Ὁμιλία Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, Ε ΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, 10/4/2022. Ὁμιλητής ὁ Ὁσιολογ. Ἱερομόναχος Μεθόδιος Ζαχαριουδάκης, μέ θέμα: «Ὁ ρόλος τῆς μετάνοιας, μέσα στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, μέ ἀφορμή τόν βίο τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας».