Ἀπό Σεπτό Σεπτό Πατριαρχικό Πατριαρχικό Γράμμα τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

Ἀριθμ. Πρωτ. 1028

Ἱερώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε Εὐρώπης, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος, κύριε Εἰρηναῖε, Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῦ.
Ληφθέντα ἠξιολογήθησαν ἐν συνεδρίᾳ τῆς περί ἡμᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τά διά τοῦ ἀπό τῆς ις΄ Ἰουνίου ἐ.ἔ., Ἀριθμ. Πρωτ. 346, γράμματος τοῦ ἀειμνήστου προκατόχου τῆς ὑμετέρας ἀγαπητῆς Ἱερότητος ὑποβληθέντα ἐν ἀντιγράφῳ Πρακτικά τῆς συνεδρίας τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας τῆς ις΄ Φεβρουαρίου ἐ. ἔ., ἅτινα καί ἐμελετήθησαν ὑπό τῆς εἰς ἥν παρεπέμφθησαν ἁρμοδίας ἐπί τῶν ἐν τῷ ἐξωτερικῷ Ἐπαρχιῶν τοῦ Θρόνου Ἐπιτροπῆς, ὑποβληθείσης ἡμῖν σχετικῆς ἐκθέσεως αὐτῆς.
Εἰς ἀπάντησιν, ἐν πρώτοις συγχαίρομεν καί εὐχαριστοῦμεν τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί τοῖς σεβασμίοις μέλεσι τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου ἐπί ταῖς ληφθείσαις ἐπικαίροις ἀποφάσεσι.
Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τήν ἀπόφασιν τοῦ Ἱερωτάτου ἀδελφοῦ Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κυρίου Μακαρίου πρός χαρακτηρισμόν τῶν Καλῶν Λιμένων ὡς Ἱεροῦ Τόπου, προτρεπόμεθα, ὅπως καί ἡ ὑμετέρα Ἱερότης γνωρίσῃ τήν γνώμην αὐτῆς ἐν προκειμένῳ, ἵνα ἐν συνεχείᾳ ὁ χῶρος οὗτος ἔνθα ἀπεβιβάσθη ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος ἀνακηρυχθῇ ὡς ἱερός καί διά Πατριαρχικῆς ἡμῶν καί Συνοδικῆς Πράξεως, προωθηθῇ δέ καί ἡ ἔκδοσις ἐπί τούτῳ Προεδρικοῦ Διατάγματος.

βς΄ Νοεμβρίου κδ΄