Πράσινο φῶς γιά τήν ἀποκατάσταση τοῦ παλαιοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Τίτου Τυμπακίου, 3/12/2021.

simvasi

Ἀπό τήν ὑπογραφή τῆς σύμβασης, στήν Περιφέρεια Κρήτης, γιά τήν ἀποκατάσταση τοῦ παλαιοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Τίτου Τυμπακίου.

Τή σύμβαση μέ προϋπολογισμό 790.000 εὐρώ γιά τή «Συντήρηση καί ἀποκατάσταση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Τίτου Τυμπακίου Δήμου Φαιστοῦ» ὑπέγραψε σήμερα ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταῦρος Ἀρναουτάκης.

Στή σημερινή ὑπογραφή τῆς σύμβασης ἀπό τόν κ. Σταῦρο Ἀρναουτάκη, παρόντες ἦταν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος, ὁ Δήμαρχος Φαιστοῦ, κ. Γρηγόρης Νικολιδάκης, ὁ Ἀντιδήμαρχος τεχνικῶν ἔργων τοῦ Δήμου, Γιάννης Φασομυτάκης, ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ἁγ. Τίτου Τυμπακίου, π. Γεώργιος Ντισπυράκης, ὁ Διευθυντής τεχνικῶν ἔργων τῆς Περιφέρειας Κρήτης, Μιχάλης Ψαρουδάκης, τά στελέχη τῆς ὑπηρεσίας Γιῶργος Κανδεράκης, Δήμητρα Τζανάκη, καί ἡ ἐκπρόσωπος τῆς κατασκευαστικῆς ἐταιρείας Ἀνδρούλα Σουρουλᾶ.

Τό ἀντικείμενο τοῦ ἔργου ἀφορᾶ τή συντήρηση καί ἀποκατάσταση τοῦ ἱστορικοῦ, παλαιοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Τίτου, πού βρίσκεται ἐντός τῆς πόλης τοῦ Τυμπακίου.

Ὁ Ναός παρουσιάζει σοβαρές βλάβες λόγῳ τῆς κακῆς συντήρησής του καί προβλέπεται νά πραγματοποιηθοῦν ἐξειδικευμένες οἰκοδομικές ἐργασίες συντήρησης ἀρχαιοτήτων καί ἠλεκτρομηχανολογικές ἐργασίες. Οἱ ἐργασίες θά γίνουν ὑπό τήν ἐπίβλεψη τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Ἡρακλείου.

Ὁ Δήμαρχος Φαιστοῦ, Γρηγόρης Νικολιδάκης, ἀνέφερε ὅτι πρόκειται γιά ἕνα πολύ σημαντικό ἔργο πού τιμᾶ τόν τόπο μας καί τήν ἱστορία μας. Πρέπει νά εὐχαριστήσουμε θερμά τόν Περιφερειάρχη, κ. Σταῦρο Ἀρναουτάκη γιά τή συμβολή του καί ὅλη τήν προσπάθεια πού ἔχει καταβάλει. Εἴμαστε βέβαιοι πώς τό ἔργο θά ἀναβαθμίσει συνολικά τήν περιοχή.

Ἀπό τήν πλευρά του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος εὐχαρίστησε τόν Περιφερειάρχη Κρήτης γιά τήν ὑλοποίηση τῆς σημαντικῆς αὐτῆς παρέμβασης γιά τόν τόπο, ὅπως ἐπίσης τά στελέχη τῆς ἁρμόδιας ὑπηρεσίας τῆς Περιφέρειας.

Ὁ Περιφερειάρχης, κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης, ἐπεσήμανε ὅτι πρόκειται γιά ἔργο πού ἀφορᾶ σέ ἕνα σημαντικό χριστιανικό μνημεῖο πού εἶναι ταυτισμένο μέ τήν ἱστορία τῆς περιοχῆς.

Πηγή: www.cretalive.gr/kriti/prasino-fos-gia-tin-apokatastasi-toy-ieroy-naoy-ag-titoy-tympakioy

 

 

Ἱστορικά στοιχεῖα παλαιοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Τίτου Τυμπακίου

Ἡ παλαιότερη ἀναφορά πού ὑπάρχει γιά τόν ἐν λόγῳ Ἱ. Ναό εἶναι τῆς 28ης/9/1866, ἡμέρα βεβήλωσής του, κατά τίς ὠμότητες τῶν Τούρκων στό Τυμπάκι.

Ἐδῶ παραθέτουμε ἀπόσπασμα ἀπό ἔκθεση ὠμοτήτων τοῦ ἔτους 1866-67, (ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τ. Η΄, σ. 26-27), πού ἀφορᾶ τό Τυμπάκι κατά τήν ὀθωμανική κατοχή, τό ὁποῖο ἀναφέρει καί περί τῆς βεβηλώσεως τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Τίτου Τυμπακίου:

«Ὀγδοήκοντα οἰκίας ἔκαυσαν, ὁ στρατός διαμείνας ἐκεῖ ἐπί πέντε μῆνας ἔπραξε τά αἴσχιστα, διετάχθη νά κατοικῇ μέ τάς ὑποτεταγμένας οἰκογενείας αἵτινες θέλουσαι νά ἀπέλθωσιν ἐμποδίζονται. Τό θυγάτριον τοῦ Γεωργίου Φανουργάκη δεκαετές διεφθάρη παρ᾽ αὐτῶν καί ἀπέ́θανε. Τήν ἐκκλησί́αν ”Ἅγιος Τίτος” βεβηλώσαντες κατεσύντριψαν τά́ς εἰ̓κό́νας, τά́ς ὁποί́ας ἔ́πειτα ὑπεχρέωσεν ὁ Ρεσίτης καί ἠγόρασαν διά 1200 γρόσια. Τά ἐρείπια δέ αὐτῆς μεταποίησαν εἰς σταύλους ἀλόγων καί μαγηρεῖα. Τάς ἐκκλησίας ” Ἅγιον Πνεῦμα” ”Ζωοδόχος Πηγή” ”Ἅγιος Νικόλαος” βεβηλώσαντες ἔκαυσαν, τάς δέ εἰκόνας, τέμπλα καί πολυελαίους μετεκόμισαν εἰς Ἡράκλειον καί ἐπώλησαν. Τάς οἰκίας ἅς δέν ἔκαυσαν ἐξεστέγιασαν, τά δέ ξύλα ἔκαυσαν, 2 χιλ. ἐλαιόδενδρα ἔκαυσαν. Φονευθέντες ὁ Μιχαήλ Μαράκης 28 Σεπτεμβρίου/66 ὀρφ. 5, ὁ Κωνστ. Ζυγιράκης 28 Σεπτεμβρίου/66 ὀρφ. 1».

Κατά τή γερμανική κατοχή ἀποφασίστηκε ἀπό τούς Γερμανούς, ἡ κατεδάφιση τοῦ παλαιοῦ Ἱ. Ν. Ν. Ἁγ. Τίτου Τυμπακίου, γιά νά χρησιμοποιήσουν τίς λαξευμένες πέτρες του στά κατασκευαστικά ἔργα τους στό ἀεροδρό́μιο Τυμπακίου.

Ἔ́βαλαν, λοιπόν, ἀγγαρία ντό́πιους κατοίκους καί πῆγαν γιά νά ἀρχίσουν τό καταστροφικό ἔργο τους.

Ὅμως ἔσπευσε ὁ π. Γεώργιος Μαρκαντωνάκης, Ἐφημέριος τοῦ Τυμπακίου καί ἀπαγόρευσε τήν κατεδάφιση, λέγοντας πρός τόν Γερμανό ἀξιωματικό: «Ἐμεῖς οἱ χριστιανοί χτίζουμε ἐκκλησίες, δέν γκρεμίζουμε!».

Τότε ὁ ἀξιωματικός θύμωσε καί ἔδωσε ἐντολή σέ ἕνα γερμανό στρατιώτη νά ἀνεβεῖ στήν ὀροφή τοῦ Ναοῦ καί νά ξεκινήσει τήν κατεδάφιση ἀπό τή νοτιοδυτική γωνία της.

Μόλις ὁ στρατιώτης ἔριξε τήν πρώτη γωνιακή πέτρα, γκρεμίστηκε ἀπό τήν ὀροφή τοῦ Ναοῦ καί ἔπεσε κάτω νεκρός!

Ἔγινε τότε ταραχή καί προκλήθηκε φόβος στούς στρατιώτες, οἱ ὁποῖοι ἔφυγαν βιαστικά μαζί μέ τόν ἀξιωματικό τους. Οἱ δέ ντόπιοι μέ δέος ἐδόξασαν τόν Θεό.