Ἀπό τό Γράμμα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου, πρός τήν Ἱ. Ἐ. Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

16-2-2006

Ἀριθμ. Πρωτ. 364/176/Φ20
Εὐσεβάστως ὑποβάλλω τό ὑπ᾽ ἀριθμ. πρωτ. 363/175/Φ3/16-2-2006 ἔγγραφον ἡμῶν πρός τό Δημοτικόν Συμβούλιον Μοιρῶν περί ἀνακηρύξεως τῶν Καλῶν Λιμένων ὡς “Ἱεροῦ Τόπου” ὅπερ καί ἐψηφίσθη, διά παμψηφίας, ?διά τά κατά Νόμον περαιτέρω. Εὐλαβῶς παρακαλῶ, ὅπως ἔχω τήν ἔγκρισιν καί τήν εὐλογίαν τῆς Ἱ. Συνόδου διά τήν ἀνωτέρω πρότασιν καί ὅπως συμπεριληφθῇ τό περιεχόμενον τοῦ ὑπ᾽ ἀριθμ. πρωτ. 363/175/Φ3/16-2-2006 ἡμετέρου ἐγγράφου εἰς τά Πρακτικά τῆς Ἱ. Συνόδου. Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ. ? Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος