Ἑορτή ἱ. μνήμης Ἁγ. Παρθενίου καί Εὐμενίου, Ἱ. Μονῆς Κουδουμᾶ, 10/7/2023.