Πανήγυρη του Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Πόμπιας 3-11-2005

Προσφώνηση Πανοσιολ. Αρχιμ. Αντωνίου Φραγκάκη κατά την Πανήγυρη του Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Πόμπιας

3-11-2005

 

Χαράν μεγάλην γηθοσύνως φέρει η ιστορική και περιώνυμος κώμη της Πόμπιας, επί τη εγκαρδίω υποδοχή και λειτουργική παρουσία εις το περικαλλές και πνευματοφόρον παλλάδιον του Μεγαλάθλου πολιούχου αυτής, του σεπτού και πολυχαρισματικού Ποιμενάρχου της Θεολέκτου και Αγιοτόκου παροικίας των Γορτυνίων, της Υμετέρας δηλονότι Σεβασμιότητος.

Είναι, βεβαίως, εκκλησιολογικώς άτοπον και δεοντολογικώς αδόκιμον να ομιλούμεν περί υποδοχής μόνον, διότι τον κυριάρχην δεν τον υποδέχονται τυπικώς κατά το ειωθός εις την οικίαν αυτού, αλλά εμπράκτως τον αναψύχουν και υιοπρεπώς χορηγούν εις αυτόν κουφισμόν, και διατρανώνουν εναργώς τα πληθωρικά αισθήματα αφοσιώσεως και αγάπης, υπακοής και σεβασμού, άτινα δέον να κέκτηνται τα ευγνώμονα τέκνα προς τον φιλόστοργον πατέρα αυτών, εις ένδειξιν θαλερούς αντιδόσεως και μυχιοκαρδίου ευχαριστίας, δι όσα εκείνος περί αυτών μογεί, αλγεί και αόκνως διαπράττει.

Μετά του προσήκοντος λοιπόν σεβασμού και ανυποκρίτου αφοσιώσεως και ακλινών αισθημάτων αγάπης, προσατενίζομεν και ημείς σήμερον προς τον νέον ποιμένα και πατέρα ημών, διαβεβαιούντες Αυτόν ότι εσμέν ποίμνιον παραδοσιακής οντολογίας και αδιαταράκτου φιλοπατερικής κατευθύνσεως.

Ήλθατε, Σεβασμιώτατε, δια να ευλογήσετε και να αγιάσετε με την υψηλόβαθμον χάριν του υπεραγγελικού Σας αξιώματος έναν τόπον, προικισμένον από την γενναιοδωρίαν του Θεού με εκπάγλου πνευματικού κάλλους διακρίσεις και αναψυχές. Παρακαλούμεν θερμώς επιδαψιλεύσατε αφειδώς την Επισκοπικήν Σας χάριν, προς τον λαόν τούτον, όστις προς τιμήν του Μεγαλομάρτυρος και Τροπαιούχου Γεωργίου, πικασμόν εόρτιον εν τη ώρα ταύτη αποτελεί και εφοδιάσατέ τον με την ζείδωρον ευλογίαν Σας και την διάπυρον και ισχυροδύναμον αρχιερατικήν ευχήν Σας, φωτοειδώς να διάγει και εις οδούς σωτηρίας διηνεκώς να πορεύηται. Ο λαός ούτος φέρει εν εαυτώ αστραπηβόλα τυπώματα του χρωστήρος της ιστορίας και διακρίνεται ως και η ένδοξος αναφορά του πάλαι χρόνου διακηρύσσει δια την βαθείαν εσωτερικήν αναζήτησιν, την πρόοδον και την σοφίαν το φίλεργον και την παιδείαν, την σκέψιν και την ευαισθησίαν, την φιλότιμον διάθεσιν και την αρχοντικήν συμπεριφοράν, αλλά συγχρόνως έχει γέμοντα τα υποβάθρα της ψυχής, από παρορμητικήν αγάπην και εμβιωμένην ευσέβειαν, προς τον Ζώντα Θεόν των πατέρων ημών.

Εις αγαστήν συνεπικουρίου μεθ’ ημών ευρισκόμενοι οι εις τα θεωρία της αιωνιότητος, παρεδρεύοντες αείμνηστοι προπάτορες και πρόγονοι ημών, αοράτως παρίστανται και νοερώς μετέχουσι εις την ευχαριστιακήν ταύτην σύναξιν, εφ’ όσον << δια του Σταυρού μια ποίμνη γέγονεν αγγέλων και ανθρώπων και μια Βασιλεία >> και ως εκ τούτου άπαντες οι τε ζώντες και οι επ’ ελπίδι αναστάσεως κεκοιμημένοι κατά τον αυτόν τρόπον εν τω ποτηρίω της Ζωής ενταγμένοι εσμέν.

Σας καλωσορίζουν λοιπόν και αυτοί ομού μεθ’ ημών, οι πρόκριτοι και οι λογάδες οι ακατάβλητοι ήρωες και οι λεοντόψυχοι επαναστάτες, οι επιδέξιοι μουσουργοί και οι βαθύνοες θεράποντες της επιστήμης από τον καπετάν Μιχάλην Κόρακαν και τον Τσακίρην ως τον Ζαχαριάδην και τον στρατηγόν κατεχάκην, τον χατζη-Φιλίππου ως τον φουστάνην, από τον θρυλικόν παπά-Κωστήν ως τον οσιότροπον παπά-Νικόλα από τους ανωνύμους τιθασευτάς της Τουρκικής θηριωδίας ως τους τελευταίους αμύντορας των πατρίων εν τοις επαράτοις χρόνοις της Γερμανικής κατοχής. Διότι είναι αληθές, Σεβασμιώτατε, ότι το πνεύμα εδώ διαλάμπει και εις το ασβεστοκονίαμα των απηρχαιωμένων μνημείων και εις τους απογεγυμνωμένους λίθους εκάστης ερειπωμένης οικίας, στίλβον δε και τηλαυγώς απαστράπτον καθίσταται και αυτό τούτο το χώμα της γης.

Θα Σας αναμένομεν ενταύθα, Σεβασμιώτατε, δια να καταστέφετε ημάς με τας αρχιερατικάς ευλογίας Σας και δια να χαιρόμεθα την κραυγάζουσαν ιεροπρέπειαν, τον μεστόν λόγον και την ανεπιτήδευτον επικοινωνίαν και αμεσότηταν, άτινα δηλοποιούν μετά πολλών άλλων το εξιδιασμένον ήθος της προσωπικότητος Υμών. Και έχομεν δι’ ελπίδος ότι η παρουσία Σας έσεται τακτική και αγαθοδώρητος πολλώ δε μάλλον επεί εν τοις συγχρόνοις καιροίς σπουδαίως χρήζομεν τοιαύτης θεοειδούς ευμενείας και χάριτος.

Εν κατακλείδι, πιστοποιούντες πάντα τα ανωτέρω και εις ανάμνησιν της πρώτης λειτουργίας Σας εις τον πάνσεπτον και περίβλεπτον τούτον Ναόν εν τη ευσήμω ταύτη ημέρα της πανηγύρεως αυτού, Σας προσφέρομεν τα ιερά ταύτα σύμβολα της αρχιερατικής Σας ιδιότητος και παρακαλούμεν να εύχεσθε πρός τον Αρχιποιμένα υπέρ ημών οσάκις ιεροπρακτών θα φέρετε ταύτα.-

Πολλά τα έτη Σας