Ὑπογραφή σύμβασης γιά τή χρηματοδότηση τῶν μελετῶν γιά τήν ἀνέγερση νέου Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ στίς Μοῖρες, στίς 29/8/2023.

Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν. Ἀπό τήν ὑπογραφή τῆς σύμβασης γιά τή χρηματοδότηση μελετῶν, ὕψους 111.600 €, γιά τήν ἀνέγερση νέου Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ στίς Μοῖρες, 29/8/2003. Τήν ὡς ἄνω σύμβαση ὑπέγραψαν ὁ κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης, ὁ κ. Κων/νος Φασουλάκης, Πρόεδρος τῆς τεχνικῆς ἑταιρείας τῆς Περιφέρειας, «Δαίδαλος» καί ὁ Αἰσιμολ. Πρωτ. Ἰωάννης Φραγκάκης, Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν.

 

 

Ὁ Ἱ. Μητροπολιτικός μας Ναός, στίς Μοῖρες, ὅπως εἶναι γνωστό, ἐδῶ καί πολλά χρόνια ἀντιμετωπίζει ἔντονα προβλήματα στατικῆς καί δομικῆς ἐπάρκειας. Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τῆς ἐν λόγῳ Ἐνορίας, τό 2020, μετά ἀπό ἔγκριση τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, προέβη στήν ἀνάθεση ἐκπόνησης τεχνικῆς ἔκθεσης γιά νά μελετηθοῦν τεχνικά τά ὡς ἄνω θέματα.

Ἡ εἰρημένη τεχνική ἔκθεση ἔδωσε ἀποκαρδιωτικά ἀποτελέσματα, ἀπό τά ὁποῖα μεταφέρουμε μόνο μερικά ἀπό αὐτά: ὑπάρχουν παρατεταμένες ρηγματώσεις στό σῶμα τῆς τοιχοποιΐ́ας, φαινόμενα μετακινή́σεων – παραμορφώσεων στά στοιχεῖα τοῦ ὁπλισμένου σκυροδέματος, ρηγματώσεις – διαβρώσεις τοῦ ὁπλισμοῦ, ἀποδιοργάνωση τῶν ἐπιχρισμάτων τοῦ θόλου καί γενική́ ἀποσταθεροποίηση τῶν δομικῶ́ν στοιχείων, παλαιό́τητα τῶν δομικῶν στοιχείων – σκυρόδεμα ἡλικίας πάνω τοῦ ἐπιτρεπομένου ὁρίου ζωῆς, ἄστοχες παρεμβάσεις στά δομικά στοιχεῖα τοῦ Ἱ. Ναοῦ σέ περασμένες δεκαετίες πού λειτουργοῦν τροχοπέδη στήν ἀποκατάστασή του, ἔντονα προβλήματα στή στέγη καί στό καμπαναριό, ἔντονα φαινόμενα ὑγρασίας τόσο ἀπό κατάντη (ἀναδυόμενη) ὅσο καί ἀπό ἀνάντη (θολοδομία), ἀβαθής θεμελίωση, ἀπουσία ἐπαρκοῦς θεμελίωσης, προσθή́κη δομικῶ́ν στοιχείων πού δημιουργοῦν αὐτεντατικές καταστάσεις λόγῳ τῆς ἄστοχης τοποθέτησής τους, γυναικωνίτης, καμπαναριό καί μή ὀρθό́ς τρόπος σύνδεσής τους μέ τό ὑπόλοιπο δομικό́ σύνολο, ὁλίσθηση τοῦ Ἱ. Ναοῦ πρός τόν κεντρικό δρόμο τῶν Μοιρῶν μέ ὑπέδαφος μπαζῶν. Οἱ βλάβες πού ἔχουν προκύψει εἶναι πολύ σοβαρές καί μή ἀναστρέψιμες.

Μετά ἀπό αὐτά καί κατόπιν πολλῶν ἐνεργειῶν, σύν Θεῷ Ἁγίῳ, στίς 29/8/2023, στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, ὑπογράφηκε ἡ σύμβαση γιά τήν ἐκπόνηση τῶν μελετῶν, ὕψους 111.600€, οἰκοδόμησης νέου Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, μετά τήν ἔμπρακτη ἀνταπόκριση τοῦ κ. Περιφερειάρχου.

Τήν ὡς ἄνω σύμβαση ὑπέγραψαν ὁ κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης, ὁ κ. Κων/νος Φασουλάκης, Πρόεδρος τῆς τεχνικῆς ἑταιρείας τῆς Περιφέρειας, «Δαίδαλος» καί ὁ Αἰσιμολ. Πρωτ. Ἰωάννης Φραγκάκης, Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, ἐπί παρουσία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου, τοῦ κ. Ἀθανασίου Κύρκου, Γ. Διευθυντῆ τῆς τεχνικῆς ἑταιρείας τῆς Περιφέρειας, «Δαίδαλος», τοῦ κ. Γιώργου Μαυρογιάννη, Διευθύνοντος Συμβούλου, τῆς αὐτῆς ἑταιρείας, τῶν Μελῶν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καί συνεργατῶν τοῦ ἐν λόγῳ Ἱ. Ναοῦ. Ἡ σύμβαση ὑπογράφηκε ἐντός τοῦ «λαβωμένου» ἀπό τόν χρόνο Ἱ. Ναό, τούς σεισμούς, τίς διαβρώσεις, καθιζήσεις κ.λ.π.

Τόσο ὁ Σεβ. κ. Μακάριος, ὅσο καί ὁ π. Ἰωάννης Φραγκάκης, τά Μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καί συνεργάτες τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, εὐχαρίστησαν θερμά τόν κ. Σταῦρο Ἀρναουτάκη, Περιφερειάρχη Κρήτης καί τούς ἀνθρώπους τῆς τεχνικῆς ἑταιρείας τῆς Περιφέρειας, «Δαίδαλος», γιά τήν στήριξή τους στό συγκεκριμένο ἔργο.

Ὁ κ. Περιφερειάρχης, τόνισε ὅτι τόσο ὁ ἴδιος ὅσο καί οἱ ὑπηρεσίες τῆς Περιφέρειας σκοπό ἔχουν νά συνδράμουν στήν ἐξασφάλιση τῆς ἀσφαλοῦς προσελεύσεως κλήρου καί πολιτῶν σέ ἕνα νέο Ναό καί στήν περαιτέρω ἐνίσχυση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ, φιλανθρωπικοῦ καί κοινωνικοῦ ἔργου πού συντελεῖται στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγ.Γεωργίου Μοιρῶν.

Ἀπό πλευρᾶς τῆς Ἐκκλησίας ἀναφέρθηκε ἡ ἐπικινδυνότητα τοῦ ὑφιστάμενου Ναοῦ, γεγονός πού προκύπτει ἀπό τήν ἐκπονηθεῖσα τεχνική ἔκθεση, ἡ ὁποία περιέχει στοιχεῖα τῆς ἑτοιμορροπίας του, παρουσιάσθηκε ἡ τοποθέτηση προστατευτικῶν δικτύων στήν ὅλη ὀροφή τοῦ Ναοῦ καί ὄχι μόνο, ἕνεκα τῶν διαβρώσεων, γιά νά μήν προξενήσουν βλάβη στούς πιστούς οἱ σοβάδες πού κατά καιρούς πέφτουν, τό κλείσιμο τοῦ Ναοῦ σέ περιόδους σεισμῶν, γιά λόγους ἀσφαλείας, πού ὁ Ναός παραμένει κλειστός καί ἡ γνωμάτευση, μετά ἀπό αὐτοψία τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας, ὅτι ὁ Ναός δέν παρουσιάζει κανένα ἀρχαιολογικό ἐνδιαφέρον.

Μαζί μέ τά παραπάνω, δηλώθηκε ὅτι κάθε προσπάθεια γιά τήν ἀνακαίνιση τοῦ ὑπάρχοντος Ναοῦ κρίνεται ἀντιοικονομική, λόγω γήρανσης τῶν δομικῶν στοιχείων (ὁπλισμένο σκυρόδεμα ὑπερβαίνει τό λειτουργικό ὅριο ζωῆς), λόγω διαφορετικῶν κατασκευαστικῶν φάσεων πού δέν συνδέονται λειτουργικά μεταξύ τους κ.λ.π..

Χρειάζεται ἕνας νέος Μητροπολιτικός Ναός, ὁ ὁποῖος νά λειτουργεῖ ἄρτια γιά τό καλό τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί κοινωνίας.