Σεπτέμβριος 2015

Σεπτέμβριος 2015
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριος:

-Από την Τρίτην 1ην Σεπτεμβρίου 2015 έως την Τετάρτην 2αν Σεπτεμβρίου 2015 μετέσχε των εργασιών της Συνάξεως της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Την Τρίτην 1ην Σεπτεμβρίου 2015, κατά την, εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ του Αγ. Γεωργίου, εν Φαναρίω, Θ. Λειτουργίαν εις ην εχοροστάτησεν η Α. Θ. Π. ο Οικουμενικός ημών Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος, μετά των Σεβ. Ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου, συνεχοροστάτησε κατ΄ αυτήν. Μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας, ανεγνώσθη υπό του Παναγιωτάτου, η νενομισμένη ευχή και Πράξις της νέας, Ινδικτιώνος, ην συνυπέγραψε μετά της Α. Θ. Παναγιότητος και των Σεβ. Ιεραρχών και αντήλλαξε μετ΄ Αυτής και των αγίων Αρχιερέων τον εν Χριστώ ασπασμόν, επί τω νέω εκκλησιαστικώ έτει.

-Την Πέμπτην 3ην Σεπτεμβρίου 2015, ανεχώρησεν εκ Κωνσταντινουπόλεως δι΄ Αθήνας, εξ Αθηνών δι΄ Ηράκλειον και εξ Ηρακλείου δια Μοίρας.

-Την Παρασκευήν 4ην Σεπτεμβρίου 2015, εδέχθη τον κ. Κων/νον Νεονάκην, τ. Πρόεδρον του Συνδέσμου Θεολόγων Κρήτης, τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Θεολόγον Αλεξανδράκην, κληρικόν της Ι. Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου και τον κ. Γρηγόριον Γιαμαλάκην, Πρόεδρον Εκπαιδευτικών Μεσαράς. Τη αυτή ημέρα μετέβη εις το εν «Λειβαδιώτη» κτήμα της Ι. Μητροπόλεως.

-Το Σάββατον 5ην Σεπτεμβρίου 2015, ησχολήθη με θέματα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

-Την Κυριακήν 6ην Σεπτεμβρίου 2015, ελειτούργησεν εις την Ενορίαν Μελιδοχωρίου. Το απόγευμα ησχολήθη με θέματα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

-Την Δευτέραν 7ην Σεπτεμβρίου 2015, εδέχθη τον κ. Ιωάννην Κτιστάκην, εκ Βαγιωνιάς μετά της συζύγου αυτού και τον Αιδεσ. Πρεσβ. Ιωάννην Χαλκιαδάκην, Εφημέριον Καπαριανών.

-Την Τρίτην 8ην Σεπτεμβρίου 2015, μετέβη εις την γενέτειραν αυτού Δαφνές. Το εσπέρας επέστρεψεν εις την Έδραν αυτού.

-Την Τετάρτην 9ην Σεπτεμβρίου 2015, εδέχθη τον κ. Αντώνιον Ανδρουλιδάκην, εκ Κοκκίνου Πύργου, τον Αιδεσ. Πρεσβ. Μιχαήλ Ματαλλιωτάκην, Εφημέριον Κοκκίνου Πύργου, τον Αιδεσ. Πρεσβ. Γεώργιον Ντισπυράκην, Προϊστάμενον Ι. Ν. Αγ. Τίτου Τυμπακίου και Αιδεσιμολ. Πρεσβ. Χαράλαμπον Κοπανάκην, Εφημέριον της Ενορίας Σωκαρά. Το απόγευμα ησχολήθη με θέματα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

-Την Πέμπτην 10ην Σεπτεμβρίου 2015, εδέχθη τον κ. Νικόλαον Ζαχαριουδάκην, εκ Γαλιάς, μετά της συζύγου αυτού, τον κ. Γεώργιον Στεφανίδην, Καθηγητήν του Παν/μίου των Παρισίων, Πρόεδρον του Ελληνογαλλικού συνδέσμου ΕΛΓΑ, σύνδεσμος των ΟΤΑ Ελλάδος Γαλλίας, την κ. Ζαμπίαν Ντελιδάκη, εκ Πόμπιας και τον κ. Κων/νον Καφάτον, εκ Μοιρών, μετά του υιού αυτού. Το εσπέρας ησχολήθη με επείγοντα υπηρεσιακά θέματα της Ι. Μητροπόλεως.

-Την Παρασκευήν 11ην Σεπτεμβρίου 2015, ετέλεσε τον Αγιασμόν ενάρξεως του νέου σχολικού έτους εις το Α΄ Δημοτικόν Σχολείον Μοιρών, εις το Γυμνάσιον Μοιρών και εις το Λύκειον Μοιρών και ηυχήθη καταλλήλως εις τους διδασκάλους, καθηγητάς και μαθητάς. Τη αυτή ημέρα εδέχθη τον Αιδεσ. Πρεσβ. Εμμ. Κυριακάκην, Εφημέριον Γρηγοριάς και τον κ. Ιωάννην Γιουλούνταν, εκ Μοιρών. Το απόγευμα εδέχθη την κ. Μαρίαν Βασιλάκη, εντεταλμένη του τμήματος θεατρικού παιχνιδιού και εικαστικού εργαστηρίου του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως, με την οποίαν είχε συνεργασίαν δια θέματα διαφόρων τμημάτων του εν λόγω Κέντρου.

-Το Σάββατον 12ην Σεπτεμβρίου 2015, προήδρευσε συσκέψεως των Εντεταλμένων των τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως.

-Την Κυριακήν 13ην Σεπτεμβρίου 2015, ησχολήθη με την προετοιμασίαν της λειτουργίας των τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως, δια το προσεχές σχολικόν έτος.

-Την Δευτέραν 14ην Σεπτεμβρίου 2015, μετέβη εις την γενέτειραν αυτού Δαφνές. Το εσπέρας επέστρεψεν εις την Έδραν αυτού. Το εσπέρας εδέχθη τον καθηγητήν μουσικής – Διευθυντήν της Σχολής Βυζ. Μουσικής «Άγιος Τίτος» του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, Εντεταλμένον του τμήματος του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, Χορωδία παραδοσιακής μουσικής «Κεντρώας Κρήτης Μελωδοί» και του τμήματος «Κρήτες Ριζίτες», με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα των τμημάτων του ειρημένου Κέντρου.

-Την Τρίτην 15ην Σεπτεμβρίου 2015, εδέχθη τον καθηγητήν μουσικής – Διευθυντήν της Σχολής Βυζ. Μουσικής «Άγιος Τίτος» του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, Εντεταλμένον του τμήματος του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, Χορωδία παραδοσιακής μουσικής «Κεντρώας Κρήτης Μελωδοί» και του τμήματος «Κρήτες Ριζίτες», με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα των τμημάτων του ειρημένου Κέντρου.

-Την Τετάρτην 16ην Σεπτεμβρίου 2015, εδέχθη τον κ. Μιχ. Τρουλινόν, εκ Ρεθύμνου, τον Πανοσ. Αρχιμ. Νεκτάριον Γκίνον, αδελφόν της Ι. Μονής Απεζανών, μέλος της Διοικούσης Επιτροπής του Τμήματος καταγραφής-διαφύλαξης εκκλησιαστικής και πολιτιστικής κληρονομίας του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα της αρμοδιότητος αυτού, την κ. Μαγδαληνήν Καπετανίδου, εκ Χουστουλιανών, Πρόεδρον Συλλόγου Κηδεμόνων Λυκείου Αγ. Δέκα, τον κ. Νικόλαον Ερωτοκριτάκην, Πρόεδρον του Τοπικού Συμβουλίου Αγ. Κυρίλλου, τον κ. Μενέλαον Παπαγρηγορίου, εκ Χουστουλιανών, τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Ειρηναίον Μπατσάκην, κληρικόν της Ι. Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου. Το απόγευμα εδέχθη τον κ. Νικόλαον Στρατιδάκην, βιολόγον, εκ Μοιρών, τον κ. Χαράλαμπον Στρατιδάκην, ιατρόν, εκ Μοιρών, μετά της συζύγου αυτού, τον κ. Παναγιώτην Ποδαρόπουλον, νοσηλευτήν, εκ Βόλου και τον Αιδεσιμολ. Πρεσβ. Μιχαήλ Παπαδάκην, Εφημέριον Ενορίας Ασημίου, μετά της πρεσβυτέρας αυτού.

-Την Πέμπτην 17ην Σεπτεμβρίου 2015, εδέχθη , τον κ. Νικόλαον Ερωτοκριτάκην, Πρόεδρον του Τοπικού Συμβουλίου Αγ. Κυρίλλου, την κ. Μαγδαληνήν Καπετανίδου, εκ Χουστουλιανών, Πρόεδρον Συλλόγου Κηδεμόνων Λυκείου Αγ. Δέκα, την κ. Ειρήνην Μισιρλάκη, κοινωνικόν λειτουργόν του Δήμου Γόρτυνας, την κ. Άνναν Δασκαλάκη, εκ Βασιλικών Ανωγείων και την κ. Πελαγίαν Ματαλλιωτάκη, πτυχιούχον λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής Τ.Ε.Ι., εκ Καπαριανών. Το εσπέρας εδέχθη τον κ. Nunzio Allegro, Καθηγητής Κλασ. Αρχαιολογίας Παν/μίου Παλέρμου, Δ/ντήn Ανασκαφικής αποστολής Προφ. Ηλία Γόρτυνας, την κ. Ricciardi Maria, Αρχιτέκτονα, Ιταλικής Αρχαιολογ. Σχολή Αθηνών και τον κ. Rozario εκ της Ιταλικής Αρχαιολογ. Σχολή Αθηνών, μετά των οποίων είχε συνεργασίαν δια θέματα της αρμοδιότητος αυτών. Ωσαύτως εδέχθη τον κ. Ευάγγελον Καμπιτάκην, εξ Ηρακλείου και την κ. Ελένην Κτιστάκη, εξ Ηρακλείου.

-Την Παρασκευήν 18ην Σεπτεμβρίου 2015, εδέχθη τον Κων/νον Μωράρον, εκ Βόλου. Το απόγευμα ησχολήθη μετά της εκδόσεως του περιοδικού της Ι. Μητροπόλεως «Εν Εσόπτρω».

-Το Σάββατον 19ην Σεπτεμβρίου 2015, ετέλεσε τα Ι. Εγκαίνια του Ι. Ναού Αγ. Ιωάννου του Ξένου της Ι. Μονής Οδηγητρίας. Το απόγευμα ησχολήθη μετά της εκδόσεως του περιοδικού της Ι. Μητροπόλεως «Εν Εσόπτρω».

-Την Κυριακήν 20ήν Σεπτεμβρίου 2015, εορτή του Αγ. Ιωάννου του Ξένου ελειτούργησεν εις τον εορτάζοντα Ι. Ναόν Αγ. Ιωάννου του Ξένου της Ενορίας Σίβα, ωμίλησεν επικαίρως και ανέγνωσε την ευχήν επί εκκλησιαστικής διακονίας εις την κ. Κρυστάλλω Καπελάκη. Το απόγευμα ησχολήθη μετά της εκδόσεως του περιοδικού της Ι. Μητροπόλεως «Εν Εσόπτρω».

-Την Δευτέραν 21ην Σεπτεμβρίου 2015, επεσκέφθη την, εν Αγίοις Δέκα, Ιταλικήν Αρχαιολογική Σχολήν και την κορυφήν του Προφήτου Ηλιού, Αγ. Δέκα, ένθα πραγματοποιείται αρχαιολογική ανασκαφή υπό της ειρημένης Σχολής. Το απόγευμα προήδρευσε των εργασιών του Δ. Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως.

-Την Τρίτην 22αν Σεπτεμβρίου 2015, ησχολήθη με αποφάσεις του Δ. Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως. Το εσπέρας παρέθεσε δείπνον, εν τη αιθούση του Πνευματικού Κέντρου του Ι. Μ. Ναού Αγ. Γεωργίου Μοιρών, προς τιμήν του κ. Κων/νου Σταυρουλάκη, καθηγητού Βυζ. και Ευρωπαϊκής μουσικής και διευθυντού της Σχολής βυζ. Μουσικής «Αγ. Τίτος», Χοράρχου – Διευθυντού και υπευθύνου διδασκαλίας των τμημάτων Χορωδίας παραδοσιακής μουσικής ‹‹Κεντρώας Κρήτης Μελωδοί›› και Ριζίτικου τραγουδιού ‹‹Κρήτες Ριζίτες›› του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως και προς τους χορωδούς των εν λόγω τμημάτων.

-Την Τετάρτην 23ην Σεπτεμβρίου 2015, εδέχθη τον κ. Ιωάννην Κτιστάκην, εκ Βαγιωνιάς, μετά της συζύγου αυτού, τον κ. Ιωάννην Γιουλούνταν, εκ Μοιρών, τον Πανοσ. Αρχιμ. Νεκτάριον Γκίνον, αδελφόν της Ι. Μονής Απεζανών, μέλος της Διοικούσης Επιτροπής του Τμήματος καταγραφής-διαφύλαξης εκκλησιαστικής και πολιτιστικής κληρονομίας του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα της αρμοδιότητος αυτού, τον κ. Γεώργιον Τζατζάνην Πτυχ. Μηχ. περιβάλλοντος Τ.Ε.Ι. Κρήτης, ερευνητήν εργαστηρίου σχεδιομελέτης Τ.Ε.Ι. Κρήτης, μετά τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα της Ι. Μητροπόλεως, τον κ. Αριστείδην Παπαδάκην, εκ Καπαριανών και τους μαθητάς Μαρίνον και Κων/νον Παπαδάκην, εκ Καπαριανών. Το εσπέρας ησχολήθη με αποφάσεις του Δ. Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως.

-Την Πέμπτην 24ην Σεπτεμβρίου 2015, εδέχθη τον Σεβ. Μητροπολίτην Αυστρίας κ. Αρσένιον και 20/μελή όμιλον εξ Αυστρίας και ωμίλησε προς αυτούς καταλλήλως τη περιστάσει και εις ους παρέθεσε γεύμα, εις την αίθουσαν του Πνευματικού Κέντρου του Ι. Μητροπολιτικού Ναού Αγ. Γεωργίου Μοιρών. Τη αυτή ημέρα εδέχθη τον Ιερολ. Διάκονον Εμμ. Κυριακάκην, κληρικόν της Ι. Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου, μετά της διακονίσσης αυτού, τον Αιδεσ. Πρεσβ. Γεώργιον Μαυρογιαννάκην, συνταξιούχον κληρικόν της Ι. Μητροπόλεως. Το εσπέρας ησχολήθη με αποφάσεις του του Δ. Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως.

-Την Παρασκευήν 25ην Σεπτεμβρίου 2015, εδέχθη τον κ. Μιχ. Τρουλινόν, εκ Ρεθύμνου, την κ. Αργυρώ Τρουλινού, εκ Ρεθύμνου, τον κ. Θεόδωρον Λύτιναν, εκ Ρεθύμνου και τον κ. Αλέξανδρον Βγόντζαν, Καθηγητήν Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Κρήτης και Διευθυντήν της Ψυχιατρικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα της αρμοδιότητος αυτού. Τη αυτή ημέρα ησχολήθη μετά της τυπογραφικής προετοιμασίας δια την έκδοσιν του ημερολογίου της Ι. Μητροπόλεως, του έτους 2016.

-Το Σάββατον 26ην Σεπτεμβρίου 2015, εδέχθη τον κ. Μιχ. Τρουλινόν, εκ Ρεθύμνου, τον κ. Γεώργιον Συγκελάκην, Στρατηγόν ε. α. εκ Σίβα και τον κ. Γεώργιον Τζατζάνην Πτυχ. Μηχ. περιβάλλοντος Τ.Ε.Ι. Κρήτης, ερευνητήν εργαστηρίου σχεδιομελέτης Τ.Ε.Ι. Κρήτης, μετά τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα της Ι. Μητροπόλεως.

-Την Κυριακήν 27ην Σεπτεμβρίου 2015, ετέλεσε τα Ι. Εγκαίνια του Ι. Ναού Παναγίας Γοργοϋπηκόου της Ενορίας Γρηγοριάς και ωμίλησεν επικαίρως. Το εσπέρας εδέχθη τον κ. Γεώργιον Τζατζάνην Πτυχ. Μηχ. περιβάλλοντος Τ.Ε.Ι. Κρήτης, ερευνητήν εργαστηρίου σχεδιομελέτης Τ.Ε.Ι. Κρήτης, μετά τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα της Ι. Μητροπόλεως.

-Την Δευτέραν 28ην Σεπτεμβρίου 2015, εδέχθη τον Αιδεσ. Πρεσβ. Ιωάννην Ρουκουνάκην, Εφημέριον Λούκιας, τον κ. Γεώργιον Τζατζάνην Πτυχ. Μηχ. περιβάλλοντος Τ.Ε.Ι. Κρήτης, ερευνητήν εργαστηρίου σχεδιομελέτης Τ.Ε.Ι. Κρήτης, μετά τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα της Ι. Μητροπόλεως, τον κ. Μιχ. Λεονταράκην, εκ Σκουρβούλων, απόφοιτον του Εκκλ. ΙΕΚ Χανίων και την κ. Μαρίναν Κλάδου, εκ Τυμπακίου.

-Την Τρίτην 29ην Σεπτεμβρίου 2015, εδέχθη την κ. Μαρίαν Βασιλάκη, εντεταλμένη του τμήματος θεατρικού παιχνιδιού και εικαστικού εργαστηρίου του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως, με την οποίαν είχε συνεργασίαν δια θέματα της ειρημένου τμήματος, τον κ. Εμμ. Καμπουράκην, Ανθυπασπιστήν Αεροπορίας, εκ Μοιρών και τον Αιδεσιμολ. Πρεσβ. Δημήτριον Μιχούδην, κληρικόν της Ι. Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

-Την Τετάρτην 30ήν Σεπτεμβρίου 2015, εδέχθη τον κ. Γεώργιον Τζατζάνην Πτυχ. Μηχ. περιβάλλοντος Τ.Ε.Ι. Κρήτης, ερευνητήν εργαστηρίου σχεδιομελέτης Τ.Ε.Ι. Κρήτης, μετά τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα της Ι. Μητροπόλεως και του υπό ίδρυσιν Κέντρου τουριστικής πληροφόρησης Μεσαράς της Ι. Μητροπόλεως, τον κ. Γεώργιον Κοντογιωργάκην, εκ Χανίων, την κ. Μαρίναν Σεργιέγιεβνα, εξ Ηρακλείου, τον κ. Κύριλλον Νικολάγιεβιτσ, εκ Καζακστάν, την κ. Γαλήνην Σεμέγιεβνα, εκ Καζακστάν, τον Αιδεσ. Πρεσβ. Γεώργιον Παπαδοβασιλάκην, Εφημέριον Νυβρίτου και τον κ. Κων/νον Πετρόπουλον, εκ Μοιρών. Τη αυτή ημέρα εδέχθη τον Ιερολ. Διάκονον Αρσένιον Προκοπάκην, την κ. Μέλπω Κτιστάκη, την κ. Αριστέαν Μετοχιανάκη, τον Αιδεσιμολ. Πρεσβ. Γεώργιον Μπαριτάκην, τον Πανοσ. Αρχιμ. Νεκτάριον Γκίνον και τον κ. Ιωάννην Τζεϊρανάκην, συνεργάτας του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, με τους οποίους είχε συνεργασίαν δια θέματα του ειρημένου Κέντρου. Το εσπέρας εδέχθη τον κ. Ιωάννην Ανυφαντάκην, Αρχιτέκτονα, εξ Ηρακλείου.