Συνοδική Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, γιά τούς σεισμοπαθεῖς, 24/10/2021.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

 

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

Ἀριθμ. Πρωτ. 832                                                                                Ἡράκλειο, 13 Ὀκτωβρίου 2021

 

 

Προς τούς Εὐλαβεστάτους Κληρικούς, τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς καί τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

 

Ἀγαπητοί μας,

Ὅλοι ἐμεῖς πού ζοῦμε στή Μεγαλόνησο Κρήτη, κατά τό τελευταῖο διάστημα, γινόμαστε μάρτυρες καταστροφικῶν γεγονότων, πού προκαλοῦν πόνο καί θλίψη στίς καρδιές ὅλων μας, μέ ἀφορμή τή σεισμική δραστηριότητα πού ἔπληξε τή Νῆσο μας, μέ ἐπίκεντρο τό Ἀρκαλοχώρι καί τή Σητεία, καθώς καί ἄλλες περιοχές τῆς Κρήτης.

Οἰκίες ἰσοπεδώθηκαν, Ναοί κατέρρευσαν, ἑκατοντάδες οἰκοδομήματα καί χῶροι ἐργασίας ἐπλήγησαν ἀνεπανόρθωτα, κόποι ἐτῶν καί προγονικές ἑστίες ἰσοπεδώθηκαν καί γίνονται αἰτία δακρύων καί ἀπελπισίας.

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, σύσσωμος, σέ αὐτές τίς δύσκολες ὥρες στέκεται ἀρωγός στά παθήματα τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, δεόμενη προσευχητικά, ὥστε ὁ Παντοκράτωρας Κύριος, ὁ ὁποῖος μέ ἕνα μόνον λόγο Του ἐπιτάσσει καί τιθασεύει τά στοιχεῖα τῆς φύσεως, νά εἰσακούσει καί τίς ταπεινές δεήσεις μας, νά ἐπιβλέψει μέ εὐσπλαχνικό βλέμμα «ἐπί τήν ἄμπελον ταύτην», πού κλονίζεται σειομένη, νά στερεώσει τή γῆ καί νά καταρτίσει καί νουθετήσει ὅλους μας.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης ὁμοψύχως συμπαρίσταται στό ἄλγος καί τήν ὀδύνη τῶν συνανθρώπων μας, πολλοί ἀπό τούς ὁποίους, κατά κυριολεξία, δέν ἔχουν «ποῦ τήν κεφαλήν κλῖναι»(πρβλ. Ματθ. 8,20 καί Λουκ.9,58) καί ἐκφράζει λόγο παραμυθητικό, λόγο ἐλπίδας καί αἰσιοδοξίας πρός τόν γενναῖο καί πιστό λαό τῶν Κρητῶν, ἰδιαίτερα δέ πρός ἐκείνους πού περισσότερο ἐπλήγησαν ἀπό τούς καταστρεπτικούς σεισμούς τῆς περιόδου αὐτῆς. Προτρέπει τούς δοκιμαζομένους ἀδελφούς νά διέλθουν μέσα ἀπό αὐτή τή δυσκολία μέ θάρρος, ὅπως γνωρίζουν καλά οἱ Κρῆτες νά ἀντιμετωπίζουν ἀνάλογες περιστάσεις, νά μήν πτοηθοῦν ἀπό τήν ἀποκαρδιωτική, ἀληθινά, εἰκόνα τῶν ἐπακολούθων τῆς καταστροφικῆς σεισμικῆς ἀκολουθίας, ἀπό τήν πραγματικότητα τῶν ἐρειπίων, πού τούς περιβάλλουν, νά στηρίξουν κάθε ἐλπίδα τους στόν Θεό τοῦ ἐλέους, τῶν οἰκτιρμῶν καί τῆς φιλανθρωπίας καί νά στραφοῦμε «ἐξ ὅλης ψυχῆς καί διανοίας»πρός τήν Πάναγνο Μητέρα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὥστε οἱ ἀκατάπαυστες πρεσβειες Της πρός τόν μονογενῆ Υἱό Της νά λυτρώσουν τό γένος τῶν Κρητῶν ἀπό τή φοβερή ἀπειλή τοῦ σεισμοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης καλεῖ ὅλους νά δείξουμε ἑνότητα καί ὁμοψυχία στίς δύσκολες αὐτές συγκυρίες καί κάνει ἔκκληση πρός τά φιλάνθρωπα αἰσθήματα τῶν πιστῶν καί εὐσεβῶν τέκνων τοῦ ἀμπελῶνος Της, νά συνδράμουν καί ἐπιστηρίξουν, μέ ὁποιονδήποτε τρόπο, τούς πληγέντες ἀδελφούς μας, γιά νά ἀνακουφισθεῖ, ὅσο εἶναι δυνατόν, ἡ ὀδύνη τους, δίνοντας ἕνα ὡραῖο «παρών» στίς τωρινές δοκιμασίες τους.

Γιά τό λόγο αὐτό, ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, προκειμένου νά ἀναψύξει, ἔστω καί κατ᾿ ἐλάχιστον, τήν ἀπόγνωση τῶν  συνανθρώπων μας, κατά τή σημερινή Κυριακή θά περιαγάγει δίσκο συναλληλίας καί βοηθείας των, σέ ὅλες τίς Ἐνορίες τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπαρχιῶν τῆς Νήσου. Στό τέλος μάλιστα τῆς Θείας Λειτουργίας, θά ἀναπέμψει εἰδική δέηση ὑπέρ καταπαύσεως τῆς φοβερῆς, ὄντως, ἀπειλῆς τοῦ σεισμοῦ.

Εὐχόμαστε πατρικά ὁ Κύριος τοῦ ἐλέους καί πηγή πάσης παρακλήσεως νά παρηγορήσει τίς ψυχές ὅλων μας, καί νά μᾶς ἐνισχύσει ἰδιαίτερα τώρα, τόν καιρό τῆς δοκιμασίας, μέ αἰσιοδοξία καί θάρρος, πού θά πηγάζουν ἀπό τήν ἀκράδαντη πίστη πρός Αὐτόν, γιά νά συνεχίσουμε τό παρόν στάδιο τῆς ζωῆς μας μέ  γενναιότητα, καί νά ἐξέλθουμε μέσα καί ἀπό αὐτή τή δυσκολία ἀκόμη πιό δυνατοί καί φιλάδελφοι, ἄξια τέκνα ἡρωικῶν προγόνων, ἀλλά καί γνήσια τέκνα τοῦ ἑνός Τριαδικοῦ Θεοῦ, Θεοῦ τῆς ἄπειρης ἀγάπης καί τῶν πλουσίων οἰκτιρμῶν.

 

Μέ πατρικές εὐχές καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπη

 

† Ὁ ΚρήτηςΕἰρηναῖος, Πρόεδρος

† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος

† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

† Ὁ Κυδωνίας καί Ἀπoκoρώνoυ Δαμασκηνός

† Ὁ Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων Εἰρηναῖος

† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Κύριλλος

† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος

† Ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀμφιλόχιος

† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀνδρέας

 

 

Υ. Ἡ παροῦσα Συνοδική Ἐγκύκλιος νά ἀναγνωσθῇ πρό τῆς Ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς, 24ηςὈκτωβρίου 2021.