Οικονομικός απολογισμός Ι. Μητροπόλεως έτους 2011

Οἰκονομικός ἀπολογισμός Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας ἔτους 2011

(Ἀποφ. 5,6/29-3, 1/28-6 2012 Μητροπ. Συμβουλίου)

Μητροπ. Γραφείου: Ἔσοδα: Ὑπόλ. 2010, 22.950,93€, ἀπό 7% γιά Μ. Γραφεῖο 45.076,80€, ἡμερολογίων 20.120€, εἰσφ. Ἐνοριῶν 90.387,98€, δωρεῶν Ἐνοριῶν ἀγορᾶς οἰκοπέδου ἀνέγερσης γραφείων Ἱ. Μητροπόλεως 95.200€, ὑπέρ δημοσίου 1.579,56€, τόκων 524,77€. Σύνολο ἐσόδων 275.840,04€. Ἔξοδα: Ἐπικοινωνιῶν 7.549,29€, ΔΕΗ ΔΕΥΑΜ 4.854,85€, δημ. σχέσεων επίδ. διακρίσεων 2.744,19€, συντηρήσεων, ἐπισκευῶν 2.216,65€, λοιπ. δαπανῶν 5.841,08€, τελῶν κυκλοφορίας, γεωργικῶν 4.393,60€, γραφικῆς ὕλης 9.082,69€, ἀναλώσιμων εἰδῶν 3.282,67€, εἰδῶν καθαριότητας 185,51€, εἰδῶν διατροφῆς–φιλοξενίας 2.951,36€, καυσίμων 3.968,85€, ἐπιδομάτων 1.200€, δαπ. διοικήσεως 41.418,45€, ὑπέρ δανείου ἀγορᾶς οἰκοπέδου ἀνέγερσης γραφείων Ἱ. Μητροπόλεως 72.095,56€, συμπληρωμ. μελετῶν Πολιτ. Κέντρου 13.693,57€, ὑπέρ δημοσίου 6.678,49€, ὑπέρ Πολιτ. Κέντρου 69.388,75€, λογίας Οἰκουμ. Πατριαρχείου 7.500€. Σύνολο ἐξόδων 259.045,56€. Ὑπόλ. 31/12/2011, 16.794,48€.

Γ. Φ. Ταμείου: Ὑπόλ. 2010, 962,36€. Ἔσοδα, 25.341,86€. Ἔξοδα, 14.107,30€ Ὑπόλ. 31/12/2011, 12.196,92€.

Πολιτιστικοῦ – Πνευμ. Κέντρου: Ἔσοδα: Ὑπόλ. 2010, 17.560,12€, δωρεῶν Μονῶν, Ἐνοριῶν 400€, δωρεῶν ἰδιωτῶν 1.500€, τόκων 151,84€. Σύνολο ἐσόδων 19.611,96€. Ἔξοδα: ΙΚΑ 4.641,52€, ὀρκωτ. λογιστῶν 1.230€, λογιστή 246€, φόρου 15,19€, δωρεᾶς στό νέο ΝΠΙΔ, Πολιτ. Κέντρο-Ἐπικοιν. & Μορφωτ. Ἵδρυμα 13.479,25€. Σύνολο ἐξόδων, 19.611,96€. Ὑπόλ. 0.

Πολιτιστικοῦ Κέντρου – Ἐπικοινωνιακοῦ & Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος: Ἔσοδα: Ὑπόλ. 2010, 2.322,88€, δωρ. Σεβασμιώτ. 1.588,50€, Ἱ. Μητρόπολης 11.470€, δωρεῶν Μονῶν, Ἐνοριῶν, 2.767,20€, δωρεῶν ἰδιωτῶν 4.516€, Π.Π.Κ. 13.479,25€, τόκων 17,57€. Σύνολο ἐσόδων 36.161,40€. Ἔξοδα: περιοδικοῦ 6.602€, ὀρκωτ. λογιστῶν 492€, λογιστή 246€, φόρου 2.470,92€, νεαν. συνάξεων – ἁγιογραφίας 889,70€, ἐπιμορφωτῶν 7.999,08€, διάφορα 300,20€. Σύνολο ἐξόδων 18.999,90€. Ὑπόλ. 31/12/2011, 17.161,50€.