Το Φ.Ε.Κ. της Πολιτείας για τις Λειτουργίες και τις ιεροτελεστίες, από 16.3.2020 έως 30.3.2020.

Φ.Ε.Κ.