Ἐπίσκεψη στο Γυμνάσιο – Λύκειο Ἁγ. Δέκα, 7/4/2017.

Ἐπίσκεψη στο Γυμνάσιο – Λύκειο Ἁγ. Δέκα, 7/4/2017.