Συνοδική Εγκύκλιος περί ψευδοπροφητιών, Δεκαπενταύγουστος 2015

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ἀριθμ. πρωτ. 402

Ἐν Ἡρακλείω, τῇ 15ῃ Αὐγούστου 2015

Πρός
Τούς Αἰδεσιμωτάτους Κληρικούς, τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς
καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἀπευθύνεται σήμερα, κατά τή μεγάλη Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τήν ὁποία οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὀνομάζουν «Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ», πρός ὅλους ἐσᾶς, τά πιστά παιδιά τῆς Ἐκκλησίας καί ἐκφράζει τήν ἀγάπη καί τίς ἑόρτιες ἐπιστηρικτικές εὐχές Της.
Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μέ θεσπέσιους ἐξόδιους ὕμνους μεγαλύνει τή Μητέρα τοῦ Θεοῦ καί τήν παρακαλεῖ ἀδιάλειπτα, μέ βαθύτατο σεβασμό, νά μήν παύσει ποτέ, μέ τίς ἀνύστακτες πρεσβεῖες Της, νά δέεται πρός τόν Κύριο γιά τή σωτηρία ὁλόκληρου τοῦ κόσμου.
Γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἡ Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, προβάλλει κάθε χρόνο, ὡς «ἡμέρα εὐφρόσυνος» καί αἰτία χαρᾶς καί ὄχι ὡς ἡμέρα λύπης ἤ πένθους. Ἡ Θεομητορική σκέπη καί ἡ ἀκαταμάχητη προστασία τῆς Μητέρας τοῦ Κυρίου, ἀποτελεῖ τήν πυξίδα τῆς πνευματικῆς καί τῆς ἱστορικῆς πορείας τοῦ Γένους μας, προσκαλεῖ δέ ὅλους ἐμᾶς νά ἀκούσομε μυστηριακά, δηλαδή ἐκκλησιαστικά, τή Μητρική φωνή Της καί νά γευθοῦμε ἐσωτερικά τόν γλυκασμό καί τή θαλπωρή τῆς ἀνυπόκριτης στοργῆς Της, πάντοτε καί ἰδιαίτερα στούς δύσκολους καί ποικίλως ἀπαράκλητους καιρούς μας.
Μέσα στό χαρμόσυνο πνεῦμα τῆς μεγάλης αὐτῆς ἡμέρας, ἡ Τοπική Ἐκκλησία ἀπευθύνεται σέ ὅλους ἐσᾶς, τά εὐλογημένα παιδιά Της, καί σᾶς προτρέπει νά μένετε ἀταλάντευτα προσανατολισμένοι, μέ ὑγιές καί ἀνόθευτο Ἐκκλησιαστικό ἦθος καί φρόνημα, σέ ὅσα παραγγέλλει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία. Νά μή δελεάζεσθε ἀπό τίς ὁποιεσδήποτε «πνευματικές σειρῆνες τῆς ἐποχῆς», καί νά ἀποφεύγετε νά παρασύρεσθε ἀπό τίς κενοφωνίες τῶν καιρῶν μας.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι «στύλος καί ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας» (Α’ Τιμ. 3,15), μέ κανονικό αἴσθημα εὐθύνης καί ἄδολη εὐαισθησία καί ὁ μόνος ρυθμιστής γιά τά ἀναφυόμενα ἑκάστοτε προβλήματα. Εἶναι Ἐκείνη, ἡ ὁποία ἐπαγρυπνεῖ καί μᾶς κατευθύνει μέ πιστότητα «ἐπί τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ» (Πράξ. 4,18·5,28). Εἶναι ὁ ἀψευδής Κανόνας τῆς Πίστεως καί ὁ θεματοφύλακας τῆς αὐθεντικῆς Ἀποστολικῆς Παρακαταθήκης.
Δυστυχῶς, πολλοί συνάνθρωποί μας, ἀκόμη καί ἀπό τόν ἐκκλησιαστικό χῶρο, παρωθοῦν στόν πειρασμό τῆς ἐκμετάλλευσης τῶν κατά καιρούς ἀναφυομένων δοκιμασιῶν, ὅπως γιά παράδειγμα αὐτῶν πού βιώνει σήμερα ἡ Πατρίδα μας. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ἀνεύθυνα κινδυνολογοῦν, παραπληροφοροῦν τούς ἀνθρώπους γιά διάφορα πνευματικά καί ἐκκλησιαστικά θέματα, παρερμηνεύουν ἐπικίνδυνα ἤ ἑρμηνεύουν ἐπιλεκτικά λόγους συγχρόνων Ἁγίων Πατέρων καί ἄλλων ἐκκλησιαστικῶν προσώπων, ἐξαγγέλλουν ψευδοπροφητεῖες καί «ἀποκαλύψεις» γιά ἐπικείμενα γεγονότα, καλλιεργοῦν κλίμα πνευματικῆς τρομοκρατίας, διχασμοῦ, ἐκφοβισμοῦ καί ἀπογοητεύσεως, «πλανῶντες καί πλανώμενοι» (Β’ Τιμ. 3,13), περιφρονοῦντες τήν Ἐκκλησία μέ ἀνυπακοή τυφλώσεως. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἐπιφέρουν δυσθεράπευτους τραυματισμούς στόν Ἀποστολοπαράδοτο Θεσμό τῆς Ἐκκλησίας, τό μόνο ταμεῖο τῆς Χάριτος, ἐκτρεπόμενοι σέ «προσωποληψίες» (Ἰακ. 2,1), ἰδιοτέλειες, φανατισμούς καί ζηλωτισμούς, θέτουν δέ τούς ἑαυτούς τους ὑπεράνω τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος, μέ ποιμαντική ἀγωνία καί μέ Ἐκκλησιαστική διάκριση, ἐφιστᾶ τήν προσοχή ὅλων στά πολλά καί διάφορα διαδιδόμενα καί ἰδιαίτερα στό χῶρο τοῦ Διαδικτύου καί τῶν ἄλλων Μέσων ἐνημέρωσης, περί πολέμων, καταστροφῶν καί συντελείας τοῦ αἰῶνος τούτου καί προτρέπει νά προσευχόμαστε ἀδιατάρακτα, γιά τά ὅσα συμβαίνουν στούς καιρούς μας καί νά μένομε ἀκλόνητοι καί ἀμετακίνητοι στή σώζουσα Διδασκαλία τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ἐνωτιζόμενοι μέ προσοχή τό παράγγελμα τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, πρός τόν πρῶτο Ἐπίσκοπο καί Πάτρωνα τῆς Ἐκκλησίας μας, Ἅγιο Ἀπόστολο Τίτο: «μωράς δέ ζητήσεις καί γενεαλογίας καί ἔρεις καί μάχας νομικάς περιίστασο, εἰσί γάρ ἀνωφελεῖς καί μάταιοι» (Τίτ. 3,9).
Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Παναγίας καί τῶν Ἁγίων τῆς Πίστεώς μας, δέν εἶναι ζωή περιεργαζόμενη καί ἀσχολούμενη μέ ἑρμηνεῖες καί διδασκαλίες ἀλλοτρίων, προφητεῖες ἤ θαυματολογίες, ἀλλά εἶναι μέθεξη, ἐργασία τῶν ἀρετῶν καί ἀγῶνας τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, καταστάσεις μή διαφημιζόμενες, ὅπως μαρτυροῦνται καί καταγράφονται στό βίωμα τῆς Ἐκκλησίας, στά τρία στάδια τῆς πνευματικῆς ζωῆς, τήν κάθαρση, τό φωτισμό καί τή θέωση.
Στό πνεῦμα αὐτό, ἡ Παναγία μᾶς προσκαλεῖ σήμερα νά παραμείνομε στήν Ἐκκλησία, τή σώζουσα Κιβωτό τῶν ἀνθρώπων, ἡ ὁποία, ὡς ἱερά παρακαταθήκη, μᾶς ἐκληροδότησαν οἱ Προφῆτες, οἱ Ἀπόστολοι, οἱ Ἅγιοι καί οἱ φιλογενεῖς Πρόγονοί μας, μέ τή λογική καί τήν ἐν πνεύματι ἀνεπιτήδευτη λατρεία τοῦ Τρισάγιου Θεοῦ.
Ἀγαπητοί ἀδελφοί μας,
Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, εὔχεται ἐγκάρδια, νά ἔχετε ὅλοι, πλούσια τή Θεομητορική προστασία καί τόν διαρκῆ φωτισμό τοῦ Θεοῦ, στά πρόσωπα, τίς οἰκογένειες, τά ἔργα καί τούς καθημερινούς ἀγῶνες τῆς ζωῆς σας, μακρυά ἀπό τίς ὑπερβολές, τήν ἀνεκκλησίαστη ζωή καί τούς «βεβήλους καί γραώδεις μύθους» (Α’ Τιμ. 4,7), μέ ξεκάθαρη Ὀρθόδοξη πορεία.

Μέ πατρικές εὐχές καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπη
† Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος, Πρόεδρος
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος
† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος
† Ὁ Κυδωνίας καί Ἀπoκoρώνoυ Δαμασκηνός
† Ὁ Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων Εἰρηναῖος
† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Εὐγένιος
† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Νεκτάριος
† Ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀμφιλόχιος
† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀνδρέας

Ἡ Ἐγκύκλιος αὐτή νά ἀναγνωσθεῖ στούς Ἱ. Ναούς κατά τήν Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.