Γεράσιμος Εὐβοεύς

gerasimos

Ὑπῆρξε ὁ γνησιώτερος μαθητής τοῦ Ὁσ. Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου. Στά χειρόγραφα ἀναφέρεται ὡς «…πρῶτος τῶν ἐκείνου μαθητῶν, ὁ ἐν ἁγίοις Γεράσιμος, ὡρμημένος ὤν ἐξ Εὐρίπου…».

Ὁ Ὅσ. Γεράσιμος γνώρισε τόν Ὅσ. Γρηγόριο στό Σινᾶ. Ὁ Ὅσ. Γεράσιμος ἀκολούθησε «…κατ᾽ ἴχνος…» τόν δάσκαλό του, «…ὡς ἐκμαγεῖον τῶν ἀρετῶν γενομένου…». Ὅταν ἔφυγε ἀπό τό Σινᾶ ὁ Ὅσ. Γρηγόριος πῆρε μαζί του τόν Ὅσ. Γεράσιμο. Μαζί ἐπιβιβάστηκαν σέ πλοῖο, τό ὁποῖο τούς ἔφερε στούς Καλούς Λιμένες τῆς περιοχῆς μας. Κατοίκησε μέ τόν Ὅσ. Γρηγόριο σέ σπηλιές τοῦ τόπου μέ βίο αὐστηρά ἀσκητικό, μέχρι πού βρῆκαν τόν ἐρημίτη Ὅσ. Ἀρσένιο τόν Ἀγιοφαραγγίτη, ὁ ὁποῖος τούς δίδαξε τά περί τοῦ βάθους τῆς νοερᾶς προσευχῆς. Ὁ Ὅσ. Γεράσιμος ἀξιώθηκε πολλῶν θεοσημειῶν καί ἔγινε πνευματικός πατέρας ἀναχωρητῶν καί ἀσκητῶν.