Ἀπό τό Γράμμα τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, πρός τήν Α.Θ.Π. τόν Οίκουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαῖο. ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΎΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

18-12-2006

Ἀριθμ. Πρωτ. 719

Παναγιώτατε, Ἀναφερόμενος εἰς τό ἀπό 24 Νοεμβρίου 2006 ὑπ᾿ ἀριθμ. 1028 σεπτόν Ἔγγραφον τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος, ἀναφέρομεν καί γνωρίζομεν τῇ Μητρί Ἐκκλησίᾳ,?Σχετικῶς προς τήν Ἀπόφασιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου, περί χαρακτηρισμοῦ τῶν Καλῶν Λιμένων, ὡς τόπου Ἱεροῦ, εὐσεβάστως ἀναφέρομεν, ὅτι συμφωνοῦμεν καί ἀποδεχόμεθα προσωπικῶς τήν σχετικήν θέσιν τοῦ ἀναφερθέντος Ἀδελφοῦ Σεβ. Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, ὡς αὕτη ἔχει περιληφθεῖ εἰς τό ἔγγραφον Αὐτοῦ. Τά ἀνωτέρω ἀναφέροντες εἰς ἀπάντησιν καί πρός ἐνημέρωσιν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τῆς Ὑμετέρας Θεολέκτου Κορυφῆς, διατελοῦμεν. Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ. ? Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος