ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 25.12.2013

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

Ἀριθμ. Πρωτ. 823

Ἐν Ἡρακλείω, τῇ 25ῃ Δεκεμβρίου 2013

 

Πρός
τούς Αἰδεσιμολογιωτάτους Κληρικούς, τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς
καί τόν εὐσεβῆ καί φιλόθεο Λαό τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

 

Ἀγαπητοί μας ἀδελφοί, παιδιά τῆς Ἐκκλησίας μας,
Αὐτές τίς ἡμέρες ἑορτάζουμε τή «Μητρόπολη τῶν Ἑορτῶν», τά Χριστούγεννα. Στή μεγάλη αὐτή Ἑορτή μας, ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος. Ὁ Λόγος σαρκώνεται γιά νά ἁγιάσει καί νά ἀναγεννήσει τόν ἄνθρωπο, τήν ἀνθρώπινη ζωή, ἡ ὁποία εἶναι θεῖο δῶρο.
Στή Φάτνη τοῦ Σπηλαίου τῆς Βηθλεέμ, προσκύνησαν ὅλοι: οἱ χοροί τῶν Ἀγγέλων, οἱ ἁπλοί βοσκοί τῆς ὑπαίθρου, οἱ σοφοί Μάγοι, ὅπως καί ἡ κτίση ὁλόκληρη, τόν Νεογέννητο Χριστό, τόν Αἰώνιο καί Ἀθάνατο Σωτῆρα μας.
Ἐμεῖς, οἱ Ὀρθόδοξοι ἄνθρωποι, πορευόμαστε μέ τήν Πίστη, τήν Παράδοσή μας, τό ὑγιές ἐκκλησιαστικό φρόνημα καί τό βίωμα τῆς ἀληθινῆς ζωῆς μέ τό Χριστό, τό ὁποῖο ἐκφράζεται μέ τά τρία στάδια τῆς Ὀρθόδοξης πνευματικότητας, τήν κάθαρση, τόν φωτισμό καί τή θέωση.
Στό ἀπέριττο Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, δέν εἰσχωρεῖ τελικά ἕνα φευγαλέο συναίσθημα ἐξωτερικῆς χαρᾶς, ἤ ἡ «θρησκευτικότητα», γιά μιά κοσμική εὐδαιμονία, ἀλλά χωροῦν καί παραμένουν, ὅσοι ἔζησαν καί ζοῦν τήν ἀληθινή ζωή τοῦ Χριστοῦ.
Στίς μεγάλες δυσκολίες τῶν καιρῶν μας καί τίς κρίσεις, ὄχι μόνον τίς οἰκονομικές, ἀλλά καί τίς βαθύτερες, μέ ἀνώτερη ἀπό ὅλες τήν πνευματική κρίση, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ὑπενθυμίζει σέ ὅλους μας, ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι μόνο ἀπρόσωπο ἄτομο ἤ ἕνας καταναλωτής, ἀλλά βρίσκεται σέ διαρκῆ σχέση ὑπαρξιακῆς κοινωνίας μέ τόν Χριστό καί τούς συνανθρώπους του.
Ὁ σύγχρονος εὐτελισμός τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς ἀξιοπρέπειάς του, ἔρχεται σέ πλήρη ἀντίθεση μέ τήν Ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία γιά τό μυστήριο τῆς ζωῆς. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, σήμερα, μέ πρωτεργάτη τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ Χριστός ἤλθε, γιά νά ἔχουμε ζωή περίσσεια, «ἵνα ζωὴν ἔχωσι καὶ περισσὸν ἔχωσιν» (Ιωάν. ι’, 10). Προβάλλει τήν μεταξύ μας ἰσότητα, τήν ἀδελφότητα καί τήν ἀλληλεγγύη.
Ἀπό τή Φάτνη τοῦ Χριστοῦ μας, πηγάζει ἡ μοναδική ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, ὡς θείου δώρου καί σᾶς προτρέπομε μέ πολλή πατρική ἀγάπη, κατά τή μεγάλη σημερινή Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, νά σεβόμαστε τή ζωή καί τό ἀνθρώπινο πρόσωπο, τό δικό μας καί τῶν ἄλλων καί νά διαφυλάττουμε τήν ἱερότητα καί τή μοναδική ἀξία της. Νά ἀναγνωρίζουμε στά πρόσωπα τῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν μας, τίς «εἰκόνες τοῦ Θεοῦ». Νά βλέπουμε καί νά ζοῦμε τή ζωή ὡς τό δῶρο τοῦ Θεοῦ, νά ἀγαποῦμε τόν κάθε ἄνθρωπο, ὡς «οὐρανοπολίτη», πολίτη τῆς εὐλογημένης Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Νά συνεργαζόμαστε ὅλοι μαζί, γιά τήν προστασία τῆς θεοδώρητης ζωῆς καί νά ἀτενίζουμε μέ ἐλπίδα καί προσδοκία τόν Σαρκωθέντα Κύριό μας, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ ἀληθινή, μοναδική Ζωή μας.
Στήν εὐλογημένη αὐτή περίοδο τῶν Χριστουγέννων, εἶναι ἀπαραίτητο, νά θυμηθοῦμε, ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς συνανθρώπους μας, οἱ ὁποῖοι βρίσκονται σέ δοκιμασίες, θλίψεις, ἀσθένειες, φτώχεια, ἀνεργία, πείνα καί νά παραμείνουμε ἀλληλέγγυοι σέ αὐτούς, μέ σεβασμό καί διάκριση. Νά παρέχουμε μέ ἀνιδιοτέλεια κάθε εἴδους βοήθεια, σέ ὅσους τή χρειάζονται. Νά δείχνουμε μέ τρόπο χριστομίμητο, συμπαράσταση στόν πόνο, τή θλίψη καί τήν ὁποιαδήποτε δοκιμασία, τοῦ κάθε ἀδελφοῦ μας, μέ τρόπο ἀγαπητικό, ταπεινό καί κενωτικό.
Νά διαβοῦμε τίς γέφυρες κοινωνίας μεταξύ ὅλων μας, ὥστε νά συμβάλουμε στήν πραγμάτωση τῆς εἰρήνης καί τῆς καταλλαγῆς. Νά χαιρόμαστε τό Γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου, ὡς ἀφορμή δοξολογίας τοῦ Οὐράνιου Πατέρα μας, τῆς Πηγῆς τῆς Ζωῆς καί τῆς ἀληθινῆς χαρᾶς. Νά διατηροῦμε τό σεβασμό στό θεόσδοτο δῶρο τῆς ζωῆς. Νά παλαίβουμε καί νά νικοῦμε τίς ἀπελπισίες, τίς ἀπογοητεύσεις καί τά ἀδιέξοδα τῆς ζωῆς, τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό τόν αὐτοκαταστροφικό ἐγωϊσμό τοῦ σημερινοῦ κόσμου καί προκαλοῦν τόν εὐτελισμό τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου, ἀπειλοῦν δέ, πολλές φορές, τή συνέχιση καί τήν ποιότητα τῆς ζωῆς.
Μέ τίς πατρικές αὐτές σκέψεις καί τίς ποιμαντικές προτροπές μας, συνοδοιποροῦμε, ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ ὅλους ἐσᾶς καί προσευχόμαστε, ὁ Σωτῆρας μας Ἰησοῦς Χριστός, νά χαρίζει στούς ἀνθρώπους τῆς Μεγαλονήσου μας, δύναμη καί ἀντοχή, προσδοκία καί ἐλπίδα, οὐράνια χαρά, χρόνια πολλά καί ἐλπιδοφόρα, πάντοτε μέ σεβασμό στήν ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί τή μοναδικότητα τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου.
Σᾶς ἀγαποῦμε, σᾶς εὐλογοῦμε, μοιραζόμαστε μαζί σας καί ζοῦμε ὅλα τά προβλήματά σας καί εὐχόμαστε ὁλόψυχα, μέ τοῦ Νεογέννητου Χριστοῦ μας τή δύναμη, νά ξεπεράσουμε ὅλα τά σημερινά προβλήματα καί νά βροῦμε τόν δρόμο μας, πού εἶναι ὁ δρόμος τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός!

Μέ πατρικές ἑόρτιες εὐχές καί ἐν Κυρίῳ Τεχθέντι ἀγάπη

 

† Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος, Πρόεδρος

† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος

† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

† Ὁ Κυδωνίας καί Ἀπoκoρώνoυ Δαμασκηνός

† Ὁ Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων Εἰρηναῖος

† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Εὐγένιος

† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Νεκτάριος

† Ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀμφιλόχιος

† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀνδρέας