Ἐκκλησίας Κρήτης: «…Ὑψώνομε, τή φωνή μας πρός κάθε ἁρμόδιο καί ζητοῦμε νά μήν ἐπιτραπεῖ ἡ χρήση τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» ἤ παράγωγό του, γιά τά Σκόπια…. », (Συνοδική Ἐγκύκλιος 22ας Ἰανουαρίου 2018).

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

Ἀριθμ. Πρωτ. 65                                                                  Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 22ᾳ Ἰανουαρίου 2018

Πρός τούς Αἰδεσιμωτάτους Κληρικούς, τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

 

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

     Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, στή Συνεδρία Της, τῆς 16ης Ἰανουαρίου 2018, ἀσχολήθηκε ἀναλυτικά μέ τό θέμα τῆς ὀνομασίας τῶν Σκοπίων, τό ὁποῖο συζητεῖται τίς ἡμέρες αὐτές καί ἀποφάσισε ὁμόφωνα, ὄχι μόνο νά κοινοποιήσει τίς θέσεις Της πρός κάθε ἁρμόδιο καί ὑπεύθυνο παράγοντα τῆς Πολιτείας μας, μέ κατάλληλα Συνοδικά Γράμματα, ἀλλά καί νά ἐξαπολύσει τή Συνοδική αὐτή Ἐγκύκλιο γιά τήν ἐνημέρωση τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων καί τοῦ εὐσεβοῦς Κρητικοῦ Λαοῦ, ὅλων ἐσᾶς, γιά τό σπουδαῖο τοῦτο Ἐθνικό θέμα.

     Ἀρχικά, καί σέ σχέση μέ ὅσα δημοσιεύθηκαν σέ κάποια Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως, γιά «ἐρωτήματα» κύκλων τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος: «ἄν ἡ Ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας ἀποφάσισε νά συμπορευθεῖ μέ τό νεοναζιστικό μόρφωμα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς», ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, δηλώνει ξεκάθαρα καί κατηγορηματικά, ὅτι δέν ταυτίζεται καί δέν συμπορεύεται μέ τή Χρυσή Αὐγή, οὔτε μέ ὁποιοδήποτε ἄλλο Κόμμα ἤ Πολιτικό Φορέα.

     Ἐπίσης, γίνεται ξεκάθαρο ὅτι ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, στό πλαίσιο τῶν ἁρμοδιοτήτων Της, δέν ἐπιθυμεῖ, οὔτε ἔχει τή δυνατότητα νά ἀναλάβει ἄλλους ρόλους, οἱ ὁποῖοι δέν Τῆς ἀνήκουν. Ἡ Ἐκκλησία γνωρίζει πολύ καλά τό ρόλο καί τήν εὐθύνη Της, ἔναντι τῶν πραγμάτων καί τῶν ἐξελίξεων, γι’ αὐτό καί ἐπιλέγει νά μή σιωπήσει, ἀλλά νά ὁμιλήσει καί νά ἐκφράσει δημόσια, τήν ἄποψή Της.

     Συνεπῶς, μέ σεβασμό στούς θεσμούς καί μέ πλήρη ἐπίγνωση ὅτι τήν Ἐξωτερική Πολιτική τῆς Χώρας μας, σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα καί τήν ἐντολή τοῦ λαοῦ, ἀσκεῖ ἡ Ἑλληνική Πολιτεία, ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, ἐκφράζει πρός ὅλους τήν ὑπεύθυνη θέση Της, γιά τό θέμα τῆς χρήσης τοῦ ὅρου «Μακεδονία» ἤ παραγώγου αὐτοῦ, γιά τήν ὀνομασία τῶν Σκοπίων.

     Ἀγαπητά παιδιά τῆς Ἐκκλησίας,

     Ὡς Κρῆτες, ἔχομε εὐθύνη καί ἱερό χρέος ἔναντι τοῦ αἵματος τῶν ἐνδόξων Προπατόρων μας, τῶν Κρητῶν Μακεδονομάχων, νά ἀρθρώσομε λόγο γιά τό σημαντικό τοῦτο Ἐθνικό ζήτημα. Εἶναι τό ἐλάχιστο «ἀντίδωρο» εὐγνωμοσύνης καί τιμῆς πρός τούς Κρῆτες Μακεδονομάχους.

     Ὅπως μάλιστα προκύπτει, ἀπό τά ἐπίσημα στοιχεῖα τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ, ὁ μισός ἀπό τόν συνολικό ἀριθμό τῶν Μακεδονομάχων ἦταν Κρῆτες. Συγκεκριμένα, κατά τήν περίοδο  1903-1908, οἱ Κρῆτες Μακεδονομάχοι ἀνερχόταν σέ 3.015 (2.976 Ἄνδρες καί 39 Ὁπλαρχηγούς), ἀπό δέ τούς τρεῖς μεγάλους Ὁπλαρχηγούς τοῦ Ἀγῶνα, οἱ δύο ἦταν Κρῆτες.

     Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης διατυπώνει μέ δυνατή φωνή πρός κάθε κατεύθυνση, σεβόμενη τήν Ἱστορία καί τό αἷμα τῆς ἐθελούσιας προσφορᾶς τῶν Κρητῶν Μακεδονομάχων, ὅτι ἡ Μακεδονία εἶναι μία, Ἑλληνική καί ἀδιαπραγμάτευτη!

     Ὅλοι ἀκοῦμε ἀπό τά βάθη τῆς Ἱστορίας, μέ δέος καί ἐσωτερικό συγκλονισμό, τούς λόγους τοῦ μεγάλου Ἐθνάρχου, Ἐλευθερίου Βενιζέλου, πρίν ἀπό τόν πόλεμο τοῦ 1912-13, ὁ ὁποῖος εἶπε: «ὁ Μακεδονικός ἀγῶνας πρέπει νά γίνει τό Εὐαγγέλιο τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς».

     Ὑψώνομε, λοιπόν, τή φωνή μας, τή φωνή τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, πρός κάθε ἁρμόδιο καί ζητοῦμε νά μήν ἐπιτραπεῖ ἡ χρήση τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» ἤ παράγωγό του, γιά τά Σκόπια. Θεωροῦμε ὅτι ἡ χρήση τοῦ ὅρου «Μακεδονία», μέ ὁποιοδήποτε τρόπο, θά δημιουργήσει μελλοντικά ἐθνικές περιπέτειες, γιά τήν Πατρίδα μας. Ἔχομε χρέος νά ἀγωνισθοῦμε γιά τά δίκαιά μας, ὅλοι μαζί, ἑνωμένοι, μέ ἀγάπη στήν Πατρίδα μας.

     Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, προσκαλεῖ τούς ὑπεύθυνους, νά ἀναθεωρήσουν τή στάση καί τήν ἐπιλογή τους καί νά ἀξιολογήσουν τά πράγματα, μέ γνώμονα τήν ἱστορική ἀλήθεια καί τήν πορεία τοῦ Τόπου μας.

     Τήν ἴδια ὥρα, στρεφόμαστε πρός ὅλους τούς Κρῆτες, ὑπενθυμίζοντας ὅτι δέν πρέπει νά λησμονοῦμε τίς θυσίες τῶν Ἡρώων, πού γέννησε καί ἀνέθρεψε ἡ Μεγαλόνησος Κρήτη. Αὐτοί μᾶς καλοῦν διαχρονικά στίς ἐπάλξεις τοῦ χρέους καί τῆς εὐθύνης, καί μᾶς ἐμπνέουν, μέ τό παράδειγμά τους, νά μήν ἐγκαταλείψομε ποτέ τό Κρητικό φιλότιμο, τήν Κρητική λεβεντιά,τό Ρωμαίϊκο καί τό Ὀρθόδοξο ἦθος!

Μέ τίς σκέψεις αὐτές, καταθέτομε τήν ὑπεύθυνη θέση τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, στό σημαντικό αὐτό θέμα, σᾶς εὐλογοῦμε πατρικά καί σᾶς εὐχόμαστε, νά διακρατεῖτε ψηλά τά ἱερά καί τά ὅσια τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Γένους μας, τά ὁποῖα παραλάβαμε ἀπό τούς Προγόνους μας, ὡς ἱερή παρακαταθήκη, τήν ὁποία ὀφείλομε νά παραδώσομε ἀλώβητη στίς ἐπερχόμενες γενεές τῆς Πατρίδας μας.

 

Μέ πατρικές εὐχές καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπη

† Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος, Πρόεδρος

† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος

† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

† Ὁ Κυδωνίας καί Ἀπoκoρώνoυ Δαμασκηνός

† Ὁ Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων Εἰρηναῖος

† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Κύριλλος

† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος

† Ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀμφιλόχιος

† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀνδρέας