Μάξιμος ὁμολογητής

maksimos

Γεννήθηκε στήν Κων/πολη καί ἔδρασε τον 7ο αἰ. Σπούδασε φιλοσοφία, μελέτησε τίς Γραφές, ἐνῶ παράλληλα ἀγωνιζόταν γιά τήν ἐν Χριστῷ ζωή. Διετέλεσε γραμματέας τοῦ αὐτοκράτορα Ἡρακλείου, θέση τήν ὁποία ἐγκατέλειψε γιά νά γίνει Μοναχός. Μέ τήν Κρήτη συνδέεται διότι κατά τή διέλευσή του μέ προορισμό τήν Αἴγυπτο, παρέμεινε σ᾽ αὐτήν ἀπό τό 626-628μ.χ. καί ἀντιμετώπισε αἱρετικούς Σεβηριανούς ἐπισκόπους. Ἀπό τήν Κρήτη ἄρχισε τούς δογματικούς, διαλόγους γιά τήν αἵρεση τοῦ Μονοθελητισμοῦ –Μονοενεργρητισμοῦ (Migne P.G. τομ. 91, βλ. Φειδᾶ Ἐκκλησ. Ἱστορία Τομ. Α΄ σελ. 742.) Γιά τούς ἀγῶνες καί τά θεολογικά του συγγράμματα βασανίσθηκε καί τοῦ ἔκοψαν τή γλῶσσα καί τό χέρι. Ἐκοιμήθη ἐξόριστος καί φυλακισμένος.