Περί τοῦ Ἁγίου Μύρου 2012

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ἀριθμ. Πρωτ. 70

Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 13ῃ Φεβρουαρίου 2012

Πρός
Τούς Αἰδεσιμωτάτους Κληρικούς, τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς
καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἔχομεν εἰσέλθει καί ἐφέτος εἰς τήν κατανυκτική περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί προετοιμαζόμαστε πνευματικῶς νά πανηγυρίσωμε τό Ἅγιον Πάσχα. Ἀναμένομε τήν ἀνέσπερη χαρά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, βιώνομε τό πένθος, τήν λύπη, τήν στέρηση, ἀσκούμενοι μέ νηστεία, προσευχή καί μετάνοια. Ἰδιαιτέρως σήμερα, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐνθυμούμαστε ἀκαταπαύστως καί παίρνομε δύναμη ἀπό τά μεγάλα καί ἀληθινά γεγονότα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας καί τῆς Παραδόσεώς μας, τά ὁποῖα βεβαιώνουν τόν θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας, μαρτυροῦν τά «μεγάλα τῆς πίστεως κατορθώματα», τήν νίκη τῆς ἀληθείας κατά τοῦ ψεύδους, τήν ἐπικράτηση τοῦ ἀγαθοῦ, τήν ἀναστήλωση τῶν ἁγίων καί σεπτῶν Εἰκόνων τῆς Ἐκκλησίας μας, μηνύματα ὄντως μεγάλα καί πολύτιμα γιά τίς σημερινές πρωτόγνωρες καταστάσεις καί τούς δύσκολους καιρούς μας, στούς ὁποίους τόσον πολύ χρειαζόμαστε τό κουράγιο, τό φρόνημα τοῦ θριάμβου, τῆς πίστεως τά κατορθώματα, τήν γνήσια ἀλήθεια, ἡ ὁποία νικᾶ ὅλα τά ψέμματα, τήν ἀναστήλωση τοῦ προσώπου, τῆς ζωῆς καί τῆς Χώρας μας. Πολύτιμα, αἰώνια ἀγαθά, τά ὁποῖα περισσότερον σήμερα ἀπό ποτέ ἄλλοτε ἔχομεν ἀνάγκη.
Γνωρίζομεν ὅλοι μας, ἄλλωστε, ὅτι εἰκόνα τοῦ ζῶντος Θεοῦ εἴμαστε, ὡς ἄνθρωποι, Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες Χριστιανοί, ὅπως εἶναι κάθε χριστιανός, κάθε ἄνθρωπος, βαπτισμένος καί μυρωμένος.
Εἶναι γνωστόν, ἐπίσης, ὅτι σύμφωνα μέ παλαιά παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, τό Ἅγιο Μύρο, τό ὁποῖο χρησιμοποιοῦμεν εἰς τό Μυστήριο τοῦ Χρίσματος καί παρέχεται ἀμέσως μετά τό ἅγιο Βάπτισμα στούς νεοφώτιστους, γιά νά μεταδοθοῦν σ’ αὐτούς τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό μέγα αὐτό δῶρο, παρασκευάζεται στήν Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία καί καθαγιάζεται κατά τήν Θεία Λειτουργία τῆς Μεγάλης Πέμπτης, εἰς τήν ὁποία προεξάρχει ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης Κύριος Κύριος Βαρθολομαῖος.
Ὁ καθαγιασμός αὐτός τοῦ Ἁγίου Μύρου μαρτυρεῖται ἤδη ἀπό τόν 14ο αἰῶνα, καί βεβαιώνεται ὅτι ἦταν κανονικό δικαίωμα καί προνόμιο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ὁποῖος κάθε δέκα χρόνια παρασκευάζει, καθαγιάζει καί διανέμει τό Ἅγιο Μύρο εἰς τίς ἀνά τήν οἰκουμένην Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, σέ ἀπόδειξη τῆς ἑνότητας τῆς Πίστεως καί τῆς πνευματικῆς κοινωνίας τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μέ τήν Μητέρα Πρωτόθρονη Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως, τό Σεπτόν Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖον.
Γιά ἐνημέρωσή σας, ἐπίσης, ἀναφέρομεν ὅτι τό Ἅγιο Μύρο παρασκευάζεται ἀπό παρθένο ἐλαιόλαδο, τό ὁποῖον ἀναμιγνύεται μέ σαράντα (40) περίπου ἀρωματικές οὐσίες, οἱ ὁποῖες συμβολίζουν τήν ποικιλία τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος(Γαλ. ε΄ 22, 23).
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἡ ὁποία συνεχίζει αὐτή τήν ἱερή Παράδοση, ἀπό ἀγάπη, χρέος καί σεβασμό πρός τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο κινούμενη, γνωρίζει στό εὐσεβές πλήρωμά της, ὅλους ἐσᾶς, ὅτι κατά τήν προσεχῆ Μεγάλη Πέμπτη τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας θά παρασκευασθεῖ καί πάλιν Ἅγιον Μύρον, διότι ἡ ἀποθησαυρισμένη στό Πατριαρχικό Μυροφυλάκιο ποσότητά του, σύντομα πρόκειται νά ἐξαντληθεῖ.
Εἴμαστε βέβαιοι, ὅτι ὅλοι ἐσεῖς, ὁ εὐλογημένος καί φιλότιμος λαός τῆς Κρήτης μας, παρά τίς δυσκολίες τίς ὁποῖες βιώνει ἡ Χώρα μας μέ τήν ποικίλη, ἀλλά καί τήν οἰκονομική κρίση, δέν θά λυγίσωμε. Θά ἀντέξωμε σέ ὅλα, θά ἔχωμε πίστη στό Θεό καί τήν Ἁγία Ἐκκλησία Του, προθυμία, ὑπομονή καί ἀγάπη, θά διαδηλώσωμε δέ, γιά ἄλλη μία φοράν ἀκόμα καί πάντοτε, τήν ὀφειλετική προσήλωση καί τήν στενή συνάφεια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τήν Μητέρα, Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία.
Εὐχόμαστε νά ἔχετε καί νά ἔχωμε ὅλοι μας, ἀνεξάλειπτη τήν σφραγίδα τῆς δωρεᾶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ Δωρεοδότου Θεοῦ, μόνιμα καί πλούσια τά χαρίσματα τοῦ Παρακλήτου στά πρόσωπα, τίς οἰκογένειες καί ὅλον τόν λαό μας. Νά ἔχωμεν ὅλοι μαζί, κοινή εὐλογημένη πορεία πρός τό Πάσχα καί τόν Ἀναστημένο Κύριό μας, ὁ Ὁποῖος ἔφθασεν εἰς τήν Ἀνάσταση, ἀφοῦ πέρασε τά γνωστά μαρτύρια μέ ἀποκορύφωμα τή Σταύρωση. Στήν Σταυρική καί στή συνέχεια ἀναστάσιμη αὐτή πορεία καί ζωή μας, νά προσπαθήσωμε ὅλοι μας νά εἴμαστε ὄρθιοι, πορευόμενοι πρός τήν Ἀνάστασή μας, τοῦ Τόπου καί τοῦ Γένους μας.
Μέ πατρικές εὐχές καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπη
† Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος, Πρόεδρος
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος
† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος
† Ὁ Κυδωνίας καί Ἀπoκoρώνoυ Δαμασκηνός
† Ὁ Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων Εἰρηναῖος
† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Εὐγένιος
† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Νεκτάριος
† Ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀμφιλόχιος
† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀνδρέας
† Ὁ πρ. Κισάμου καί Σελίνου Εἰρηναῖος