκδοση τοῦ πρώτου θεσπίσματος τοῦ Λέοντος Γ´ τοῦ ᾿Ισαύρου κατά τῶν Εἰκόνων, ἡ ὁποία καί κατεπνίγη, ὑπέφερε τόν 8ο αἰ. ἀπό τό Θεματάρχη Θεοφάνη τό Λαρδότυρο. Στήν Ζ´ Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Νικαίας, τό 787 μ.Χ. μετέσχε ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Ηλίας ὁ Α´ μέ τούς ᾿Επισκόπους Λάμπης ᾿Επιφάνιο, ῾Ηρακλειουπόλεως Θεόδωρο, Κνωσσοῦ ᾿Αναστάσιο, Κυδωνίας Μελίτωνα, Κισσάμου Λέοντα, Σουβρίτων (Θρόνος ᾿Αμαρίου) Θεόδωρο, Φοίνικος (Πλακιάς ῾Αγ. Βασιλείου) Λέοντα, ᾿Αρκαδίας (Προφ. ᾿Ηλίας-᾿Αφρατί Πεδιάδος) ᾿Ιωάννη, ᾿Ελευθέρνης (ΒΔ Πρινέ Μυλοποτάμου) ᾿Επιφάνιο, Καντάνου Φωτεινό καί Χερρονήσου (Χερσόνησος Πεδιάδος) Σισσίνιο. Μαζί μέ τούς ᾿Επισκόπους ἦταν καί δύο ῾Ηγούμενοι Μονῶν, ὁ Θέογνις ῾Ηγούμενος Μονῆς ᾿Αποστόλου Τιμοθέου καί Πέτρος ῾Ηγούμενος Μονῆς ῾Αγ. ᾿Ιωάννου τοῦ Θεολόγου. ῾Ο Κρήτης μίλησε 9ος στή σειρά ὅπως διασώζουν τά πρακτικά καί μάλιστα, δύο φορές δέν καταγράφεται ὅπως τίς προηγούμενες Συνόδους ὡς Γορτύνης Μητροπολίτης, ἀλλά ὡς «ὁ Κρήτης». Στήν ὁμολογία του ἀναφέρει, ὅτι οὐδέποτε ἔπαυσε νά τιμᾶ τίς ἱερές Εἰκόνες. Τίς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου ὑπέγραψαν ὅλοι, ᾿Επίσκοποι καί οἱ δύο ῾Ηγούμενοι, τό δέ Δογματικό ῞Ορο μόνο οἱ ᾿Επίσκοποι. Η μνήμη τῶν ῾Αγ. Πατέρων τῆς Ζ´ Οἰκουμ. Συνόδου 350 τόν ἀριθμόν, ἑορτάζεται 11 ᾿Οκτωβρίου καί ἐπισημότερα μέ πανηγυρική ᾿Ακολουθία τήν Κυριακή μετά τήν 11η ᾿Οκτωβρίου. Μέ τούς λοιπούς Κρῆτες Πατέρες τῶν ῾Αγίων Οἰκουμ. Συνόδων τιμῶνται καί οἱ τῆς Ζ´ Συνόδου.

Ἀπό τό βιβλίο «Μελετήματα ἁγιολογικά – ἱστορικά» 2008 τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Παπαδάκη, Πρωτοσυγκέλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας

῾Η μνήμη ὅλων τῶν Κρητῶν Πατέρων τῶν μετασχόντων στίς ῾Αγίες Οἰκουμενικές Συνόδους, ὁρίσθηκε νά τελεῖται τήν Κυριακή, μετά τήν ἑορτή τῆς Κυριακῆς κατά τήν ὁποία ἑορτάζονται οἱ Πατέρες τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τόν μῆνα ᾿Οκτώβριο.