Ἡ Ἱ. Μητρόπολη γιά τό Συνέδριο

Ἡ Ἱ. Μητρόπολη γιά τό Συνέδριο

Παρά τά ἐν κρίσει διαμορφούμενα ἑλλαδικῶς καί παγκοσμίως, σέ περιόδους ὤθησης πρός θαλάμους ἄψυχων οἰκονομικῶν ἀριθμῶν, ὡς μοναδικοῦ δῆθεν τρόπου μέτρησης τῆς ζωῆς, ἐπιτελέστηκε ἀπό 20 – 23/9/2012 στή Μεσαρᾶ, τό 1ο Διεθνές Συνέδριο «Ἐν Γορτύνῃ καί Ἀρκαδίᾳ ἐγένετο…».

Ἐρευνητές, ἐπιστήμονες, καλλιτέχνες καί ὁμιλητές, εὐαισθητοποίησαν καί ξύπνησαν συνειδήσεις, σέ μιά περιοχή τρανῆς κληρονομιᾶς ἡ ὁποία ἄν καί ἔχει νά ἐμφανίσει καί νά πεῖ ἀκόμα πολλά, εἶναι τόσο παραμελημένη, γιά διάφορους λόγους…Ἀρκεῖ νά ἐπαναφέρουμε στή μνήμη, μόνο ἕνα ἀπό τά πολλά: οἱ πραγματοποιημένες ἀνασκαφές τῆς Γόρτυνας, εἶναι λιγότερες τοῦ 10%!

Ἡ πρωτοβουλία τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας νά προβάλει ἄγνωστες πτυχές τῆς πνευματικότητας καί τοῦ πολιτισμοῦ μας καί νά ἀναζητήσει συνδιοργανωτές, ἀγκαλιάστηκε μέ ζέση ἀπό καλούς φίλους, συνεργάτες, φορεῖς καί μέσα ἐνημέρωσης.

Ἐν πρώτοις βιώσαμε τήν Θ. Λειτουργία, μέ ψαλσίματα τῆς ἀρχαίας τάξης τοῦ ὡραίου χοροῦ «Οι Κρήτες Μαΐστορες», στόν ἀρχαιοπρεπῆ Ἱ. Ναό τῆς Κερᾶς ἤ Ἁγ. Τίτου στή Γόρτυνα, στίς 20/9/2012, ἡμέρα ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Ξένου, ἀπό τό Σίβα Μεσαρᾶς καί ἡμέρα ἔναρξης τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἁρμονία κρυμμένη, σ᾿ αὐτό ἐδῶ τό πρωτοχριστιανικό Κέντρο τῆς Κρήτης, στούς ἐλάχιστους, μικρούς τόνους τῆς ἐκκλησιαστικῆς παρασημαντικῆς κατίσχυσε κυριολεκτικά ἐπί τοῦ συνήθους σύγχρονου θορύβου. Διακόνησε τήν ἀναίμακτη θυσία, στή Γόρτυνα, στήν ὁποία συναθροίζονται οἱ πρωτοχριστιανικές κρητικές ψυχές. Ἡ Θ. Λειτουργία τῆς Γόρτυνας τίς κρατᾶ ζωντανές, κι᾿ ἄς εἶναι τώρα αὐτή σωρός ἀπό πέτρες καί λείψανα μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς. Ἡ Θ. Λειτουργία μᾶς χόρτασε, πράϋνε πόνους καί παρέστησε πᾶσι τά θαυμάσια τῆς εὐσέβειας καί φιλογένειας τῆς παλαιᾶς Κρήτης, ἐπαυξάνοντας τήν ἕλξη πρός τόν ἡδύγευστο θησαυρισμό τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ λειτουργικοῦ φρονήματος.

Αἰσθανθήκαμε στόν ἱερό πυρῆνα τῆς Γόρτυνας καί ἀπό τίς πέτρες τοῦ Ναοῦ νά ἀναβλύζουν κρυστάλλινοι ρύακες τῶν θεμελίων Παύλου καί Τίτου, πού ὑπερπλήρωσαν ἀπό ἐκεῖ τήν κολυμβύθρα τοῦ χριστιανικοῦ βαπτισμοῦ τῆς Κρήτης. Ἀναστάντες δέ «…ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις…» ἐπορεύθημεν «…εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς…». Ἱεραποδημήσαμε στά μονοπάτια τῶν ἀσκητῶν, ἕως τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Κουδουμᾶ καί τοῦ Ἱ. Μετοχίου της, στό Λουσούδι τοῦ λόγιου Φιλάγρη. Περπατήσαμε δίπλα στόν ἀκατάπαυστο τροχασμό τῶν ὑδάτων τῶν Ζαριανῶν παρυφῶν τοῦ Ψηλορείτη πού ἀρδεύουν τόν εὔφορο κάμπο, μέχρι τίς ἀκτές τοῦ κόλπου τῆς Μεσαρᾶς, πού δροσίζουν ἐπίνεια τοῦ ἀρχαίου κόσμου.

Ἀπό τήν Θ. Λειτουργία περάσαμε, στά μέρη διεξαγωγῆς τοῦ Συνεδρίου, Μοῖρες, Ἅγ. Δέκα, Χάρακα. Τό συνέδριο εὐλόγησε, ἀπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ὁ Ὁποῖος ἀπέστειλε σχετικό σεπτό καί ἐξαιρετικό Πατριαρχικό Γράμμα. Εὐχαριστοῦμε βαθυσεβάστως καί ἀπό καρδίας. Ἐπίσης εὐλαβῶς εὐχαριστοῦμε τήν Ἱ. Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης γιά τό Συνοδικό μήνυμα, χαιρετισμό Της, τόν Σεβ. Πρόεδρο τῆς Ἱ. Ἐ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο καί δι᾽ αὐτοῦ, τά Μέλη τῆς Ἱ. Συνόδου.

 Ἀκούσαμε τούς ἐξαιρετικούς κ. κ. εἰσηγητές τροφοδοτηθέντες ἀπό συναρπαστικές, ἐπιστημονικές ἀνακοινώσεις καί ἐμβαθύνσεις τους, μεγάλο μέρος τῶν ὁποίων ἀποκάλυψε ἄγνωστες πτυχές τῆς ἀγαπημένης Μεσαρᾶς τῶν αἰώνων, τῆς Γόρτυνας, Φαιστοῦ καί τῆς Κρήτης.

Πρωτοποριακό χαρακτηρίστηκε τό γεγονός ὅτι οἱ λεγόμενες «θεωρητικές» ἐπιστήμες συνεργάστηκαν μέ ἐπιστημονικούς κλάδους διαφορετικῶν γνωστικῶν ἀντικειμένων, ὅπως εἶναι ἡ ἰατροδικαστική. Ἰδιαίτερη βαρύτητα, μάλιστα, δόθηκε στή συμβολή τῶν ἰατροδικαστικῶν ἐπιστημῶν στή διερεύνηση ἱστορικῶν καί ἀρχαιολογικῶν ζητημάτων.

Παρατηρήσαμε τήν προσήλωση τῶν εἰσηγητῶν στά ἀντικείμενά τους, ἀπό τά παλαιά μέχρι τά νέα, ἀπό τήν ἀρχαιολογία, τά χειρόγραφα, τή γραμματολογία, τήν ἱστορία μέχρι τήν τεκμηρίωση σύγχρονων μέσων, ἀπό τίς ἀφηγήσεις, περιγραφές ἡρωϊκῶν ἀγωνιστῶν, ἀπό τή λαογραφία μέχρι τίς τέχνες, ἀπό τίς στατιστικές μέχρι τῆς νέες τεχνικές ἀνάπλασης καί ἀπό τά τῶν μόλις προηγουμένων αἰώνων μέχρι τά τῶν νεωτέρων χρόνων, μέχρι τήν ἀντίσταση καί τή γεωργία κ.λ.π. Δέν ἔχει παρά νά δεῖ κανείς τό πρόγραμμα τοῦ Συνεδρίου (http://www.imga.gr/new/images/programma_sinedriou.pdf). Συγκλονιστήκαμε δέ ἐνίοτε ἀπό κάποια νέα πράγματα καί δεδομένα. Ἐνθουσιαστήκαμε ἀπό τό εὔρος πού κάλυψε τό Συνέδριο, πάνω στό ὁποῖο τεχνουργήθηκε μιά καινούργια σύναψη συνεργασίας.

Εἶναι ἀδύνατο νά περιγραφοῦν ἀναλυτικά οἱ θεματικές ἑνότητες, τό περιεχόμενο τῶν εἰσηγήσεων καί τό ἐποπτικό ὑλικό τό ὁποῖο παρουσιάστηκε. Αὐτά μαζί μέ τά παραλειπόμενα καί τά λάθη θά γίνουν πρόπλασμα πορείας γιά νά φθάσουμε, σύν Θεῷ Ἁγίῳ, μετά ἀπό δύο χρόνια, ὅπως ὅλοι εἴπαμε, στό 2ο Διεθνές Συνέδριο τῆς Γόρτυνας.

Τό Συνέδριο ὅμως θά ἦταν ἀδύνατον νά συγκληθεῖ χωρίς τή φιλότιμη παρουσία, πλούσια συνεισφορά, τόσων καί τόσων ἀξιόλογων ἀνθρώπων, ὅλων τῶν τομέων του, τῶν εἰσηγητῶν, τῆς Ὀργανωτικῆς, Ἐπιστημονικῆς καί Τιμητικῆς Ἐπιτροπῆς καί Γραμματείας του, καθώς καί τῶν χορηγῶν, βοηθῶν του, τά ὀνόματα τῶν ὁποίων ἀναγράφονται πλέον ἀναλυτικά στό ἐσαεί ἀναρτημένο στό Ἴντερνετ, πρόγραμμα τοῦ Συνεδρίου, (http://www.imga.gr/new/1_sinedrio_gortinas.htm). Πρός ὅλους ὁφείλουμε εὐγνωμοσύνη καί ἐκφράζουμε ἄπειρες εὐχαριστίες.

Δέν μποροῦμε νά ἀποσιωπήσουμε ἐδῶ τά ὀνόματα ἀνθρώπων τοῦ πρώτου – πρώτου κύκλου ὥστε νά δρομολογηθεῖ τό Συνέδριο: Τῶν κ. κ. Ἀθαν. Παλιούρα, Νικολ. Ψιλάκη, Ἐμμ. Μιχαλοδημητράκη, Ἐμμ. Δρακάκη, Ἡρακλῆ Πυργιαννάκη καί τοῦ Ἀρχιμ. Ἰωακείμ Καρανδινοῦ. Τούς εὐχαριστοῦμε πολύ ἐκ μέρους τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας.

Εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τή συνδιοργάνωση τοῦ Συνεδρίου τήν Περιφέρεια Κρήτης, τόν κ. Σταῦρο Ἀρναουτάκη, Περιφερειάρχη Κρήτης, ὁ ὁποῖος μάλιστα ἀποδέχθηκε νά χρηματοδοτήσει τήν ἔκδοση τῶν πρακτικῶν τοῦ Συνεδρίου, τό Τμῆμα Ἰατρικῆς τοῦ Παν/μίου Κρήτης, τόν Καθηγητή κ. Ἀνδρέα Μαργιωρῆ, Πρόεδρο τοῦ ἐν λόγῳ Τμήματος, τό Τ.Ε.Ι. Κρήτης, τόν Καθηγητή κ. Εὐάγγελο Καπετανάκη, Πρόεδρο τοῦ Τ.Ε.Ι. Κρήτης καί τή Βαλκανική Ἀκαδημία Ἰατροδικαστικῶν Ἐπιστημῶν, τόν Καθηγητή κ. Ἐμμ. Μιχαλοδημητράκη, Πρόεδρο τῆς Ἀκαδημίας.

Ὁ Νότος τῆς περιοχῆς μας θά θυμᾶται τόν ἀνακαινισμό αὐτοῦ τοῦ 1ου Διεπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῆς Γόρτυνας. Ἐλάχιστη τιμή πρός τούς εἰσηγητές καί συνέδρους ἦταν μιά μικρή φιλοξενία ἐκ μέρους τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, Μοναστηριῶν καί Ἐνοριῶν μας, γεμάτη ὅμως ἀπό τιμή πρός τά ἀγαπητά πρόσωπα καί τό ἔργο ὅλων.

Ἡ Ἀποστολική Ἐκκλησία τῶν Γορτυνίων, ἡ ταπεινότητά μας, ἀπό τῆς ἐπισκοπικῆς προφυλακῆς της, θά εὔχονται γιά τήν εὐημερία, ἀκμή, πρόοδο καί εὐπλόΐμη πορεία στή ζωή, ὅλων τῶν ἀνωτέρω.

Δοξάζομε τόν Πανάγαθο Τριαδικό Θεό, μέ τίς πρεσβείες πάντων τῶν προστατῶν Ἁγίων τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, πού μᾶς ἐδωροφόρησε αὐτό τό πολύ σημαντικό Συνέδριο.-

† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος