Προκήρυξη ὀργανικῆς θέσεως τακτικοῦ Διακόνου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

Ἀριθμ. Πρωτ. 220                                                                Ἐν Μοίραις, τῇ 23ῃ Ἰανουαρίου 2018

Ἀριθμ. Διεκπ. 175 Ἀριθμ. Φ. 9

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν:

1) Τάς ἐν γένει διατάξεις τοῦ Νόμου 4149/1961 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας»,

2) Τό 3ον ἄρθρον τοῦ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1/2013 Κανονισμοῦ «Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων» τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, (Φ.Ε.Κ. τ. Α’, 65/12-3-2013),

3) Τήν ὑπ᾽ ἀριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. Κ./167/ΟΙΚ.43829, Ἀπόφασιν τῆς Ὑπουργοῦ Διοικητικῆς Ἀνασυγκρότησης, (Φ.Ε.Κ. τ. Β’, 4657/29-12-2017), περί «Κατανομής προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,

4) Τήν ὑπ᾽ ἀριθμ. 8857/Θ1/191-2017, (ΑΔΑ: 6ΤΒΒ4653ΠΣ-Χ5Χ) Ἀπόφασιν τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων, περί «Κατανομής εκατόν ενενήντα (190) θέσεων μονίμων κληρικών» καί

5) Τό ὑπ᾽ ἀριθμ. 45/19-1-2018 Ἔγγραφον τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, περί Ἀποφάσεως Αὐτῆς διά τήν κατανομήν θέσεων κληρικῶν εἰς τάς Ἐπαρχίας τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης,

καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντας τά κανονικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως, ἐντός δέκα (10) ἡμερῶν ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης, ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά διά τήν πλήρωσιν ὀργανικῆς θέσεως τακτικοῦ Διακόνου εἰς τήν Ἐνορίαν Ἁγίου Γεωργίου Ἄνω Ζαροῦ.

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος