Συνοδική Εγκύκλιος της Ι. Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, για τον κορωνοϊό, 13/3/2020.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ἀριθμ. Πρωτ. 227                                                                               Ἡράκλειον, 13 Μαρτίου 2020

Πρός

Τούς Αἰδεσιμωτάτους Κληρικούς, τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς

καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

            Ἀγαπητοί Ἀδελφοί, παιδιά τῆς Ἐκκλησίας,

   Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε, τήν Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020, σέ ἔκτακτη Σύσκεψη καί συζήτησε τή λήψη ἀναγκαίων μέτρων γιά τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, καί ἀνακοινώνει τά ἀκόλουθα:

  1. Ἀρχικά ἡ Ἐκκλησία Κρήτης τονίζει τήν ὑποχρέωση ὅλων γιά συμμόρφωση πρός τούς κανόνες ὑγιεινῆς καί τίς ἐντολές τῶν ἁρμοδίων Ὀργάνων τοῦ Κράτους, σύμφωνα καί μέ τήν Ἀνακοίνωση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἔχει ἤδη διαβιβάσει, δύο σχετικές μέ τό θέμα τοῦ κορωνοϊοῦ ἐγκυκλίους τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας καί μία Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση, πρός τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή καί τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, μέ ἐντολή τῆς ἄμεσης ἐφαρμογῆς τους. Ἡ διαρκής ἐπικοινωνία μέ τίς ἁρμόδιες Ἀρχές τοῦ Κράτους εἶναι δεδομένη καί αὐτονόητη.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, μέ ὑπευθυνότητα ἀποδέχεται καί ἐφαρμόζει ὅλα τά μέτρα πού λαμβάνει ἡ Ἑλληνική Πολιτεία, γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἔκτακτης αὐτῆς κατάστασης. Τό ἴδιο θά πράξει σέ ὁ,τιδήποτε ἄλλο χρειασθεῖ, σύμφωνα μέ τήν ἐξέλιξη τῆς νόσου, στό ἀμέσως ἑπόμενο χρονικό διάστημα.

Ἡ ὑπεύθυνη στάση ὅλων μας εἶναι ἀπαραίτητη καί καλούμαστε νά συμβάλουμε στήν ὀρθή ἀντιμετώπιση τοῦ φαινομένου, σύμφωνα καί μέ τό πρόσφατο διάγγελμα τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας μας. Ἡ ὑπόθεση τοῦ κορωνοϊοῦ εἶναι ὑπόθεση ὅλων μας!

 Ἐπί πλέον, εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη ἡ ἀποφυγή τοῦ πανικοῦ καί τῶν ἀκροτήτων, πού δημιουργοῦν μόνο σύγχυση καί ἀναταραχή. Ἡ κατάσταση πού διαμορφώνεται χρειάζεται σύνεση καί συντονισμένες ἐνέργειες ἀπό ὅλους. Χρειάζεται προσοχή καί προσευχή. Χρειάζεται συλλογική καί ἀτομική δράση καί εὐθύνη, ὥστε νά ἀντιμετωπισθεῖ ἡ κρίση αὐτή.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης ἐκφράζει τή βαθύτατη λύπη Της γιά κάθε προσβλητική ἄποψη καί τοποθέτηση, ἀνθρώπων ὅποιας ἰδεολογίας, πού βρίσκουν τήν εὐκαιρία νά διατυπώσουν ὑβριστικές ἀπόψεις εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας, τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων, τῶν Κληρικῶν καί τῶν πιστῶν,«ἐργαλειοποιῶντας»ἔτσι τή δοκιμασία τοῦ Λαοῦ μας.

  1. Ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι τό Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Ἡ προσέλευση στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας γίνεται ἑκούσια ἀπό τούς πιστούς, μέ ἐφόδιο καί προϋπόθεση τήν ἀληθινή πίστη. Ἡ Ἐκκλησία οὐδένα ἐξαναγκάζει στή συμμετοχή στή Θεία Κοινωνία.

  2. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ἀνακοινώνει ὅτι οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες τῶν ἡμερῶν θά τελοῦνται κανονικά στούς Ἱερούς Ναούς, μέ τήν ἰσχυρή σύσταση, ἰδιαίτερα πρός τούς ἡλικιωμένους ἀνθρώπους καί σέ ὅσους ἀνήκουν σέ εὐπαθεῖς ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ, νά παραμένουν στά σπίτια τους καί νά μήν προσέρχονται στούς Ἱερούς Ναούς, ὥστε νά ἀποφύγουν τόν συγχρωτισμό μέ ἄλλους ἀνθρώπους.

Ἐάν ἡ ἐξέλιξη τῆς νόσου στό ἑπόμενο χρονικό διάστημα ὁδηγήσει τήν Ἑλληνική Πολιτεία στή λήψη ἐπί πλέον ἔκτακτων μέτρων, τότε ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης θά ἐπανέλθει, ἐξετάζοντας τά νέα δεδομένα.

Οἱ ὑπεύθυνοι τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἐντέλλονται γιά τήν τήρηση  σέ ὑψηλά ἐπίπεδα ὅλων τῶν κανόνων ὑγιεινῆς πού ἔχει ἀνακοινώσει ἡ Ἑλληνική Πολιτεία.

Ἐπίσης, ἐντέλλονται γιά τήν ἀπολύμανση Ἐκκλησιαστικῶν Χώρων, Γηροκομείων καί Ἱδρυμάτων, μέ σκοπό τή διασφάλιση τῶν καλύτερων συνθηκῶν ὑγιεινῆς.

Συστήνεται ἡ ἀποφυγή προσφορᾶς κερασμάτων στά Πνευματικά – Πολιτιστικά Κέντρα τῶν Ἱερῶν Ναῶν, μετά τίς Ἱερές Ἀκολουθίες, πρός ἀποφυγή συγχρωτισμοῦ πολλῶν ἀνθρώπων σέ κλειστούς χώρους, π.χ. κηδεῖες, μνημόσυνα, κ.ἄ..Ἐπίσης, συνιστᾶται στούς Κληρικούς νά προτρέψουν τούς ἀνθρώπους, ἐάν εἶναι δυνατόν, νά ἀναβάλουν προγραμματισμένα Ἱερά Μυστήρια (βαπτίσεις καί γάμους), μέχρι τήν ἔκδοση νεώτερων ὁδηγιῶν τῆς Πολιτείας.

Στό ἴδιο πλαίσιο τῆς ἀποφυγῆς συγχρωτισμοῦ καί τοῦ κινδύνου τῆς διασπορᾶς τῆς νόσου, προτείνεται ἡ ἀποφυγή ἐναγκαλισμῶν, χειραψιῶν καί τοῦ ἀσπασμοῦ τοῦ χεριοῦ τῶν κληρικῶν, γιά τήν περίοδο αὐτή.

  1. Ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή καί οἱ Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἀνέστειλαν τίς δραστηριότητες τῶν Πνευματικῶν καί Πολιτιστικῶν Κέντρων, διαφόρων Σχολῶν, Συνάξεων, Ὁμιλιῶν, Κύκλων Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, Κατηχητικῶν καί ὅλων τῶν Παιδαγωγικῶν δράσεων, καθώς καί τῶν προσκυνηματικῶν ἐκδρομῶν, σύμφωνα μέ τίς Ἀποφάσεις τῶν ἁρμοδίων Ὀργάνων τῆς Πολιτείας.

Ἐπίσης, θά ὑπάρξει περιορισμός στήν ἐξυπηρέτηση τοῦ κοινοῦ στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, γιά δύο ὧρες (10.00 ἕως 12.00 π.μ.), καθημερινά, στά ὁποῖα τό προσωπικό θά ἐργάζεται κανονικά, γιά τή διεκπεραίωση τῶν θεμάτων καί τῶν αἰτημάτων καί μέσῳ τοῦ διαδικτύου.

  1. Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης προτρέπει καί παρακαλεῖ ὅσοι πιστοί ἀνήκουν σέ εὐπαθεῖς ὁμάδες, οἱ ἡλικιωμένοι, ὅσοι εἶναι ἀσθενεῖς ἤ αἰσθάνονται εὐάλωτοι στήν ὑγεία τους, ἐκεῖνοι πού ἔχουν σχετική ὑπόδειξη ἀπό τούς ἰατρούς τους, νά παραμείνουν στά σπίτια τους καί νά ἀποφύγουν, ὅσο διάστημα κριθεῖ ἀναγκαῖο, τήν ἀναστροφή μέ ἄλλους συνανθρώπους μας στούς Ἱερούς Ναούς.

Εἶναι ὑποχρέωσή μας ἡ προστασία τοῦ πολύτιμου ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας, τόσο τῆς προσωπικῆς, ὅσο καί τῆς ὑγείας τῶν συνανθρώπων μας. Κανένας μας δέν ἔχει τό δικαίωμα τοῦ πειραματισμοῦ ἤ τῆς ἐπιπόλαιας στάσης καί συμπεριφορᾶς.

Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, πού καλοῦνται νά μείνουν στά σπίτια τους, πρέπει νά ὁπλισθοῦν μέ ὑπομονή καί νά δυναμώσουν τήν προσευχή τους.

Ἡ Τοπική Ἐκκλησία ἐκφράζει τίς εὐχαριστίες Της σέ ἐκείνους πού ἐργάζονται στό χῶρο τῆς Ὑγείας, στά Σώματα Ἀσφαλείας, Εἰδικές Κρατικές Ὑπηρεσίες, κ.ἄ.,  πού ἀπό τήν ἐργασία τους, ἐκτίθενται σέ μεγαλύτερο κίνδυνο, γιά νά λειτουργήσει τό Κράτος καί νά ἀντιμετωπισθεῖ ἀποτελεσματικά τό ἔκτακτο αὐτό φαινόμενο, μέ ὑπέρβαση τῶν δυνάμεων καί τῶν ἀντοχῶν τους, κυρίως τίς ἡμέρες αὐτές, γιά τήν ἀντιμετώπιση αὐτῆς τῆς κρίσης.

Ἐπίσης, ἐκφράζομε ὡς Ἐκκλησία Κρήτης εὐχαριστίες πρός ὅλους τούς Κληρικούς μας, τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια καί τούς συνεργάτες τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου, οἱ ὁποῖοι στηρίζουν  τόν Λαό μας καί τόν ἐνισχύουν καί σέ αὐτή τή δοκιμασία.

  1. Ἡ Ἱερά Σύνοδος τέλος, καλεῖ ὅλους τούς πιστούς νά ἑνώσομε τίς προσευχές μας πρός τόν Τρισάγιο Θεό, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἀγαπᾷ καί θά ἔλθει ἀρωγός καί σκεπαστής καί στή δοκιμασία πού διερχόμαστε, μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου, Πρώτου Ἐπισκόπου Κρήτης, καί ὅλων τῶν Ἁγίων τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης.

Μέ πατρικές εὐχές καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπη

† Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος, Πρόεδρος

† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος

† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

† Ὁ Κυδωνίας καί Ἀπoκoρώνoυ Δαμασκηνός

† Ὁ Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων Εἰρηναῖος

† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Κύριλλος

† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος

† Ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀμφιλόχιος

† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀνδρέας