Πατριαρχική Ἐγκύκλιος, γιά τήν 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Ἀριθμ. Πρωτ.539

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ

ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

 

ΤιμιώτατοιἀδελφοίκαίτέκναἐνΚυρίῳἀγαπητά,

ἩἑορτήτῆςἸνδίκτου, ἡἐπίσημοςἡμέραπροσευχῶνδιάτόφυσικόνπεριβάλλον,εὑρίσκεικαίἐφέτοςτήνἀνθρωπότηταἀντιμέτωπονμέἔντονακαιρικάφαινόμεναλόγῳτῆςπροϊούσηςκλιματικῆςἀλλαγῆς, καταστροφικάςπλημμύραςκαίπυρκαϊάςεἰςὅλοντόνπλανήτην, καθώςκαίμέτήνπανδημίαντοῦκορωνοϊοῦκαίτάςκοινωνικάςκαίοἰκονομικάςἐπιπτώσειςτης.

Τόγεγονόςὅτιτάπεριοριστικάμέτραεἰςτάςμετακινήσειςκαίἡἐπιβολήὁρίωνεἰςτήνβιομηχανικήνπαραγωγήνὡδήγησανεἰςμείωσιντῶνρύπωνκαίτῆςἐκπομπῆςἀερίων, ὑπῆρξενἕνἐπίπλέονσημαντικόνδίδαγμαπερίτῆςἀλληλουχίαςτῶνπάντωνἐντῷκόσμῳκαίπερίτῆςἀλληλοπεριχωρήσεωςπασῶντῶνδιαστάσεωντῆςζωῆς. ἈπεκαλύφθηἐπίσηςἐκνέουὅτιαἱοἰκολογικαίπρωτοβουλίαιτοῦΟἰκουμενικοῦΠατριαρχείου, αἱὁποῖαιἀποτελοῦνπροέκτασιντῆςθεολογίαςκαίτῆςλειτουργικῆςπαραδόσεωςτῆςἘκκλησίας, συμπορεύονταιμέτάςδιαπιστώσειςτῆςἐπιστήμηςκαίτήνπροτροπήνἐκμέρουςτῶνεἰδημόνωνπρόςπολύπλευρονκινητοποίησινδιάτήνπροστασίαντῆςἀκεραιότητοςτοῦφυσικοῦπεριβάλλοντος.

Προσευχόμεθαδιάτήνταχεῖανὑπέρβασιντῶνσυνεπειῶντῆςὑγειονομικῆςκρίσεωςκαίδιάτόνἄνωθενφωτισμόντῶνκυβερνήσεωνπαγκοσμίως,ὥστενάμήἐπιστρέψουνἤνάἐπιμείνουνεἰςτόνοἰκονομισμόν, εἰςἐκείναςτάςἀρχάςὀργανώσεωςτῆςοἰκονομικῆςζωῆς,τῆςπαραγωγῆςκαίτῆςκαταναλώσεωςκαίτῆςἐξαντλητικῆςἐκμεταλλεύσεωςτῶνφυσικῶνπόρων,αἱὁποῖαιἴσχυονπρότῆςπανδημίας. ΕἰλικρινήςεὐχήτῆςἡμῶνΜετριότητοςεἶναικαίὁτερματισμόςτῆςδιαδόσεωςψευδοεπιστημονικῶνἀπόψεωνπερίδῆθενἐπικινδυνότητοςτῶνἐμβολίωνκατάτοῦκορωνοϊοῦCovid-19, τῆςκατασυκοφαντήσεωςτῶνεἰδικῶνκαίτῆςἀνερματίστουὑποβαθμίσεωςτῆςσοβαρότητοςτῆςνόσου. Δυστυχῶς, παρόμοιαι θέσεις διαδίδονται καί ἀναφορικῶς πρός τήν κλιματικήν ἀλλαγήν, τά αἴτια καί τά ὀλέθρια ἐπακόλουθά της. Ἡ πραγματικότης εἶναι τελείως διαφορετική, ἐνώπιον δέ αὐτῆς ἀπαιτεῖται ὑπευθυνότης, σύμπραξις, συμπόρευσις καί κοινόν ὅραμα.

Εἶναι ἀδιανόητον νά ἀδρανῶμεν, ἐν ἐπιγνώσει τῶν κοινῶν διά τό ἀνθρώπινον γένος μεγάλων συγχρόνων προκλήσεων. Ἡ ἀδιαφορία διά τόν πάσχοντα συνάν-θρωπον καί διά τήν καταστροφήν τῆς «καλῆς λίαν» δημιουργίας εἶναι προσβολή τοῦ Θεοῦ καί ἀθέτησις τῶν ἐντολῶν του. Ὅπου ὑπάρχει σεβασμός πρός τήν κτίσιν καί ἔμπρακτος ἀγάπη πρός τόν «ἠγαπημένον τοῦ Θεοῦ» ἄνθρωπον, ἐκεῖ εἶναι παρών ὁ Θεός.

Μετά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον (Κρήτη 2016), τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, συμφώνως πρός τό πνεῦμα καί τάς ἀποφάσεις αὐτῆς, ὥρισε μίαν ἐπίσημον ἐπιτροπήν ἐκ θεολόγων διά τήν κατάρτισιν ἑνός κειμένου περί τῶν κοινωνικῶν συνεπειῶν τῆς πίστεώς μας καί περί τῆς κοινωνικῆς ἀποστολῆς καί μαρτυρίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον. Εἰς τό κείμενον τοῦτο, τό ὁποῖον ἔχει ἐγκριθῆ πρός δημοσίευσιν ὑπό τῆς περί ἡμᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί φέρει τόν τίτλον Ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς. Τό κοινωνικόν ἦθος ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, σημειοῦνται προσφυῶς τά ἑξῆς: «Ἡ Ἐκκλησία ἐνθαρρύνει τούς πιστούς νά εἶναι εὐγνώμονες διά τά εὑρήματα τῶν ἐπιστημῶν καί νά δέχωνται ἀκόμη καί ἐκεῖνα τά ὁποῖα, ἐνδεχομένως, θά τούς ὑπεχρέωναν νά ἀναθεωρήσουν τάς ἀντιλήψεις των διά τήν ἱστορίαν καί τό πλαίσιον τῆς κοσμικῆς πραγματικότητος. Ἡ ἐπιθυμία δι᾿ ἐπιστημονικήν γνῶσιν ἀπορρέει ἀπό τήν ἰδίαν πηγήν μέ αὐτήν τοῦ ἱμέρου τῆς πίστεως νά εἰσέλθῃ ἔτι βαθύτερον εἰς τό μυστήριον τοῦ Θεοῦ». (§ 71).

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία προβάλλει μετ᾿έμφάσεως τό ἀδιαί-ρετον τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί τῆς φιλανθρώπου μερίμνης διά τόν πλησίον. Τόσον ἡ οἰκοφιλική συμπεριφορά, ὅσον καί ἡ ἀναγνώρισις τῆς ἱερότητος τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, εἶναι «λειτουργία μετά τήν Λειτουργίαν», ζωτικαί διαστάσεις τῆς εὐχαριστιακῆς πραγματώσεως τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἔμπρακτος σεβασμός τῆς κτίσεως καί τόπος καί τρόπος τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ προσώπου καί τῆς ἀλληλεγγύης.

Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα,

Εἰς αὐτήν τήν δύσκολον περίοδον, ἡ ἀνάληψις πρωτοβουλιῶν διά τόν περιο-ρισμόν τῆς πανδημίας ἀποτελεῖ βασικόν ποιμαντικόν καθῆκον διά τήν Ἐκκλησίαν. Κατηγορική ἠθική ἐπιταγή εἶναι ἐπίσης ἡ στήριξις τῆς γενικῆς προσβάσεως εἰς τόν ἐμβολιασμόν κατά τοῦ κορωνοϊοῦ, πρωτίστως δέ διά τούς πτωχοτέρους λαούς, κατά τόν Κυριακόν λόγον, «ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε» (Ματθ. κε’, 40). Ὀφείλομεν νά ἀγαπῶμεν ἀλλήλους «καθώς ὁ Χριστός ἠγάπησεν ἡμᾶς» (Ἐφέσ. ε’, 2) καί νά ἀναδεικνυώμεθα «ἱερεῖς» τῆς δημιουργίας, φυλάσσοντες καί καλλιεργοῦντες αὐτήν μέ ἐπιμέλειαν καί στοργήν, ἀναφέροντες τό τιμαλφέστατον τοῦτο δῶρον τῆς Θείας Χάριτος μετ᾿ εὐχαριστίας εἰς τόν Κτίστην τῶν ἁπάντων.

Κατακλείοντες, εὐχόμεθα ὁλοθύμως πᾶσιν ὑμῖν εὐλογημένον, ὑγιές καί καλλίκαρπον τό νέον ἐκκλησιαστικόν ἔτος καί ἐπικαλούμεθα ἐφ᾿ ὑμᾶς, μεσιτείᾳ τῆς Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου, τήν χάριν καί τό ἔλεος τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾯἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς ἀπεράντους αἰῶνας. Ἀμήν!

,βκα’ Σεπτεμβρίου α’

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως  διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν