Σεπτέμβριος 2016

Σεπτέμβριος 2016

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριος:

-Την Πέμπτην 1ην Σεπτεμβρίου 2016, μετέβη εις την Ι. Μητρόπολιν Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Το εσπέρας επέστρεψεν εις την Έδραν αυτού.
-Την Παρασκευήν 2αν Σεπτεμβρίου 2016, ησχολήθη με διοικητικά θέματα της Ι. Μητροπόλεως.
-Το Σάββατον 3ην Σεπτεμβρίου 2016, εδέχθη τον Αιδεσ. Πρωτ. Λέανδρον Σταματάκην, Προϊστάμενον της Ενορίας Αγ. Γεωργίου Α. Ζαρού, την κ. Έφη Κουτεντάκη, Περιφερειακόν Σύμβουλον, τον κ. Στέφανον Καργάκην, εκ Μοιρών και τον κ. Γεώργιον Δαμιανάκην, εξ Α. Ζαρού, Επιτροπήν δια την υγείαν εν Μεσαρά, με τους οποίους είχε συνεργασίαν δια θέματα της ειρημένης Επιτροπής. Το εσπέρας ησχολήθη με την έκδοσιν ειδικών τευχών του περιοδικού της Ι. Μητροπόλεως «Εν Εσόπτρω».
-Την Κυριακήν 4ην Σεπτεμβρίου 2016, παρέστη και ωμίλησεν: α) εις την, εν τω Πολιτιστικώ Κέντρω της Ι. Μητροπόλεως, διοργανωθείσαν εκδήλωσιν του Μικρασιατικού Σωματείου «Η Σμύρνη» και β) εις την, εν Γκούλε Μοιρών, εκδήλωσιν της Επιτροπήν δια την υγείαν εν Μεσαρά. Το εσπέρας ησχολήθη με την έκδοσιν ειδικών τευχών του περιοδικού της Ι. Μητροπόλεως «Εν Εσόπτρω».
-Την Δευτέραν 5ην Σεπτεμβρίου 2016, εδέχθη τον κ. Αντώνιον Σπανάκην, εκ Μιαμού και τον Αιδεσ. Πρεσβ. Δημήτριον Φορτετσανάκην, Εφημέριον Βουρβουλίτου.
-Την Τρίτην 6ην Σεπτεμβρίου 2016, εδέχθη τον κ. Γεώργιον Γαλίτην, Ομότιμον Καθηγητήν της Θεολογικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών, μετά μελών της οικογενείας αυτού, μετέβη με τον ειρημένον κ. Καθηγητήν και την συνοδείαν αυτού εις Γόρτυνα και Αγίους Δέκα και επραγμαποποίησεν με τον εν λόγω κ. Καθηγητήν μακράν ραδιοφωνικήν συνέντευξιν δια τους Αγ. Αποστόλους Παύλον και Τίτον και το ιστορικόν περιβάλλον της εποχής της δράσεως αυτών εν Κρήτη.
-Την Τετάρτην 7ην Σεπτεμβρίου 2016, εδέχθη τον κ. Εμμ. Αρχοντάκην, Πρόεδρον του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητος Βοριζίων, τον κ. Κων/νον Αρχοντάκην, εκ Βοριζίων, τον κ. Ιάκωβον Κοκολάκην, εκ Βοριζίων, τον Αιδεσ. Πρωτ. Ιωάννην Χασουράκην, Εφημέριον Α. Μουλίων, την κ. Ευαγγελίαν Μπιρλάκη, εκ Μοιρών, τον Πανοσ. Αρχιμ. Μακάριον Σπυριδάκην, Ηγούμενον της Ι. Μ. Κουδουμά, τον Θεοφιλέστατον Επίσκοπον Αριανζού κ. Βαρθολομαίον, τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Ιγνάτιον Σίσκον, κληρικόν της Ι. Μητροπόλεως Κασανδρείας, τον κ. Αντώνιον Κουτεντάκην, Ιεροψάλτην, Θεολόγον, εκ Καμαρών, τον κ. Χρυσόστομον Περγιαννάκην, Πρόεδρον του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Μοιρών, τον Αιδεσιμολ. Πρεσβ. Γεώργιον Μπαριτάκην, κληρικόν της Ι. Μητροπόλεως, τον κ. Μιχ. Μπαρκουτάκην, Πρόεδρον της Τοπικής Κοινότητος Αποδούλου Ρεθύμνου και τον κ. Μιχ. Τρουλινόν, τεχνικόν, εκ Ρεθύμνου.
-Την Πέμπτην 8ην Σεπτεμβρίου 2016, εδέχθη τον κ. Αντώνιον Ιερωνυμάκην, εκ Ζαρού, μεθ΄ομίλου χριστιανών εκ της περιοχής Ζαρού, τον κ. Αντώνιον Πατρώναν, καθηγητήν Μουσικής εκ Γιαννιστών και τον κ. Εμμ. Χναράκην, ιατρόν, εξ Ηρακλείου. Το εσπέρας μετέβη εις την γενέτειραν αυτού Δαφνές, δια την εκδημίαν του κατά σάρκα πατρός αυτού Γεωργίου.
-Την Παρασκευήν 9ην Σεπτεμβρίου 2016, παρέστη, εν Δαφναίς, εις την εξόδιον ακολουθίαν του κατά σάρκα πατρός αυτού Γεωργίου.
-Το Σάββατον 10ην Σεπτεμβρίου 2016, παρέμεινε κατ΄ οίκον.
-Την Κυρακήν 11ην Σεπτεμβρίου 2016, εκκλησιάσθη εις τον Ι. Μητροπολιτικόν Ναόν Αγ. Γεωργίου Μοιρών. Το απόγευμα μετέβη εις το εν «Λειβαδιώτη» κτήμα της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Δευτέραν 12ην Σεπτεμβρίου 2016, ετέλεσε τον Αγιασμόν ενάρξεως του νέου σχολικού έτους εις το Α΄ Δημοτικόν Σχολείον Μοιρών και εις το Γυμνάσιον Μοιρών και ηυχήθη καταλλήλως εις τους διδασκάλους, καθηγητάς και μαθητάς. Τη αυτή ημέρα εδέχθη τον Αιδεσιμολ. Πρωτ. Ιωάννην Καλογιαννάκην, συνταξιούχον κληρικόν της Ι. Μητροπόλεως, τον Αιδεσ. Πρεσβ. Ιωάννην Χαλκιαδάκην, Εφημέριον Καπαριανών, τον Αιδεσ. Πρεσβ. Νικόλαον Τζαγκαράκην, Εφημέριον Χουστουλιανών, μετά της πρεσβυτέρας αυτού, τον κ. Αιμίλιον Δασκαλάκην, εκ Χουστουλιανών, μέλος του Εκκλ. Συμβουλίου της Ενορίας Χουστουλιανών, την κ. Γεωργίαν Δρυμισκιανάκη, μέλος του αυτού Συμβουλίου, εκ Χουστουλιανών, τον κ. Ευάγγελον Μαυράκηνμ εκ Τυμπακίου, τον Αιδεσ. Πρεσβ. Δημήτριον Παπαδομανωλάκην, Εφημέριον Πλώρας και τον κ. Κων/νον Σταυρουλάκην, καθηγητήν μουσικής – Διευθυντήν της Σχολής Βυζ. Μουσικής «ο Άγιος Τίτος» του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, Εντεταλμένον του τμήματος του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, Χορωδία παραδοσιακής μουσικής «Κεντρώας Κρήτης Μελωδοί» και του τμήματος «Κρήτες Ριζίτες» με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα των αρμοδιοτήτων αυτού.
-Την Τρίτην 13ην Σεπτεμβρίου 2016, εδέχθη τον Αιδεσ. Πρεσβ. Ιωάννην Ρουκουνάκην, Εφημέριον Λούκιας, τον Αιδεσ. Πρεσβ. Μιχαήλ Ρουσάκην, Εφημέριον Καμηλαρίου, τον κ. Παν. Μόσχον, Αγιογράφον, εξ Ηρακλείου, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα της Ι. Μητροπόλεως και τον κ. Κων/νον Σταυρουλάκην, καθηγητήν μουσικής – Διευθυντήν της Σχολής Βυζ. Μουσικής «ο Άγιος Τίτος» του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, Εντεταλμένον του τμήματος του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, Χορωδία παραδοσιακής μουσικής «Κεντρώας Κρήτης Μελωδοί» και του τμήματος «Κρήτες Ριζίτες» με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα των αρμοδιοτήτων αυτού. Το απόγευμα ησχολήθη μετά της ανανεώσεως της ιστοσελίδος της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Τετάρτην 14ην Σεπτεμβρίου 2016, εδέχθη τον κ. Δημήτριον Σάββαν, Προϊστάμενον της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως και τον κ. Κων/νον Σταυρουλάκην, καθηγητήν μουσικής – Διευθυντήν της Σχολής Βυζ. Μουσικής «ο Άγιος Τίτος» του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, Εντεταλμένον του τμήματος του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, Χορωδία παραδοσιακής μουσικής «Κεντρώας Κρήτης Μελωδοί» και του τμήματος «Κρήτες Ριζίτες» με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα των αρμοδιοτήτων αυτού. Το απόγευμα ησχολήθη μετά της ανανεώσεως της ιστοσελίδος της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Πέμπτην 15ην Σεπτεμβρίου 2016, εδέχθη τον κ. Εμμ. Σμαραγδάκην, εκ Μιαμού, την κ. Μαρίαν Γερμανάκη, εκ Μοιρών και τον κ. Μηνάν Γερμανάκην, εκ Μοιρών. Τη αυτή ημέρα ησχολήθη με την τακτοποίησιν χώρων του 2ου ορόφου, άνωθεν του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως. Το εσπέρας παρέθεσε δείπνον, προσφερθέν υπό του Ι. Μητροπολιτικού Ναού Αγ. Γεωργίου Μοιρών, προς τον κ. Κων. Σταυρουλάκην, καθηγητήν Βυζ. και ευρωπαϊκής μουσικής, χοράρχην των τμημάτων χορωδίας παραδοσιακής μουσικής “Κεντρώας Κρήτης Μελωδοί”, “Κτήτες ριζίτες”, “Ριζίτισσες” του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, προς τους χορωδούς και την ορχήστραν των εν λόγω τμημάτων, επιδώσας προς πάντας μικρά αναμνηστικά δώρα, δια την δωρεάν προσφοράν όλων εις το έργον της Τοπικής Εκκλησίας και του Πολιτιστικού Κέντρου αυτής. Το εσπέρας εξεδήμησεν εις Κύριον ο Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας Ευγένιος.
-Την Παρασκευήν 16ην Σεπτεμβρίου 2016, μετέβη εις Ηράκλειον και μετέσχε Συνοδικής συσκέψεως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, δια τα της κηδείας του μακαριστού Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κυρού Ευγενίου. Το εσπέρας μετέβη εις το Αεροδρόμειον Ηρακλείου δια την υποδοχήν του σεπτού σκηνώματος του μακαριστού Ιεράρχου και κατόπιν μετέσχε της ι. πομπής μεταφοράς του σεπτού σκηνώματος αυτού, από του Αεροδρομείου έως του Ι. Μητροπολιτικού Ναού Αγ. Γεωργίου Ιεραπέτρας. Μετά ταύτα επέστρεψεν εις την Έδραν αυτού.
-Το Σάββατον 17ην Σεπτεμβρίου 2016, εδέχθη τον κ. Μ. Χατζηγιάννην, Πολιτικόν Μηχανικόν, Δρ Βυζ. Αρχιτεκτονικής, εξ Αθηνών, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια τεχνικά θέματα Ενοριών της Ι. Μητροπόλεως. Το εσπέρας μετέβη εις Ιεράπετραν.
-Την Κυριακήν 18ην Σεπτεμβρίου 2016, μετέβη εις τον Ι. Μητροπολιτικόν Ναόν Αγ. Γεωργίου Ιεραπέτρας και μετέσχε της νεκρωσίμου Ι. Ακολουθίας του αοιδίμου Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κυρού Ευγενίου. Εν συνεχεία μετέσχε της ι. πομπής μεταφοράς του σεπτού σκηνώματος του μακαριστού Αρχιερέως, έως του τάφου ένθα μετέσχε του τρισαγίου υπέρ αιωνίου μνήμης και αναπαύσεως του μακαριστού Μητροπολίτου Ευγενίου. Το απόγευμα επέστρεψεν εις την Έδραν αυτού.
-Την Δευτέραν 19ην Σεπτεμβρίου 2016, εδέχθη τον Αιδεσιμολ. Πρωτ. Ιωάννην Φραγκάκην, Προϊστάμενον του Ι. Μ. Ν. Αγ. Γεωργίου Μοιρών. Τη αυτή ημέρα ησχολήθη με την προετοιμασίαν μελλοντικών εκδηλώσεων εν τη Ι. Μητροπόλει, αι οποίαι τελούν υπό την αιγίδα της Ι. Ε. Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, δια τον μακαριστόν, από Γορτύνης και Αρκαδίας, Αρχιεπίσκοπον Κρήτης Τιμόθεον, επί τη συμπληρώσει δέκα ετών από της εις Κύριον εκδημίας αυτού.
-Την Τρίτην 20ήν Σεπτεμβρίου 2016, ησχολήθη με την προετοιμασίαν μελλοντικών εκδηλώσεων εν τη Ι. Μητροπόλει, αι οποίαι τελούν υπό την αιγίδα της Ι. Ε. Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, δια τον μακαριστόν, από Γορτύνης και Αρκαδίας, Αρχιεπίσκοπον Κρήτης Τιμόθεον, επί τη συμπληρώσει δέκα ετών από της εις Κύριον εκδημίας αυτού. Τη αυτή ημέρα εδέχθη τον κ. Μ. Χατζηγιάννην, Πολιτικόν Μηχανικόν, Δρ Βυζ. Αρχιτεκτονικής, εξ Αθηνών, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια τεχνικά θέματα της Ι. Μητροπόλεως και δια θέματα περί την ανέγερσιν των Γραφείων της Ι. Μητροπόλεως, έναντι του Ι. Καθεδρικού Ναού Αγ. Νεκταρίου Μοιρών.
-Την Τετάρτην 21ην Σεπτεμβρίου 2016, εδέχθη τον κ. Μ. Χατζηγιάννην, Πολιτικόν Μηχανικόν, Δρ Βυζ. Αρχιτεκτονικής, εξ Αθηνών, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια τεχνικά θέματα της Ι. Μητροπόλεως και δια θέματα περί την ανέγερσιν των Γραφείων της Ι. Μητροπόλεως, έναντι του Ι. Καθεδρικού Ναού Αγ. Νεκταρίου Μοιρών. Το απόγευμα μετέβη εις την, εν Ηρακλείω, Βασιλικήν του Αγ. Μάρκου Ηρακλείου και παρηκολούθησε την έναρξιν των εργασιών του 12ου Κρητολογικού Συνεδρίου. Το εσπέρας επέστρεψεν εις την Έδραν αυτού.
-Την Πέμπτην 22αν Σεπτεμβρίου 2016, εδέχθη τον κ. Μ. Χατζηγιάννην, Πολιτικόν Μηχανικόν, Δρ Βυζ. Αρχιτεκτονικής, εξ Αθηνών, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια τεχνικά θέματα της Ι. Μητροπόλεως, δια θέματα περί την ανέγερσιν των Γραφείων της Ι. Μητροπόλεως, έναντι του Ι. Καθεδρικού Ναού Αγ. Νεκταρίου Μοιρών και περί την κατασκευήν της προτομής του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης Τιμοθέου, προ του αυτού Ιερού Ναού. Τη αυτή ημέρα εδέχθη τον κ. Δημήτριον Πλούσον, εξ Αθηνών, μετά της συζύγου αυτού. Το εσπέρας εδέχθη τον Ιερολογ. Διάκονον Μιχ. Βελεγράκην, εκ Μεσοχωριού.
-Την Παρασκευήν 23ην Σεπτεμβρίου 2016, εδέχθη τον κ. Ζαχαρίαν Καλοχριστιανάκην, συνταξιούχον εκπαιδευτικόν, εκ Πύργου Μονοφ., με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα του περιοδικού της Ι. Μητροπόλεως «Εν Εσόπτρω», τον κ. Μ. Χατζηγιάννην, Πολιτικόν Μηχανικόν, Δρ Βυζ. Αρχιτεκτονικής, εξ Αθηνών, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια τεχνικά θέματα της Ι. Μητροπόλεως, δια θέματα περί την ανέγερσιν των Γραφείων της Ι. Μητροπόλεως, έναντι του Ι. Καθεδρικού Ναού Αγ. Νεκταρίου Μοιρών και περί την κατασκευήν της προτομής του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης Τιμοθέου, τον κ. Δημήτριον Καλοχριστιαννάκην, ιατρόν, εκ Βόλου και τον Αιδεσ. Πρεσβ. Δημήτριον Φορτετσανάκην, Εφημέριον Βουρβουλίτου.
-Το Σάββατον 24ην Σεπτεμβρίου 2016, μετέβη εις Ηράκλειον, εκκλησιάσθη εις τον Ι. Ναόν Αγ. Γεωργίου Πόρου και έλαβε μέρος εις μνημόσυνον. Εν συνεχεία μετέβη εις το Ιερόν Ησυχαστήριον Αγ. Φωτεινής Ηρακλείου και ετέλεσε τρισάγιον επί του τάφου του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρού Τιμοθέου. Το απόγευμα επέστεψεν εις την Έδραν αυτού.
-Την Κυριακήν 25ην Σεπτεμβρίου 2016, ετέλεσε τα Ι. Εγκαίνια του Ι. Ναού Αγ. Πάντων και Αγ. Αντωνίου της Ενορίας Καρδαμιανών και ωμίλησεν επικαίρως. Το απόγευμα εδέχθη τον κ. Μ. Χατζηγιάννην, Πολιτικόν Μηχανικόν, Δρ Βυζ. Αρχιτεκτονικής, εξ Αθηνών, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια τεχνικά θέματα της Ι. Μητροπόλεως, δια θέματα περί την ανέγερσιν των Γραφείων της Ι. Μητροπόλεως, έναντι του Ι. Καθεδρικού Ναού Αγ. Νεκταρίου Μοιρών και περί την κατασκευήν της προτομής του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης Τιμοθέου.
-Την Δευτέραν 26ην Σεπτεμβρίου 2016, εορτή της μεταστάσεως του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου, ελειτούργησεν εις την εορτάζουσαν Ενορίαν Μεσοχωριού, εχειροτόνησε τον Διάκονον κ. Μιχ. Βελεγράκην, εκ Μεσοχωριού, εις Πρεσβύτερον, πτυχιούχον τεχνολογίας ιατρικών οργάνων ΤΕΙ Αθηνών, πτυχιούχον της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρακλείου, πτυχιούχον μεταπτυχιακού διπλώματος εις την εφηρμοσμένην μοριακήν φασματοσκοπίαν του τμήματος χημείας του Παν/μίου Κρήτης και κάτοχον πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επαρκείας ετησίας φοιτήσεως της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και τεχνολογικής εκπαιδεύσεως Ηρακλείου, ωμίλησεν επί του Αποστολικού αναγνώσματος και περί της ιερωσύνης, επέδωσεν εύφημον μνείαν της Ι. Μητροπόλεως εις τον Αιδεσ. Πρωτ. Γεώργιον Γωραντωνάκην, τέως Εφημέριον της ειρημένης Ενορίας και ανέγνωσεν ευχήν εις εκκλησιαστικήν διακονίαν εις την κ. Ειρήνην Κωστάκη, εκ Μεσοχωριού.
-Την Τρίτην 27ην Σεπτεμβρίου 2016, εδέχθη τον κ. Μενέλαον Παπαγρηγορίου, εκ Χουστουλιανών, μετά της συζύγου αυτού, τον κ. Νικόλαον Μαζοκοπάκην, εκ Καρδιαμιανών, τον Αιδεσ. Πρωτ. Αλέξανδρον Σαριδάκην, συνταξιούχον κληρικόν της Ι. Μητροπόλεως, τον κ. Ιωάννην Μιχελινάκην, Ιεροψάλτην, εκ Πετροκεφαλίου, τον κ. Γεώργιον Αποστολάκην, εξ Αγ. Βαρβάρας και τον κ. Μ. Χατζηγιάννην, Πολιτικόν Μηχανικόν, Δρ Βυζ. Αρχιτεκτονικής, εξ Αθηνών, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια τεχνικά θέματα της Ι. Μητροπόλεως, δια θέματα περί την ανέγερσιν των Γραφείων της Ι. Μητροπόλεως, έναντι του Ι. Καθεδρικού Ναού Αγ. Νεκταρίου Μοιρών και περί την κατασκευήν της προτομής του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης Τιμοθέου.
-Την Τετάρτην 28ην Σεπτεμβρίου 2016, εδέχθη τον κ. Μ. Χατζηγιάννην, Πολιτικόν Μηχανικόν, Δρ Βυζ. Αρχιτεκτονικής, εξ Αθηνών, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια τεχνικά θέματα της Ι. Μητροπόλεως, δια θέματα περί την ανέγερσιν των Γραφείων της Ι. Μητροπόλεως, έναντι του Ι. Καθεδρικού Ναού Αγ. Νεκταρίου Μοιρών και περί την κατασκευήν της προτομής του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης Τιμοθέου, τον Αιδεσιμολ. Πρωτ. Ιωάννην Φραγκάκην, Προϊστάμενον του Ι. Μ. Ν. Αγ. Γεωργίου Μοιρών και τον Ιερολ. Διάκονον Γεώργιον Μωραϊτάκην, εκ Τεφελίου. Το απόγευμα ησχολήθη με την έκδοσιν του περιοδικού της Ι. Μητροπόλεως «Εν Εσόπτρω» και με την έκδοσιν διαφόρων εντύπων του Πολιτιστικού Κέντρου αυτής.
-Την Πέμπτην 29ην Σεπτεμβρίου 2016, εδέχθη τον κ. Κων/νον και Νικόλαον Μαρσέλον, εξ Αθηνών, τον κ. Φανούριον Ζαχαριουδάκην, εκ Μοιρών, την κ. Γεωργίαν Λαμπάκη, εκ Γαλιάς, την κ. Μαρίαν Βούρβαλη, εκ Γαλιάς, τον κ. Γεώργιον Σιιβακτάκην, εκ Γαλιάς και τον κ. Ιωάννην Καργάκην, εκ Γαλιάς. Τη αυτή ημέρα ησχολήθη με την προετοιμασίαν μελλοντικών εκδηλώσεων εν τη Ι. Μητροπόλει, αι οποίαι τελούν υπό την αιγίδα της Ι. Ε. Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, δια τον μακαριστόν, από Γορτύνης και Αρκαδίας, Αρχιεπίσκοπον Κρήτης Τιμόθεον, επί τη συμπληρώσει δέκα ετών από της εις Κύριον εκδημίας αυτού.
-Την Παρασκευήν 30ήν Σεπτεμβρίου 2016, ησχολήθη με την προετοιμασίαν μελλοντικών εκδηλώσεων εν τη Ι. Μητροπόλει, αι οποίαι τελούν υπό την αιγίδα της Ι. Ε. Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, δια τον μακαριστόν, από Γορτύνης και Αρκαδίας, Αρχιεπίσκοπον Κρήτης Τιμόθεον, επί τη συμπληρώσει δέκα ετών από της εις Κύριον εκδημίας αυτού.