Οικονομικός Απολογισμός Ι. Μητροπόλεως από 20.7.05 έως 31.12.05

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΠΟ 20/7/2005 ΕΩΣ 31/12/2005

 

Μητροπολιτικό Γραφείο ΕΣΟΔΑ

1. Υπόλοιπο στις 20/7/2005 6.926,85
2. Υπέρ Μητροπολιτικού Γραφείου 7% 10.911,00
3. Από Εισφορές Ενοριών 17.730,00
4. Από Ημερολόγια Ι. Μητροπόλεως έτους 2006 10.820,00
5. Από Δωρεές 17.100,00
6. Δωρεές Σεβασμιωτάτου 1.978.00
7. Από πώληση Ελαίου 13.302,00
8. Από Ι. Ν. Αγ. Ευγενίου Ι. Μητροπόλεως 1.060,00
9. Από κλείσιμο διαφόρων λογαριασμών 36.523,00
10. Από τόκους 35,41
  Σύνολο εσόδων 116.386,26

 

Μητροπολιτικό Γραφείο ΕΞΟΔΑ

1. Δαπάνες Διοικήσεως – Λειτουργίας 17.182,95
2. Γραφικά 2.261,46
3. Συντήρηση – επισκευή εγκαταστάσεων κτιρίου 23.194,00
4. Αντιμήνσια υπέρ των Ι. Μονών & Ενοριών 3.110,48
5. Έξοδα κηδείας Μακαριστού 12.001,20
6. Λοιπές δαπάνες, ημερομίσθια, μικροαποδείξεις 4.443,08
7. Αναλώσιμα 1.208,56
8. Επικοινωνίες 2.054,05
9. Δημόσιες σχέσεις, φιλοξενίες 831,00
10. Συντήρηση μετ. μέσων 6.753,94
11. Καύσιμα 2.054,50
12. Τέλη κυκλοφορίας, ασφάλειες, Γεωργικά 3.021,39
13. Απόδοση υπέρ Δημοσίου 1.000,00
14. ΔΕΗ – ΔΕΥΑΜ 976,00
15. Προμ. επίπλων και σκευών 267,75
16. Είδη υγιεινής και καθαριότητος 871,23
  Σύνολο εξόδων 81.231,59
     

 

Μητροπολιτικό Γραφείο ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1. Έσοδα 116.386,26
2. Έξοδα 81.231,59
  Υπόλοιπο 31/12/2005 35.154,67 

 

Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο Ι. Μητροπόλεως ΕΣΟΔΑ

1. Υπόλοιπο στις 20/7/2005 2.303,40
2. Από Εισφορές Ενοριών 17.730,00
3. Δωρεές, διάφορες εισφορές 660,00
4. Από τόκους 01,01
  Σύνολο εσόδων 20.694,41

 

Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο Ι. Μητροπόλεως ΕΞΟΔΑ

1. Οικονομικές Ενισχύσεις υπέρ πτωχών και Εκκλησίας 2.560,00
  Σύνολο εξόδων 2.560,00

 

 Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο Ι. Μητροπόλεως ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1. Έσοδα 20.694,41
2. Έξοδα 2.560,00
  Υπόλοιπο 31/12/2005 18.134,41

 

Πνευματικό Κέντρο Ι. Μητροπόλεως ΕΣΟΔΑ

1. Υπόλοιπο στις 20/7/2005 152.033,27
2. Από τόκους 1.878,58
   Σύνολο εσόδων 14/12/2005 153.911,85

 

Πνευματικό Κέντρο Ι. Μητροπόλεως ΕΞΟΔΑ

1. Έξοδα 0
   Σύνολο εξόδων 14/12/2005 0

 

Πνευματικό Κέντρο Ι. Μητροπόλεως ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1. Έσοδα 153.911,85
2. Έξοδα 0
  Υπόλοιπο 14/12/2005 153.911,85

 

Ενίσχυση Ιεραποστολής & Οικουμ. Πατριαρχείου ΕΣΟΔΑ

1. Υπόλοιπο στις 20/7/2005 23.143,83
2. Από Εισφορές Ενοριών 365,00
3. Από τόκους 204,48
  Σύνολο εσόδων 23.713,31

 

Ενίσχυση Ιεραποστολής & Οικουμ. Πατριαρχείου ΕΞΟΔΑ

1. Φόρος εισοδήματος 20,44
  Σύνολο εξόδων 20,44

 

Ενίσχυση Ιεραποστολής & Οικουμ. Πατριαρχείου ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1. Έσοδα 23.713,31
2. Έξοδα 20,44
  Υπόλοιπο 31/12/2005 23.692,87