Οικονομικός απολογισμός Ι. Μητροπόλεως έτους 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΠΟ 01/01/2006 ΕΩΣ 31/12/2006
 
ΓΡΑΦΕΙΑ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΙΚΗΜΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗ 01/01/2006 = 35.153,79 €            
  ΕΣΟΔΑ             ΕΞΟΔΑ
  Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟΝ         Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟΝ
  1231 Ποσοστ. 7% εκ των Ενοριών υπέρ Μητρ. Γραφείου  22.350,01 €         830 Επικοινωνίες    5.794,57 €
  5699 Εισφορ. – Δωρεές – Επιδοτ.- Ημερολόγια  46.941,43 €         842 ΔΕΗ    2.003,39 €
  6434 Εσοδα Εκποίησης παλαιού αυτοκιν. – Ελαιολάδου  12.300,00 €         850 Δημόσιες σχέσεις, επίδ. διακρίσεων    9.689,84 €
  3511 Τόκοι Καταθέσεων       139,21 €         860 Συντήρηση & επισκευή  εγκαταστ.    2.998,76 €
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 = 81.730,65 €         880 Συντήρ. & επισκευή μετ. μέσων    1.462,21 €
                  890 Λοιπές δαπάνες (μικροαποδείξεις)    6.522,92 €
                  912 Τέλη κυκλοφορίας – Γεωργικά    2.822,40 €
                  1110 Προμήθεια επίπλων – Σκευών  10.949,10 €
                  1260 Γραφική ύλη  15.502,38 €
                  1280 Αναλώσιμα είδη    2.952,94 €
                  1300 Είδη Υγιεινής – Καθαριότητας       619,04 €
                  1500 Είδη διατροφής       282,01 €
                  1600 Προμήθεια ειδών καυσίμων    5.591,50 €
                  0229 Λοιπά γενικά τακτ. επιδόματα    4.000,00 €
  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ             9210 Δαπάνες διοικήσεως – Λειτουργίας  12.596,68 €
  ΕΣΟΔΑ 116.884,44 €             ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  83.787,74 €
  ΕΞΟΔΑ 83.787,74 €                
  ΥΠΟΛΟΙΠΟ  33.096,70 €  (ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2007)  

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΓΕΝ. ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΑΠΟ 1/1/2006 ΕΩΣ 31/12/2006
ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2005 18.134,41 €
ΕΣΟΔΑ 7.302,55 €
ΕΞΟΔΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΠΟΡΩΝ 7.163,45 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31- 12- 2006 18.273,51 €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
† Ο ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΠΟ 1/1/2006 ΕΩΣ 31/12/2006
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΙΣ 1-1-2006 23.692,87 €
ΕΣΟΔΑ 23.092,76 €
ΕΞΟΔΑ – Αποστολή Λογίας ετών 2005, 2006, 2007 και ενίσχυση Ιεραποστολής 29.714,17 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 17.071,46 €
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ
 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΠΟ 1/1/2006 ΕΩΣ 31/12/2006
ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2005 154.362,70 €
ΤΟΚΟΙ 5.122,20 €
ΣΥΝΟΛΟ 159.484,90 €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
† Ο ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ