Ἐπίσκεψη στο Γυμνάσιο – Λύκειο Ἁγ. Δέκα, 18/4/2014.