Οικονομικός απολογισμός Ι. Μητροπόλεως έτους 2010

Οἰκονομικός ἀπολογισμός Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας ἔτους 2010

 (Ἀπόφαση 8α, 9, 10/4-2-2011 τοῦ Μητροπολιτικού Συμβουλίου)

Μητροπολιτικοῦ Γραφείου:

Ἔσοδα: Ὑπόλοιπο 2009, 15.438,62€, Ἐνορίες 26.834,34€, εἰσφορές, δωρεές, ἐπιδοτήσεις, ἡμερολόγια 72.712,45€, τόκοι 163,88€, ὑπέρ δημοσίου 1.115,92€. Σύνολο ἐσόδων 116.265,21€.

Ἔξοδα: Ἐπικοινωνίες 7.623,07€, ΔΕΗ 1.265,73€, δημόσιες σχέσεις 552,85€, συντηρήσεις, ἐπισκευές 614,51€, συντηρήσεις μέσων 929,26€, λοιπές δαπάνες 5.489,74€, τέλη κυκλοφορίας, γεωργικά 283,89€, γραφική ὕλη 2.582,75€, ἀναλώσιμα εἴδη 1.696,66€, καθαριότητας 363,08€, εἴδη διατροφῆς 436,79€, καύσιμα 1.878,94€, ἐπιδόματα 6.000€, δαπάνες διοκήσεως 46.539,22€, ὑπέρ δημοσίου 2.558,55€, ἐπιχορηγήσεις για Π.Π.Κ. – Ε.Μ.Ι. 14.480€. Σύνολο ἐξόδων 93.295,04€. Ὑπόλοιπο 31/12/2010, 22.970,17€.

Γ. Φ. Ταμείου: Ὑπόλοιπο 2009, 8.317,12€. Ἔσοδα, 19.491,67€. Ἔξοδα, 26.846,43€. Ὑπόλοιπο 31/12/2010, 962,36€.

Πολιτιστικοῦ Κέντρου:

Ἔσοδα: Ὑπόλοιπο 2009, 18.040,13€, Σεβασμ. 504,55€, Ἱ. Μητρόπολη 10.000€, Μονές, Ἐνορίες 10.050€, δωρεές 10.310€, τόκοι 60,50€. Σύνολο ἐσόδων 48.965,18€.

Ἔξοδα: σίδηρα, 2.898,17€, ἐργολάβος 22.000€, Μονωτικά, ὑδραυλικά, χωματουργικά, 6.479,19€, φόρος 27,70€. Σύνολο ἐξόδων 31.405,06€. Ὑπόλοιπο 31/12/2010, 17.560,12€.

Ἐπικοινωνιακοῦ καί Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος:

Ἔσοδα: Ὑπόλοιπο 2009, 849,60€, Σεβασμ. 1.372,50€, Ἱ. Μητρόπολη 4.480,00€, Μονές, Ἐνορίες 3.780€, δωρεές 5.608,24€, τόκοι 6,24€. Σύνολο ἐσόδων 16.096,58€.

Ἔξοδα: περιοδικοῦ 7.697,35€, καθηγητῶν Σχολῆς Βυζ. Μουσικῆς 4.480€, διάφορα 1.596,35€. Σύνολο ἐξόδων 13.773,70€. Ὑπόλοιπο 31/12/2010, 2.322,88€.