Ἑορτή Ἁγ. Παύλου, Ἐπισκόπου Γορτύνης, στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Δέκα τῆς Ἁγίας Λίμνης Ἁγ. Δέκα, χειροθεσία εἰς Πνευματικόν τοῦ π. Ἐμμ. Καργάκη, Ἐφημερίου Ἐνορίας Ἁγ. Δέκα, 3-10-2021.

pavlosgortinis

Ἅγ. Παῦλος, Ἐπίσκοπος Γορτύνης,
ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε τήν ἀνακομιδή τῶν ἱ. Λειψάνων τῶν Ἁγ. Δέκα, τό 312 μ.Χ.

῾Ως ᾿Επίσκοπος ἔδρασε στό τέλος τῶν διωγμῶν καί ἐποίμανε τήν ᾿Εκκλησία μέ τήν ἔναρξη τῆς ἐλευθερίας ἔκφρασης τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως. Μέ βάση τά ἀρχαῖα «Μαρτύρια», ὁ Παῦλος ἦταν ἐκεῖνος πού τό 312 μ.Χ., μετέβη στή Ρώμη γιά νά συναντήσει τον Μ. Κωνσταντῖνο καί νά ζητήσει τήν ἄδεια γιά τήν ᾿Ανακομιδή τῶν Λειψάνων τῶν ῾Αγίων Δέκα Μαρτύρων τῶν μαρτυρησάντων ἐπί Δεκίου τό 250 μ.Χ. Εἶχε τή χάρη τῆς θαυματουργίας νά ἐκδιώκει δαιμόνια. ῾Ο Μ. Κωνσταντῖνος τοῦ ἔδωσε τήν ἄδεια τῆς ᾿Ανακομιδῆς.
Ὁ Ἁγ. Παῦλος Γορτύνης, καθορίστηκε τοπικά νά ἑορτάζεται τήν α΄ Κυριακή τοῦ Ὀκτωβρίου.