Προκήρυξη εφημεριακής θέσης

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΌΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ἀριθμ. Πρωτ. 1447                                Ἐν Μοίραις, τῇ 30ῇ Σεπτεμβρίου 2021

Ἀριθμ. Διεκπ. 666 Ἀριθμ. Φ. 9

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν:

1) Τάς ἐν γένει διατάξεις τοῦ Νόμου 4149/1961 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας»,

2) Τό 3ον ἄρθρον τοῦ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1/2013 Κανονισμοῦ «Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων» τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, (Φ.Ε.Κ. τ. Α’, 65/12-3-2013),

3) Τήν ὑπ᾽ ἀριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. Κ./146/14207/27-7-2021, Ἀπόφασιν τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν, (Φ.Ε.Κ. τ. Β’/3613/6-8-2021), μέ θέμα: «Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων»,

4) Τό ὑπ᾽ ἀριθμ. πρωτ. 688/25-8-2021 Ἔγγραφον τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, περί κατανομῆς θέσεων κληρικῶν εἰς τάς Ἐπαρχίας τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, καί

5) Τήν ὑπ᾽ ἀριθμ. 120183/Θ1/24-9-2021, (ΑΔΑ: 945Ρ46ΜΤΛΗ-ΒΧΩ) Ἀπόφασιν τῆς Ὑπουργοῦ Παιδείας καί Θρησκευμάτων, μέ θέμα: «Κατανομή ἐκατόν ἐβδομήντα ἐννέα  (179) θέσεων μονίμων κληρικών»

καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντας τά κανονικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως, ἐντός δέκα (10) ἡμερῶν ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης, ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά διά τήν πλήρωσιν κενῆς ὀργανικῆς θέσεως Ἐφημερίου εἰς τήν Ἐνορίαν Μεσοχωρίου.

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος