Σεπτό Ευχαριστήριο Γράμμα της Α. Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμου για την επίσκεψη Του, στην Ι. Μητρόπολή μας

Τῷ Σεβασμιωτάτῳ Μητροπολίτῃ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, ἀγαπητῷ ἀδελφῷ, κυρίῳ Μακαρίῳ, ἀσπασμόν ἅγιον ἐν Χριστῷ τεχθέντι.

Ἑορτάσαντες, ἔμπλεοι χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως, τό ὑπερφυές, κοσμοσωτήριον καί πανευτυχές γεγονός τῆς κατά σάρκα γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐδεξάμεθα, βαθύτατα συγκεκινημένοι, τάς ἐπί τῷ ἑορτασμῷ τοῦ γεγονότος τούτου εἰλικρινεῖς συγχαρητηρίους προσρήσεις καί εὐχάς τῆς Ὑμετέρας λίαν ἀγαπητῆς Σεβασμιότητος.
Θερμῶς εὐχαριστοῦντες ἐπ̉  αὐταῖς, ἀντευχόμεθα ἐκ βαθέων τῇ Ὑμετέρᾳ Σεβασμιότητι ὑγίειαν ἀστεμφῆ, μακροημέρευσιν καί πᾶσαν εὐφροσύνην.
Ἐπί τῷ ὑποφώσκοντι νέῳ ἐνιαυτῷ τῆς χάριτος διαπύρως ἱκετεύομεν τόν Ἄρχοντα τῶν αἰώνων καί Κύριον τῆς ζωῆς ὅπως δωρῆται τῇ Ὑμετέρᾳ Σεβασμιότητι τό νέον ἔτος 2009 ὄλβιον καί μεστόν οὐρανίων ἀγαθῶν.
Ζωηραί δέ θά παραμείνωσιν ἐν τῇ μνήμῃ ἡμῶν αἱ συγκινητικαί στιγμαί, τάς ὁποίας ἐζητήσαμεν κατά τήν διέλευσιν ἡμῶν ἐκ τῆς κατ̉  Αὐτήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως κατά τήν πρόσφατον προσκυνηματικήν ἐπίσκεψιν τῶν Προκαθημένων καί ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς Κρήτην.

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου,

Χριστούγεννα 2008.

Μετά τῆς ἐν Χριστῷ τεχθέντι ἀγάπης
† ὁ Κύπρου Χρυσόστομος