Οικονομικός απολογισμός Ι. Μητροπόλεως έτους 2007

Δελτίο Τύπου

Ἐγκεκριμένοι οἰκονομικοί ἀπολογισμοί Ἱ. Μητροπόλεως, ἔτους 2007, μέ τίς ὑπ᾽ ἀριθμ. 5, 81 καί 82/18-1-2008 ἀποφάσεις τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου

Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου Ἱ. Μητροπόλεως:

Ἀπό μεταφορά ἔτους 2006,  18.273,51 €. Ἔσοδα, 20.456,55 €. Ἔξοδα,  31.186,93 €. Ὑπόλοιπο 31/12/2007, 7.543,13 €.

Ἐπικοινωνιακοῦ καί Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος.

Ἔσοδα, ἀπό Ἱ. Μητρόπολη 14.874 €, ἀπό Ἱ. Μονές καί Ἐνορίες 12.480 €, ἀπό διαφόρους 1.800 € καί ἀπό τόκους 59,62 €. Σύνολο ἐσόδων 29.213,62 €.

Ἔξοδα, περιοδικοῦ 4.208 €, φόρος εἰσοδήματος βιβλιοπωλείου 1.824,14 €, Δ.Ε.Η.-Ο.Τ.Ε. Βιβλιοπωλείου 190,50 €, ἀνακαίνιση Βιβλιοπωλείου 13.570 €, ἀμοιβές καθηγητῶν Σχολῆς Βυζ. Μουσικῆς 2.400 €, ἐνοίκια Βιβλιοπωλείου 2.036 €, λογιστικά 297,50 € καί διάφορα 40,96 €. Σύνολο ἐξόδων 24.567,10 €. Ὑπόλοιπο 31/12/2007, 4.646,52 €.

Πολιτιστικοῦ – Πνευματικοῦ Κέντρου.

Ἔσοδα, ἀπό τραπεζικό ὁμόλογο 163.569,45 €, Ἱ. Μητρόπολη 14.274,63 €, Ἱ. Μονές καί Ἐνορίες 6.100 €, ἀπό διαφόρους 2.547 €, ἀπό τόκους ὁμολόγου 488,20 € καί ἀπό τόκους τράπεζας 2.066,40 €. Σύνολο ἐσόδων 189.045,68 €.

Ἔξοδα, γιά μελετητικά 17.000 €, περιφράξεις 792,79 €, διάφορα 250 € καί φόρος εἰσοδήματος 206,64 €. Σύνολο ἐξόδων 18.249,43 €. Ὑπόλοιπο 31/12/2007, 170.796,25 €.

Μητροπολιτικοῦ Γραφείου.

Ἔσοδα, ὑπόλοιπο 2006, 33.096,70 €, Ἐνορίες 33.285,53 €, εἰσφορές – δωρεές – ἐπιδοτήσεις 97.217,25 €, ἐλαιόλαδο – ἐκποιήσεις 8.041,82 €, ἀπό τόκους 812,84 €, ἀπό εἰσφορά ὑπέρ λογίας Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 14.619,30 € καί ἀπό Περιφέρεια Κρήτης 2.994 €. Σύνολο ἐσόδων 156.970,74 €.

Ἔξοδα, γιά ἐπικοινωνίες 11.244,30 €, ΔΕΗ 1.066,75 €, δημόσιες σχέσεις 8.833,21 €, συντηρήσεις – κατασκευές 5.076,49 €, συντηρήσεις μέσων 1.286,60 €, σύνολο μικροαποδείξεων 37.329,76 €, τέλη κυκλοφορίας – γεωργικά 1.614,05 €, προμήθεια ἐπίπλων 1.429,88 €, γραφική ὕλη 3.998,30 €, ἀναλώσιμα εἴδη 3.367,96 €, εἴδη καθαριότητας 79,43 €, εἴδη διατροφῆς 156,87 €, καύσιμα 4.360,94 €, ἐπιδόματα 12.100,00 €, δαπάνες λειτουργίας 24.522,57 €, ἐπιχορηγήσεις 3.000,00 € καί λογία Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (ἱεραποστολῆς) 1.500,00 €. Σύνολο ἐξόδων 120.967,11 €. Ὑπόλοιπο 31/12/2007, 69.100,33 €.